Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2017-2021 a Chrynodeb Gweithredol

Ymyrraeth gynnar a chamau gweithredu prydlon a chadarnhaol er mwyn helpu i atal problemau cyn iddynt waethygu sydd wrth wraidd cynllun pum mlynedd ar gyfer plismona De Cymru.

Mae’r cynllun, sy’n seiliedig ar gydweithrediad agos â phartneriaid mewn llywodraeth leol, y gwasanaeth iechyd a’r sector gwirfoddol, yn ogystal â Llywodraeth Cymru, yn nodi chwe blaenoriaeth ar gyfer cadw ein cymunedau yn ddiogel. Ac mae’n atgyfnerthu gweledigaeth Heddlu De Cymru i sicrhau mai Heddlu De Cymru yw’r gorau am ddeall ac ymateb i anghenion ei gymunedau.

Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, mae gan Alun Michael gyfrifoldeb cyfreithiol i bennu blaenoriaethau lleol ar gyfer plismona – ac yn Ne Cymru caiff hyn ei wneud gyda’r Prif Gwnstabl, Peter Vaughan, a’i dîm yn ogystal â gwrando ar farn y cyhoedd a sefydliadau partner.

TDC_CymCliciwch yma i weld yCynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu de Cymru 2017-21 Police and Crime Reduction Plan 2016-21 cover (web) Cliciwch yma i weld y Cynllun Heddlu a Gostwng Troseddu 2017-2021

Ein chwe blaenoriaeth plismona

Mae’r blaenoriaethau ar gyfer plismona De Cymru yn nodi sut y bydd ymyrraeth gynnar a chamau gweithredu prydlon a chadarnhaol yn helpu i wneud ein holl gymunedau’n fwy diogel.

ASB image
BLAENORIAETH UNByddwn yn gostwng ac yn atal troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol er mwyn cadw pobl yn ddiogel ac yn hyderus yn eu cartrefi a’u cymunedau
Inform communities image
BLAENORIAETH DAUGwella’r ffordd rydym yn cysylltu â’n cymunedau, yn eu cynnwys ac yn eu hysbysu
Vulnerable image
BLAENORIAETH TRIGweithio i ddiogelu aelodau mwyaf agored i niwed ein cymunedau
Criminal Justice System
BLAENORIAETH PEDWARSicrhau bod y system cyfiawnder troseddol leol yn gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon, gan ddiwallu anghenion dioddefwyr a herio troseddwyr
B5
BLAENORIAETH PUMP
Cyfrannu at y gofyniad plismona strategol a phlismona digwyddiadau mawr yn llwyddiannus
Money image
BLAENORIAETH CHWECHGwario eich arian yn ddoeth er mwyn diogelu plismona yn eich cymuned

MENU