Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

£1.4m i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn ne Cymru

Yr wythnos hon cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael £1.4 miliwn er mwyn helpu i atal a mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched. Cafodd yr arian hwn, y swm mwyaf o’r gronfa o £17 miliwn, ei r …

LAST UPDATED:
July 11, 2017

Yr wythnos hon cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael £1.4 miliwn er mwyn helpu i atal a mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.

Cafodd yr arian hwn, y swm mwyaf o’r gronfa o £17 miliwn, ei roi yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Trawsnewid Gwasanaeth Trais yn erbyn Menywod a Merched a arweiniwyd gan Paula Hardy, Arweinydd Polisi Strategol y Comisiynydd.

Nod y gronfa yw hyrwyddo prosiectau sy’n arwain y ffordd wrth atal trais cyn iddo ddigwydd, yn atal cam-drin rhag dod yn rhan o fywyd bob dydd, ac yn sefydlu’r ffyrdd gorau o helpu dioddefwyr a’u teuluoedd.

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Mae’r swm o £1.4 miliwn tuag at y gwaith o ostwng lefelau trais yn erbyn menywod a merched yn dangos cryn dipyn o hyder yn Heddlu De Cymru. Rwy’n falch iawn bod y Swyddfa Gartref wedi cydnabod y gwaith arbennig sy’n cael ei wneud gyda’n hasiantaethau partner, gan gynnwys awdurdodau lleol, ein byrddau iechyd lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru, y Gwasanaeth Tân, a sefydliadau yn y trydydd sector, i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.

“Mae’r gwaith a wnawn gyda’n gilydd yn anelu at wneud dioddefwyr a’u teuluoedd yn fwy diogel ac mae hefyd yn cynnwys ffyrdd o herio tramgwyddwyr a’u dwyn i gyfrif am eu gweithredoedd. Byddwn yn defnyddio’r arian hwn i gyflawni’r nod o ymyrryd yn gynnar a chymryd camau prydlon pan fo problemau’n codi. Rhaid i mi bwysleisio mai dim ond os yw’r sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol yn cydweithredu y gwelwn y newid mawr mewn ymddygiad rydym i gyd am ei weld ac mae hynny’n flaenoriaeth i mi a’r prif gwnstabl, a gweinidogion Llywodraeth Cymru. 

“Rydym eisoes wedi bod yn llwyddiannus mewn rhannau o’n hardal drwy weithio gyda meddygon teulu ac mae menter DRIVE yn gynllun peilot rheoli tramgwyddwyr a gynlluniwyd i wneud dioddefwyr yn fwy diogel. Bydd y grant hwn yn ein galluogi i gydweithio i gyflymu’r gwaith hwn a gwneud menywod a merched ledled y de yn fwy diogel. I wneud hynny rhaid i ni annog camau ataliol, adnabod dioddefwyr yn gynt a chymryd camau ymyrryd mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar y dioddefwr. Bydd yr arian hwn yn ein helpu i hyrwyddo camau i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod a merched.”

Dywedodd Eleri Butler, Prif Swyddog Gweithredol Cymorth i Ferched Cymru:

“Mae’n newyddion gwych bod y Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi cyllid i gyflwyno’r model Newid sy’n Para yn y de. Mae Cymorth i Ferched Cymru yn falch o fod yn gweithio gyda Heddlu De Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, ynghyd â phartneriaid eraill, i ddatblygu’r ymateb amlasiantaethol hwn i bob math o drais yn erbyn menywod a merched yng Nghymru.

“Gwyddom fod un o bob tair menyw yng Nghymru yn profi trais corfforol neu rywiol ar ryw adeg fel oedolyn, felly mae’n hollbwysig ein bod yn creu cymunedau lle caiff pawb y cyfle i wneud gwahaniaeth. Mae menywod wedi dweud wrthym eu bod am gael mwy o gyfle i ofyn am help gan rywun sy’n deall yn eu cymunedau lleol, ynghyd â chymorth arbenigol sy’n eu galluogi i fod yn rhydd rhag trais a chamdriniaeth yn yr hirdymor. Bydd prosiect trawsnewidiol Newid sy’n Para, a ariennir gan y Swyddfa Gartref, yn creu cymunedau gwydn, drwy feithrin dealltwriaeth ac ymatebion cymunedau drwy hyfforddi aelodau o’r gymuned leol – fel pobl trin gwallt, gweithwyr siop neu wirfoddolwyr cymunedol – i gynnal sgwrs gefnogol a chynnig ymateb defnyddiol i unrhyw ddatgeliad, a byddwn yn anelu at sicrhau y gall unrhyw un sy’n profi trais a chamdriniaeth gael yr help sydd ei angen arnynt, cyn gynted â phosibl.

“Bydd y model hefyd yn datblygu ac yn gwella rôl gweithwyr proffesiynol yr ymddiriedir ynddynt, sydd wedi’u hyfforddi i adnabod goroeswyr a thramgwyddwyr ac ymateb iddynt, gan gynyddu cyfleoedd i ymgysylltu â gwasanaethau cymorth arbenigol lleol a rhaglenni i dramgwyddwyr. Bydd model Newid sy’n Para yn newid systemau ac yn trawsnewid bywydau. Yn y pen draw, y nod yw lleihau nifer y menywod a phlant sy’n cael eu cam-drin a sicrhau bod y camau a gymerir ar draws cymunedau yn cael effaith fuddiol hirdymor ar ddioddefwyr, goroeswyr, teuluoedd a’r gymuned ehangach.”

Ychwanegodd Jo Todd, Prif Swyddog Gweithredol Respect:

“Mae Respect yn falch o fod yn gweithio gyda Cymorth i Ferched Cymru a Cymorth i Ferched Lloegr i ddatblygu ymateb i dramgwyddwyr sy’n gyson â Newid sy’n Para. Edrychwn ymlaen at gydweithio’n agos yn ne Cymru er mwyn sicrhau bod tramgwyddwyr yn cael eu hadnabod cyn gynted â phosibl, yn cael eu dwyn i gyfrif, yn cael cyfle i newid ac yr ymdrinnir â nhw’n gadarn os byddant yn dewis parhau i fod yn dreisgar neu i gam-drin.”

Gall unrhyw un y mae cam-drin domestig, trais rhywiol neu unrhyw fath arall o drais yn erbyn menywod yng Nghymru yn effeithio arnynt gysylltu â Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800 am wybodaeth a chymorth cyfrinachol 24 awr, a help i gael gafael ar wasanaethau lleol. Mae’r llinell gymorth hefyd yn cynnig y cyfle i sgwrsio dros y we rhwng 9am a 9pm bob dydd a gellir cael rhagor o wybodaeth yma: http://livefearfree.gov.wales/how-to-get-help

Gellir gweld cyhoeddiad llawn y Llywodraeth yma:

https://www.gov.uk/government/news/uk-government-awards-14million-to-south-wales-police-crime-commissioner-to-tackle-violence-against-women-and-girls

MENU