South Wales Police and Crime Commissioner

Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2016-2021 a Chrynodeb Gweithredol

Ymyrraeth gynnar a chamau gweithredu prydlon a chadarnhaol er mwyn helpu i atal problemau cyn iddynt waethygu sydd wrth wraidd cynllun pum mlynedd ar gyfer plismona De Cymru. Mae’r cynllun, sy’n seiliedig ar gydweithrediad agos â phartneriaid mewn llyw …

Ymyrraeth gynnar a chamau gweithredu prydlon a chadarnhaol er mwyn helpu i atal problemau cyn iddynt waethygu sydd wrth wraidd cynllun pum mlynedd ar gyfer plismona De Cymru.

Mae’r cynllun, sy’n seiliedig ar gydweithrediad agos â phartneriaid mewn llywodraeth leol, y gwasanaeth iechyd a’r sector gwirfoddol, yn ogystal â Llywodraeth Cymru, yn nodi chwe blaenoriaeth ar gyfer cadw ein cymunedau yn ddiogel. Ac mae’n atgyfnerthu gweledigaeth Heddlu De Cymru i sicrhau mai Heddlu De Cymru yw’r gorau am ddeall ac ymateb i anghenion ei gymunedau.

Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, mae gan Alun Michael gyfrifoldeb cyfreithiol i bennu blaenoriaethau lleol ar gyfer plismona – ac yn Ne Cymru caiff hyn ei wneud gyda’r Prif Gwnstabl, Peter Vaughan, a’i dîm yn ogystal â gwrando ar farn y cyhoedd a sefydliadau partner. I weld datganiad llawn y cyfryngau ar gyhoeddiad Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2016-2021 cliciwch yma.

Executive Summary 2016-21 cover - Welsh
Cliciwch yma i weld y Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu de Cymru 2016-21
Police and Crime Reduction Plan 2016-21 cover (web)
Cliciwch yma i weld y Cynllun Heddlu a Gostwng Troseddu 2016-2021

Ein chwe blaenoriaeth plismona

Mae’r blaenoriaethau ar gyfer plismona De Cymru yn nodi sut y bydd ymyrraeth gynnar a chamau gweithredu prydlon a chadarnhaol yn helpu i wneud ein holl gymunedau’n fwy diogel.

ASB image
BLAENORIAETH UN
Gostwng ac atal troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn cadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi a’u cymunedau
Inform communities image
BLAENORIAETH DAU
Gwella’r ffordd rydym yn cysylltu â’n cymunedau, yn eu cynnwys ac yn eu hysbysu
Vulnerable image
BLAENORIAETH TRI
Gweithio i ddiogelu aelodau mwyaf agored i niwed ein cymunedau
Money image
BLAENORIAETH PEDWAR

Gwario eich arian yn ddoeth er mwyn diogelu plismona yn eich cymuned
Criminal Justice System
BLAENORIAETH PUMP

Sicrhau bod y system cyfiawnder troseddol leol yn gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon, gan ddiwallu anghenion dioddefwyr a herio troseddwyr
Major events image
BLAENORIAETH CHWECH

Cyfrannu at y gofyniad plismona strategol a phlismona digwyddiadau mawr yn llwyddiannus

MENU