Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Heddlu De Cymru yn annog cefnogwyr i #YfedLlaiMwynhauMwy

Ydych chi’n mynd i Dwrnamaint Rygbi 6 Gwlad y Royal Bank of Scotland (RBS) yng Nghaerdydd? Os ydych chi, rydym am i chi gael amser gwych a chofio’r digwyddiad am y rhesymau cywir.

LAST UPDATED:
February 9, 2017

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

“Mae’r ymgyrch Yfed Llai Mwynhau Mwy, sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, wedi llwyddo i leihau’r galw ar wasanaethau brys oherwydd trais sy’n gysylltiedig ag alcohol.
“Mae digwyddiadau chwaraeon, dathliadau a chwrdd â ffrindiau yn ffyrdd gwych o brofi pa mor amrywiol a chyffrous yw economi liw nos De Cymru. Mae’r ymgyrch am wella hyn drwy roi’r adnoddau a chymorth sydd eu hangen ar staff, addysgu’r cyhoedd am yr effaith y gall alcohol ei chael a hwyluso gweithgareddau i gefnogi sefydliadau partner.”

Dywedodd Richard Lewis, Prif Gwnstabl Gynorthwyol, Heddlu De Cymru:

“Cynhelir llawer o ddigwyddiadau, gornestau chwaraeon a dathliadau yn Ne Cymru. Yn weithredol, rydym yn gweithio gyda chynghorau lleol a sefydliadau eraill i sicrhau bod mesurau diogelu ar waith i gadw’r gymuned yn ddiogel.

“Mae ein neges yn glir – rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu wrth i chi ymweld â De Cymru, ond peidiwch â gafael i alcohol ddifetha eich noson. “

1. Mae’r ymgyrch Yfed Llai Mwynhau Mwy wedi addysgu’r cyhoedd yn llwyddiannus ynghylch yfed alcohol, wedi darparu adnoddau er mwyn hyfforddi staff bariau ynghylch eu cyfrifoldebau, ac wedi annog pobl i fwynhau eu noson tra’n aros yn ddiogel.
Mewn arolwg a gynhaliwyd gan Brifysgol John Moore Lerpwl o ddefnyddwyr yr economi liw nos ledled De Cymru, roedd nifer y bobl a oedd yn gwybod ei bod yn anghyfreithlon i brynu alcohol i rywun sy’n amlwg yn feddw wedi cynyddu o 50.3% i 63.4% rhwng 2015 a 2016 o ganlyniad uniongyrchol i ymyrraeth ymgyrch.
2. Y gyfraith ar gyfer bariau

• Fel perchennog bar neu glwb neu aelod o staff, chi sy’n gyfrifol am ofalu am gwsmeriaid a helpu pawb i gael noson dda.

• ‘Byddwch yn cyflawni trosedd fel sefydliad neu fel aelod o staff os byddwch yn gwerthu alcohol i berson sy’n feddw’

• Gall yr unigolyn sy’n gwerthu alcohol i rywun sy’n feddw gael Hysbysiad Cosb Benodedig o £90 gan yr Heddlu.
• Os bydd yr achos yn mynd gerbron y llys, gallai’r ddirwy fod hyd at £1,000 wrth gollfarnu
• Efallai y bydd gan y safle ei weithdrefnau disgyblu ei hun
• Gellid cynnal Adolygiad Trwydded o’r safle
• Adran 141 o Ddeddf Trwyddedu 2003

3. Y gyfraith ar gyfer cwsmeriaid

• ‘Mae’n drosedd i berson gael, neu geisio cael, alcohol ar gyfer person meddw ar safle trwyddedig. Gall torri’r gyfraith arwain at ddirwy o hyd at £1,000.’
• ‘Byddwch yn cyflawni trosedd fel sefydliad neu fel aelod o staff os byddwch yn gwerthu alcohol i berson sy’n feddw. Gallech gael dirwy o £1000 a gallai safleoedd golli eu trwydded’

MENU