Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Ein Dyletswydd Cydraddoldeb

Ein gweledigaeth yw mai Heddlu De Cymru ‘fydd y gorau am ddeall anghenion ein cymunedau ac ymateb iddynt’.  Gwyddom na ellir sicrhau hynny heb roi blaenoriaeth i gydraddoldeb ac amrywiaeth a gweithio i sicrhau canlyniadau gwirioneddol.

Rydym yn cydnabod bod bob amser llawer mwy y gellir ei wneud er mwyn sicrhau y gall pawb yn Ne Cymru fyw heb ddioddef aflonyddu, camwahaniaethu, anghydraddoldeb nac anfantais.  Gobeithiwn y bydd ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb yn dod â ni’n agosach at gyflawni’n gweledigaeth drwy adeiladu ar y cynnydd a wnaed eisoes o safbwynt hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Wrth gyhoeddi ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb ar y Cyd 2015 –2018 rydym yn dangos ein bod yn benderfynol o sicrhau bod Heddlu De Cymru yn cyflawni’n prif amcanion cydraddoldeb.  Mae’r ddogfen honno’n nodi’n cynlluniau i sicrhau bod pwyslais digonol ar gydraddoldeb a bod cynnydd yn cael ei fonitro’n barhaus.

Yr amcanion cydraddoldeb a gynhwysir yn y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb hwn yw’r rhai rydym wedi eu dewis fel y prif feysydd y mae angen i ni weithio arnynt i gyflawni’n hamcanion o dan y Ddyletswydd Gyffredinol yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Maent hefyd wedi’u hadnabod mewn ymgynghoriad â chyrff cynrychiadol.

Gellir canfod ein dogfen ‘Gwybodaeth Cydraddoldeb’ blynyddol ar wefan Heddlu De Cymru.  O 2015 ymlaen, bydd yr wybodaeth hefyd yn cynnwys adrodd ar gynnydd yn unol â’n hamcanion.

Monitro Blynyddol

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb ar y Cyd – Adroddiad Monitro blynyddol a Data Cydraddoldeb – Mehefin 2016

Gwybodaeth Cydraddoldeb

Gwybodaeth Cydraddoldeb Mehefin 2015
Gwybodaeth Cydraddoldeb Mehefin 2013
Gwybodaeth Cydraddoldeb Mehefin 2012

MENU