Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Sut yr ydym yn perfformio

Mae’r wybodaeth isod yn rhoi manylion am sut i ddarganfod rhagor am berfformiad eich heddlu lleol.

Police.uk

Mae gwefan Police.uk yn rhoi’r cyfle i chi nodi eich cod post, tref neu enw stryd er mwyn cael mapiau lefel stryd a data am blismona, a chael manylion eich tîm plismona lleol a chyfarfodydd rhawd.

Arolygiaeth Cwnstablaeth Ei Mawrhydi

Mae Arolygiaeth Cwnstablaeth Ei Mawrhydi (HMIC) yn asesu’n annibynnol heddluoedd a gweithgarwch plismona sy’n amrywio o dimau yn y gymdogaeth a throseddau difrifol hyd at yr ymgyrch yn erbyn terfysgaeth, a hyn oll er budd y cyhoedd.

Ymatebion i arolygiadau HMIC

Yn dilyn arolwg ar Heddlu De Cymru, mae gan y Comisiynydd gyfrifoldeb i ymateb i HMIC. Gweler isod fanylion yr ymatebion:

Arolygiad HMIC                                                                                     Ymateb gan y Comisiynydd

Ymateb i’r Her Ariannu                                                                                 Adroddiad Ymateb i’r Her Ariannu

Pwerau Stopio a Chwilio:                                                                              Ymateb i’r Adroddiad Stopio a Chwilio
A yw’r Heddlu yn eu defnyddio’n effeithiol ac yn deg

Partneriaethau’r sector preifat yn y gwasanaeth heddlu                        Ymateb i Bartneriaethau’r Sector Preifat

Ailedrych ar Berthnasoedd yr Heddlu:                                                      Bydd yr ymateb ar gael yn fuan
Adroddiad ar Gynnydd

MENU