Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Tîm y Comisiynydd

Caiff Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, ei gefnogi gan dîm bach o staff, sy’n ei gynorthwyo i gyflawni ei ddyletswyddau.

Ym mis Tachwedd 2016 cafodd Emma Wools ei phenodi’n Ddirprwy Gomisiynydd ar secondiad o’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yng Nghymru (NOMS), a gafodd ei gadarnhau gan Banel yr Heddlu a Throseddu De Cymru ar 18 Hydref 2016. Mae’r penodiad hwn yn bodloni’r gofyniad cyfreithiol ar gyfer y rôl hon ac mae’n llenwi’r bwlch sydd wedi’i adael gan y Dirprwy Gomisiynydd blaenorol, Sophie Howe, a ddaeth yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru.

Mae tri Chomisiynydd Cynorthwyol yn gyfrifol am gefnogi’r Comisiynydd a’r Dirprwy Gomisiynydd drwy eu haliniad strategol ag adrannau Heddlu De Cymru, yn cynnwys yr Awdurdodau Lleol a’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus cyfatebol:

 • Bonnie Navarra: Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot
 • Mark Brace: Caerdydd, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr
 • Lee Jones: Merthyr a Rhondda Cynon Taf (Cwm Taf)

Uwch Staff

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu – Emma Wools

Pennaeth Staff – Cerith Thomas

Prif Swyddog Cyllid – Geoff Petty

Staff Eraill

 • Ymateb i’r Cyhoedd/Cwynion a Dirprwy Swyddog Monitro x 1
 • Rheolwr Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol x 1
 • Rheolwr Gwasanaethau Dioddefwyr x 1
 • Cydlynydd Llais y Dioddefwr x 1
 • Swyddog Cyllid Partneriaeth x 1
 • Rheolwr Partneriaethau a Gwirfoddolwyr x 1
 • Arweinwyr Polisi x 4
 • Cefnogi Polisi x 3
 • Dadansoddwr x 1
 • Swyddogion Staff x 4
 • Cynorthwywyr Personol/Cymorth gweinyddol x 5

Demograffeg Tîm (o fis Mawrth 2017)

Cyfanswm Nifer y Staff: 28

Rhyw: Benyw – 18 Gwryw – 10

Aelodau o staff ag anabledd: 0

Aelodau o staff o gefndir lleiafrifoedd ethnig: 1

MENU