Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Datganiad y Comisiynydd parthed ariannu’r heddlu

Mae digwyddiadau’r wythnosau diwethaf yn y DU a’r pwysau cynyddol ar wasanaeth yr heddlu wedi dangos pam bod yn rhaid newid y ffordd y caiff heddluoedd eu hariannu. Er y cyhoeddwyd gwariant ychwanegol ar wrthderfysgaeth a phlismona arfog, y realiti yw …

LAST UPDATED:
June 26, 2017

Mae digwyddiadau’r wythnosau diwethaf yn y DU a’r pwysau cynyddol ar wasanaeth yr heddlu wedi dangos pam bod yn rhaid newid y ffordd y caiff heddluoedd eu hariannu.

Er y cyhoeddwyd gwariant ychwanegol ar wrthderfysgaeth a phlismona arfog, y realiti yw bod y gwariant hwn yn cael ei dynnu o’r ffigurau a’r arian sydd gennym yn barod. Nid ydym wedi cael arian ychwanegol. Mae cyllidebau wedi cael eu haddasu i gymryd arian o fannau eraill er mwyn ariannu’r meysydd plismona hanfodol hyn sydd mor bwysig i ddiogelu’r cyhoedd.

O dan y trefniadau presennol ar gyfer ariannu’r heddlu, gwelwyd toriad sylweddol mewn termau real yn yr arian a ddarperir gan y Swyddfa Gartref a’r llywodraeth ganolog.

Mae’r ymosodiadau diweddar yn Llundain a Manceinion yn dangos yn glir pam bod angen gwasanaeth heddlu arnom sy’n gallu amddiffyn y cyhoedd a chynnal diogelwch ein cymunedau.

Yn Ne Cymru, rydym ond wedi gallu diogelu gwasanaethau a gwneud buddsoddiadau cymharol fach drwy wneud pethau’n fwy effeithiol er mwyn arbed arian a thrwy gynyddu’r praesept sydd wedi cael cefnogaeth gan Banel yr Heddlu a Throseddu.

Mae’r llywodraeth ganolog wedi parhau i dorri’r grant i heddluoedd. Eleni mae ein grant wedi gostwng £2.2 miliwn mewn arian parod. Mewn termau real, mae effaith y toriad hwn yn llawer mwy o ystyried pwysau ychwanegol fel y Lefi Prentisiaeth a chostau pensiwn uwch.

Rydym wedi gwneud penderfyniadau anodd ers nifer o flynyddoedd ynghylch sut rydym yn darparu ein gwasanaethau a’n gwaith blaengynllunio effeithiol, ynghyd â’r ffordd arloesol rydym yn gweithio gyda phartneriaid i gadw De Cymru’n ddiogel, sy’n gyfrifol am ein galluogi i barhau i ateb heriau ariannol. Ond ni all y sefyllfa hon barhau.

Mae’r cynnydd o 5% i’r praesept eleni – £10.39 yn ychwanegol y flwyddyn (neu 20c yr wythnos) ar gyfer cartref band D – wedi ein galluogi i gynnal nifer swyddogion yr heddlu, ac mae arian gan Lywodraeth Cymru wedi galluogi’r heddlu i gadw 206 o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ychwanegol ar strydoedd De Cymru. 

De Cymru yw’r heddlu gorau o hyd o safbwynt darparu gwerth am arian ar sail y gost i’r rhai sy’n talu’r dreth gyngor yng Nghymru. Er gwaetha’r heriau ariannol, mae’r heddlu wedi gwella ei berfformiad a’i wasanaeth i’n cymunedau yn gyson a chaiff ei gydnabod fel un o’r heddluoedd sy’n perfformio orau yng Nghymru a Lloegr.

MENU