Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Diwrnod Ymgysylltu’r Gronfa i Ddioddefwyr i ddosbarthu cyllid prosiect

Yn dilyn 23 o geisiadau gan sefydliadau o’r sector gwirfoddol a’r trydydd sector am gyllid tuag at wasanaethau arbenigol i ddioddefwyr, mae saith wedi cyrraedd y rhestr fer i gyflwyno eu cais i Heddlu De Cymru a Phanel Cronfa i Ddioddefwyr Comisiynydd …

LAST UPDATED:
June 22, 2017

Yn dilyn 23 o geisiadau gan sefydliadau o’r sector gwirfoddol a’r trydydd sector am gyllid tuag at wasanaethau arbenigol i ddioddefwyr, mae saith wedi cyrraedd y rhestr fer i gyflwyno eu cais i Heddlu De Cymru a Phanel Cronfa i Ddioddefwyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Ail-lansiwyd y gronfa, sydd bellach yn ei hail flwyddyn, ym mis Mawrth 2017 gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru ac fe’i rheolwyd gan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Croesawyd ceisiadau am grantiau £5,000 – £30,000 gan sefydliadau o’r sector gwirfoddol a’r trydydd sector i gefnogi prosiectau newydd neu rai sy’n bodoli eisoes sy’n gweithio gydag unigolion y mae troseddau wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.

Heddiw, mae’r sefydliadau a gyrhaeddodd y rhestr fer wedi cyflwyno eu syniadau i’r ystafell ac wedi esbonio sut y mae eu prosiectau yn ceisio helpu dioddefwyr yn Ne Cymru i ymdopi â’u profiadau a dod drostynt.

Bydd y sefydliadau llwyddiannus yn cael arian grant i gyflwyno eu prosiectau dros y 12 mis nesaf a byddant yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwahaniaeth y mae eu gwaith yn ei wneud i ddioddefwyr.

Y rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyllid yw: Cymorth i Ferched Cymru, Cardiff Mind, Calan DVS, Theatre versus Oppression, Merthyr Tudful Mwy Diogel, Atal y Fro a Llwybrau Newydd.

Bydd y panel barnu, sy’n cynnwys dioddefwyr troseddau, yn barnu pob cais ar ei deilyngdod a bydd yn chwilio am syniadau arloesol ar gyfer prosiectau a fyddai’n ategu’r gwasanaethau cymorth presennol i ddioddefwyr. 

Wrth wneud sylwadau ar y digwyddiad, meddai Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Ym mis Chwefror 2016, mewn partneriaeth â’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, cefais y fraint o lansio’r Gronfa i Ddioddefwyr.  Mae’r gronfa wedi galluogi creadigrwydd o ran ymateb i anghenion amrywiol dioddefwyr wrth feithrin gallu sefydliadau gwirfoddol a chymunedol yn Ne Cymru. Rwy’n falch o gefnogi’r gronfa am ail flwyddyn ac mae’n braf gweld arloesedd ac ymrwymiad y rhai sy’n ymdrechu i ddatblygu’r gwasanaethau sydd ar gael i’r rhai y mae trosedd yn effeithio arnynt.

“Ein dull yn Ne Cymru yw ymyrryd yn gynnar a gweithredu’n brydlon ac yn gadarnhaol, lle rydym yn deall manteision gweithio gydag eraill i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen arnynt. Mae gwella gwasanaethau i ddioddefwyr yn flaenoriaeth allweddol o fewn Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu ac edrychaf ymlaen at weld sut y gall y gwaith a fydd yn cael ei ariannu drwy’r digwyddiad hwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r rhai y mae trosedd wedi effeithio arnynt ledled ein cymunedau.”

Ychwanegodd Liza Kellett, Prif Weithredwr y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, sy’n rheoli’r gronfa:

“Mae wedi bod yn bleser datblygu’r gronfa hon ochr yn ochr â thîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru er mwyn cefnogi sefydliadau o’r sector gwirfoddol a’r trydydd sector i ddatblygu gwasanaethau arbenigol i ddioddefwyr trosedd ledled De Cymru.  Yn dilyn llwyddiant y llynedd rydym yn falch bod y gronfa ar gael eto ac edrychwn ymlaen at glywed gan y sefydliadau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer i gyflwyno eu prosiectau cyffrous ac arloesol eleni.”

MENU