Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Partneriaid Cyfiawnder Troseddol

Mae dyletswydd ar Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu i weithio’n agos gyda’r system cyfiawnder troseddol.

Un o’r ffyrdd y cyflawnir hyn yw trwy Fwrdd Cyfiawnder Troseddol De Cymru. Yma, mae cynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau’n cyfarfod i wella darpariaeth y gwasanaethau cyfiawnder troseddol. Mae’r rheini sy’n rhan o’r Bwrdd yn cynnwys:

  • Yr Heddlu
  • Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi
  • Y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid
  • Cymorth i Ddioddefwyr
  • Gwasanaeth Erlyn y Goron
  • Y Gwasanaeth Prawf
  • Gwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi 

Yn ogystal â Bwrdd De Cymru, mae’r partneriaid cyfiawnder troseddol yn cyfarfod yn rheolaidd ar sail Cymru gyfan. 

Bwriad y Bwrdd yw datblygu perthnasoedd gweithio agosach rhwng yr asiantaethau gwahanol i fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar ansawdd bywyd pobl leol.

MENU