Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn canmol Menter Criw Clwb

Ers ei gyflwyno ym mis Medi 2016, mae Criw Clwb wedi cael ei ddefnyddio o fewn lleoliadau economi liw nos ledled De Cymru ac maent wedi llwyddo i gefnogi dros 520 o unigolion sy’n agored i niwed.  Mae Criw Clwb yn staff wedi’u hyfforddi sy’n gweithio m …

LAST UPDATED:
April 5, 2017

Ers ei gyflwyno ym mis Medi 2016, mae Criw Clwb wedi cael ei ddefnyddio o fewn lleoliadau economi liw nos ledled De Cymru ac maent wedi llwyddo i gefnogi dros 520 o unigolion sy’n agored i niwed. 

Mae Criw Clwb yn staff wedi’u hyfforddi sy’n gweithio mewn clybiau a lleoliadau economi liw nos i gefnogi lles cwsmeriaid y lleoliad ar nosweithiau myfyrwyr dynodedig. Gan weithio mewn parau, mae Criw Clwb yn rhyngweithio â chwsmeriaid er mwyn helpu i hyrwyddo awyrgylch cymdeithasol cadarnhaol a rhoi cymorth i’r rheiny a allai fod yn agored i niwed o ganlyniad i yfed gormod.

Drwy gydweithio rhwng Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Drink Aware ac Undebau Myfyrwyr De Cymru, mae dros 622 o weithgareddau wedi eu cyflawni gan Criw Clwb sydd wedi lleihau’r galw ar y gwasanaethau brys rheng flaen.

Dywedodd Comisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throseddu, Bonnie Navarra:  

“Mae’r canlyniadau hyn yn dangos effaith gadarnhaol Criw Clwb o fewn ein cymunedau myfyriwr. Wrth ymgysylltu’n uniongyrchol â’u cymheiriaid, gall y Criw weithredu’n gyflym a chadarnhaol i ddiogelu’r rheiny sy’n agored i niwed oherwydd alcohol ac yn ei dro mae hyn yn lleihau’r galw a roddir arnom ni ein hunain a’n partneriaid.”

“Mae Criw Clwb yn rhan o’n strategaeth i atal niwed a chadw ein heconomi liw nos fywiog yn ddiogel. Cyn dechrau ar eu rôl mae unigolion yn ymgymryd â hyfforddiant trylwyr a gaiff ei gefnogi gan Drinkaware, i wneud yn siŵr bod ganddynt y sgiliau i ymgymryd â’r rôl hanfodol hon.”

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Richard Lewis:

“Ers iddynt gael eu hintegreiddio i’n gweithrediadau plismona economi liw nos, mae cynllun Criw Clwb wedi rhoi cipolwg gwych i’r boblogaeth o fyfyrwyr, ond mae hefyd wedi ein galluogi i ddeall a gwasanaethu ein cymunedau yn well.

“Mae Criw Clwb wedi llwyddo i ofalu am y rheiny sydd eisoes yn agored i niwed oherwydd yfed gormod neu, yn bwysicach, cynnal gweithgareddau ataliol i atal unigolion rhag dod yn agored i niwed. Mae’r maes hwn o addysg ac ymyrraeth yn un sy’n bwysig i ni er mwyn diogelu pobl ifanc, ac yn aml iawn pobl sy’n agored i niwed, rhag unrhyw niwed.

“Mae’r fenter hon yn un o gyfres o weithgareddau ar hyn o bryd sydd wedi’u hanelu at ddiogelu ein heconomi liw nos i’n holl gymunedau.”

MENU