Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Cydweithio â heddluoedd eraill

Mae gan Heddlu De Cymru hanes hir, llwyddiannus o gydweithio â heddluoedd eraill i ddatblygu meysydd plismona arbenigol.

Bydd cydweithio yn y dyfodol yn cael ei sbarduno gan yr angen i fodloni anghenion y Gofyniad Plismona Strategol a chan ganlyniadau’r Asesiad Strategol Rhanbarthol o fygythiadau, risgiau a niwed i ranbarth deheuol Cymru.

Mae’r trefniadau cydweithio presennol yn cynnwys:

Yr Uned Ymchwiliadau Gwyddonol ar y Cyd

Mae De Cymru a Gwent wedi sefydlu Uned Ymchwiliadau Gwyddonol ar y Cyd, sy’n galluogi’r heddluoedd hyn i ddelio ag archwiliadau fforensig yn fewnol, gan arbed dros £1 filiwn.

Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd

Mae De Cymru a Gwent wedi sefydlu darpariaeth Gwasanaethau Cyfreithiol ar y Cyd – y gyntaf o’i math yng Nghymru a Lloegr. Mae wedi arwain at berfformiad gwell, mwy o arbenigedd a chyfleoedd datblygu gwell i staff.

Cyd-gyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Mae De Cymru a Gwent wedi penodi Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol ar y cyd i ddarparu gwasanaethau adnoddau dynol strategol i’r heddluoedd.

Arfau Tanio

Mae’r Uned Arfau Tanio ar y Cyd wedi’i sefydlu i ddarparu cronfa fwy a mwy hydwyth o arbenigwyr arfau tanio ar draws Heddluoedd De Cymru, Dyfed-Powys a Gwent. Mae’r bartneriaeth hon yn arbed arian mewn perthynas â chaffael a hyfforddiant.

Fflyd

Mae’r Heddlu wedi sefydlu gweithdy i gynnal a chadw cerbydau ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn darparu gwasanaeth mwy effeithlon ac effeithiol.

Partneriaethau Cymunedol

Mae partneriaethau cymunedol yr un mor bwysig i’r Comisiynydd â’r rheini ar lefel strategol.

MENU