Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Partneriaethau Strategol

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ymgysylltu â nifer o bartneriaethau ar draws De Cymru.

Partneriaethau Diogelwch Cymunedol:

Partneriaeth statudol yw Partneriaethau Diogelwch Cymunedol sy’n cael eu harwain gan y cyngor lleol a’r heddlu. Maent hefyd yn cynnwys y bwrdd iechyd lleol, y gwasanaeth prawf a’r awdurdod tân. Mae dyletswydd arnynt i gydweithio i leihau troseddu ac anrhefn yn eu hardal.

Byrddau Gwasanaethau Lleol/Y Bwrdd Partneriaeth Integredig:

Mae’r Byrddau Gwasanaethau Lleol yn cynnwys uwch gynrychiolwyr o sefydliadau lleol y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, sy’n cydweithio i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn effeithiol a’u bod yn canolbwyntio ar y dinesydd.

Yn rhan o ymgyrch resymoli Llywodraeth Cymru, mae Byrddau Gwasanaethau Lleol wedi datblygu Cynlluniau Integredig Sengl ar gyfer 2013-20, gan bennu’r blaenoriaethau ar gyfer pob ardal.

Grŵp De Cymru Fwy Diogel:

Mae’r grŵp arweinyddiaeth ranbarthol hwn yn dwyn ynghyd uwch gynrychiolwyr o asiantaethau cyfiawnder troseddol, awdurdodau lleol, awdurdodau tân, y sector gwirfoddol a Llywodraeth Cymru.
Mae’r grŵp hwn wedi cytuno ar flaenoriaethau partneriaeth y dylai ganolbwyntio ei sgiliau a’i arbenigedd cyfunol arnynt. Bydd gwella gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr yn rhan hanfodol o’i rôl. Mae’r grŵp hefyd wedi datblygu strategaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol De Cymru a’r Gronfa Ddata Ymddygiad Gwrthgymdeithasol berthnasol.

Byrddau Lleol ar gyfer Diogelu Plant:

Yn dilyn ymchwiliad yr Arglwydd Laming i farwolaeth Victoria Climbie, mae Deddf Plant 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl Awdurdodau Lleol ar draws Cymru a Lloegr sefydlu Bwrdd Lleol ar gyfer Diogelu Plant. Tasg pob Bwrdd yw diogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ei ardal.

Timau Troseddau Ieuenctid:

Timau Troseddau Ieuenctid yn darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc sydd mewn perygl o gymryd rhan mewn , neu sydd yn y system cyfiawnder ieuenctid gyda’r nod o atal a lleihau troseddau ieuenctid .

MENU