Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Gwneud cwyn

A yw eich cwyn yn ymwneud â mater cymunedol fel parcio?

Ffoniwch 101 i nodi’ch pryderon yn ymwneud â materion yn eich cymuned.
Fel arall gallwch siarad â’ch swyddog lleol, y mae ei fanylion cyswllt yma
A yw eich cwyn yn ymwneud â swyddog neu aelod o staff yr heddlu?
Heddlu De Cymru Hadran Safonau Proffesiynol yn gyfrifol am ymdrin â chwynion am swyddogion yr heddlu (sy’n is na swydd y Prif Gwnstabl) a staff yr heddlu gan y cyhoedd a chydweithwyr, ac ymchwilio i gamymddygiad o fewn y llu.

Am ragor o wybodaeth ac i gysylltu â’n Hadran Safonau Proffesiynol, cliciwch yma.
A yw eich cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl?
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Peter Vaughan.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth
A yw eich cwyn yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throseddu?

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am ystyried cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (a’r Dirprwy).Bydd y Panel yn ymdrin ag unrhyw gwynion lefel isel, a bydd unrhyw broblemau difrifol yn cael eu cyfeirio at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.Er mwyn cyflwyno cwyn yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, cysylltwch â’r panel yn uniongyrchol yn y cyfeiriad isod:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Y Ganolfan Ddinesig
Stryd y Castell
Merthyr Tudful
CF47 8ANMae dyletswydd ar y Comisiynydd i roi manylion am nifer y cwynion neu faterion ymddygiad a gyflwynwyd at ei sylw gan Banel yr Heddlu a Throseddu.
Rhwng 22 Tachwedd 2012 a 10 Mawrth 2014, cafwyd tair cwyn.
A yw eich cwyn yn erbyn Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu?

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn aelodau o’i dîm.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth
A yw eich cwyn yn erbyn y Panel Heddlu a Throseddu?

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Panel yr Heddlu a Throseddu. Gwelir y manylion cyswllt isod:Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJFfôn: 0300 790 0203
Ffacs: 01656 641199 www.ombudsman-wales.org.uk
www.ombudsman-wales.org.uk

Os hoffech ddiolch am wasanaeth da, llenwch eich ffurflen ar-lein neu ffoniwch ni ar 101

MENU