Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Gwneud cais am eich Data Personol sy’n cael eu cadw gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Mae Adran 7 o Ddeddf Diogelu Data 1998 yn rhoi’r hawl i unigolyn wneud cais am gopi o’r wybodaeth y mae sefydliad yn ei chadw amdano – gelwir hyn yn hawl cais gwrthrych am wybodaeth.

Os ydych am gael gwybod pa wybodaeth amdanoch sy’n cael ei chadw gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, gallwch gyflwyno Cais Gwrthrych am Wybodaeth yn gofyn am eich data personol.

Bydd y cais hwn am ddatgeliad ond yn ymwneud â’r data sy’n cael eu cadw gan Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru. Ni fydd yn cynnwys data a gedwir gan Heddlu De Cymru, Cyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu nac unrhyw system heddlu arall. Ar gyfer data a gedwir gan Heddlu De Cymru, bydd angen gwneud cais ar wahân i Heddlu De Cymru. Ni allwn chwaith anfon ceisiadau ymlaen at Heddlu De Cymru.

O dan hawl cais gwrthrych am wybodaeth, nid oes gennych hawl i gael gwybodaeth sy’n ymwneud â phobl eraill.

Nodwch fod yn rhaid i bob Cais Gwrthrych am Wybodaeth fod ar ffurf ysgrifenedig a’i anfon drwy’r post i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru. Nid ydym yn derbyn Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth dros y ffôn na thrwy e-bost. Mae hyn oherwydd yr angen am ddogfennau adnabod, ffurflen gais a thaliad.

Sut y gallaf wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Er mwyn cyflwyno Cais Gwrthrych am Wybodaeth dilys i gael eich data personol i Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, gwnewch y canlynol:

  • Cwblhau’r Ffurflen Gais – Ffurflen Gais Data (Data Request Form)
  • Darparu llungopïau o’ch dogfennaeth adnabod – gan ddarparu eich enw, cyfeiriad presennol a’ch dyddiad geni
  • Talu’r ffi weinyddol o £10
  • Dychwelwch y cais i swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn y cyfeiriad isod.

Unwaith y ceir Cais Gwrthrych am Wybodaeth dilys, mae dyletswydd gyfreithiol ar swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ymateb i’r ymgeisydd o fewn 40 diwrnod calendr.

Manylion Cyswllt

Anfonwch eich cais wedi’i gwblhau i:
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru
Swyddog Diogelu Data
Tŷ Morgannwg
Pencadlys yr Heddlu
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â pha wybodaeth rydych yn gymwys i’w chael cyn cyflwyno’ch cais, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data yn swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 01656 869366 neu e-bostiwch: commissioner@south-wales.pnn.police.uk

MENU