Cyflawni mwy gyda’n gilydd tuag at Dde Cymru mwy diogel

Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn nodi’r ffordd y mae Heddlu De Cymru yn casglu, defnyddio, cynnal a chadw a rhannu gwybodaeth a gesglir gan ddefnyddwyr (mae pob un yn “Ddefnyddiwr”) gwefan www.comisiynyddheddluathroseddu.cymru (y “Wefan”). Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r Safle a’r holl gynnyrch a gwasanaethau a gynigir gan Heddlu De Cymru.

Gwybodaeth am hunaniaeth bersonol

Gallwn gasglu a phrosesu gwybodaeth am hunaniaeth bersonol gan ein Defnyddwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r amser pan fydd Defnyddwyr yn ymweld â’n Safle ac yn defnyddio ein hadnoddau, ymateb i arolwg, yn llenwi ffurflen ac mewn perthynas â gweithgarwch, gwasanaethau, nodweddion neu adnoddau eraill sydd ar gael ar ein Gwefan. Efallai y byddwn yn gofyn am enw, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post, a rhif ffôn Defnyddwyr, fel sy’n briodol. Fodd bynnag, gall Defnyddwyr ymweld â’n safle yn ddienw. Dim ond os bydd Defnyddwyr yn rhoi gwybodaeth am hunaniaeth bersonol i ni o’u gwirfodd y byddwn yn ei chasglu. Gallem ddefnyddio gwasanaethau y tu hwnt i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (megis UDA) i gadw manylion a gaiff eu cofnodi yn ein ffurflenni ar-lein nad oes ganddynt gyfreithiau diogelu data o safon debyg i’r DU. Mae modd i Ddefnyddwyr wrthod rhoi gwybodaeth am hunaniaeth bersonol bob amser, fodd bynnag, gall hyn gyfyngu ar rywfaint o weithgarwch ar y Safle.

Gwybodaeth am hunaniaeth amhersonol

Gallwn gasglu gwybodaeth am hunaniaeth amhersonol am Ddefnyddwyr pryd bynnag maent yn rhyngweithio â’n Safle. Gall gwybodaeth am hunaniaeth amhersonol gynnwys eich cyfeiriad IP (a gaiff ei adnabod yn awtomatig gan y gweinyddwr Gwe), enw’ch porwr, y math o gyfrifiadur a gwybodaeth dechnegol am ddull y Defnyddiwr o gysylltu â’n Safle, megis y system weithredu a’r darparwyr gwasanaeth Rhyngrwyd a ddefnyddiwyd, a gwybodaeth debyg arall.

Cwcis porwr gwe

Gallai ein Safle ddefnyddio “cwcis” i wella profiad Defnyddwyr. Rydym yn defnyddio cwcis i gofnodi hoffterau Defnyddwyr, nid at ddibenion adnabod. Mae porwr gwe’r Defnyddiwr yn gosod cwcis ar ei yriant caled at ddibenion cadw cofnodion ac weithiau i olrhain gwybodaeth amdano. Gall y Defnyddiwr benderfynu newid gosodiadau ei borwr i wrthod cwcis, neu roi gwybod pan gaiff cwcis eu hanfon. Os bydd yn gwneud hynny, nodir na fydd rhai rhannau o’r Safle yn gweithio yn iawn, o bosibl.

Nid yw Heddlu De Cymru yn ceisio monitor ymddygiad Defnyddwyr unigol o ran pori drwy unrhyw ddulliau cudd.

Sut rydym yn defnyddio gwybodaeth a gaiff ei chasglu

Gall Heddlu De Cymru gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol am Ddefnyddwyr at y dibenion canlynol:

  • Gwella gwasanaeth cwsmeriaid

Mae’r wybodaeth rydych yn ei darparu yn ein helpu i ymateb i’ch ceisiadau o ran gwasanaeth cwsmeriaid a diwallu eich anghenion yn fwy effeithlon.

  • Gwella ein Safle

Efallai y byddwn yn defnyddio’r adborth rydych yn ei roi i wella ein cynnyrch a’n gwasanaethau

  • I anfon negeseuon e-bost rheolaidd
  • Lle bo modd, rhoi’r wybodaeth neu’r gwasanaethau rydych yn gofyn amdanynt neu sydd, yn ein barn ni, o ddiddordeb i chi, pan rydych wedi rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi am y fath resymau.

Sut rydym yn diogelu eich gwybodaeth

Rydym yn mabwysiadu arferion casglu, cadw a phrosesu data priodol a mesurau diogelwch i atal mynediad heb ganiatâd, newid, datgelu neu ddinistrio eich gwybodaeth bersonol, enw defnyddiwr, cyfrinair, gwybodaeth am drafodion a data a gedwir ar ein Safle.

Caiff data ei gyfnewid mewn modd sensitif a phreifat rhwng y Safle a’i Ddefnyddwyr drwy sianel gyfathrebu ddiogel SSL sydd wedi’i amgryptio a’i amddiffyn gan lofnodion digidol.

Nid yw’r broses o drosglwyddo gwybodaeth drwy’r rhyngrwyd gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, ni allwn sicrhau bod eich gwybodaeth, a gaiff ei throsglwyddo i’n Safle, yn ddiogel; bydd unrhyw drosglwyddiadau yn ôl eich risg eich hun.

Rhannu eich gwybodaeth bersonol

Nid ydym yn gwerthu, cyfnewid nac yn rhentu gwybodaeth am hunaniaeth bersonol ein Defnyddwyr i eraill. Efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth a gyfunwyd am ddemograffig unigol nad yw’n gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth am hunaniaeth bersonol ynghylch ymwelwyr a Defnyddwyr mewnol ac allanol gyda chyrff sy’n gweithio gyda Heddlu De Cymru, ond bydd y fath ddefnydd yn gyfyngedig i ddibenion plismona ac nid at unrhyw ddibenion masnachol.

Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti os oes dyletswydd arnom i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw ymrwymiadau cyfreithiol.

Gwefannau trydydd parti

Dim ond i Safle Heddlu De Cymru y mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol. Gall Defnyddwyr ganfod hysbysebion neu gynnwys arall ar ein Safle sy’n cysylltu â safleoedd a gwasanaethau ein partneriaid, cyflenwyr, hysbysebwyr, noddwyr, trwyddedwyr a thrydydd partïon eraill. Nid ydym yn rheoli’r cynnwys na’r dolenni sy’n ymddangos ar y safleoedd hyn ac nid ydym yn gyfrifol am yr arferion a ddefnyddir gan y gwefannau sy’n gysylltiedig â’n Safle. Ni ddylid ystyried bod enw unrhyw wefan trydydd parti sy’n ymddangos ar ein Safle wedi cael unrhyw fath o gefnogaeth gennym. Yn ogystal, gallai’r safleoedd neu’r gwasanaethau hyn, gan gynnwys eu cynnwys a’u dolenni, fod yn newid o hyd, ac nid ydym yn gyfrifol am atebolrwydd unrhyw un o’r gwefannau y cyfeirir atynt. Mae’n bosibl y bydd gan y safleoedd a’r gwasanaethau hyn eu polisïau preifatrwydd a’u polisïau gwasanaeth cwsmeriaid eu hunain. Mae pori a rhyngweithio ag unrhyw wefan arall, gan gynnwys gwefannau sy’n gysylltiedig â’n Safle, bob amser yn amodol ar delerau a pholisïau’r wefan honno.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Mae gan Heddlu De Cymru ddisgresiwn i ddiweddaru’r polisi preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg. Pan fyddwn yn gwneud hynny, byddwn yn diwygio’r dyddiad diweddaru ar waelod y dudalen hon. Rydym yn annog Defnyddwyr i chwilio am newidiadau yn y dudalen hon yn gyson er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â sut rydym yn helpu i ddiogelu’r wybodaeth bersonol a gesglir gennym. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno mai chi sy’n gyfrifol am adolygu’r polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd a bod yn ymwybodol o unrhyw addasiadau.

Derbyn y telerau hyn

Caiff eich defnydd parhaus o’r Safle (gan gynnwys dilyn unrhyw newidiadau i’r polisi hwn) ei ystyried fel cadarnhad eich bod yn derbyn y telerau hyn (ac unrhyw newidiadau yn y dyfodol).

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Polisi Preifatrwydd hwn, arferion y safle hwn, neu eich ymdriniaeth â’r safle hwn, cysylltwch â ni.

MENU