South Wales Police and Crime Commissioner

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Beth yw Ymddygiad Gwrthgymdeithasol? Diffinnir Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn Neddf Trosedd ac Anrhefn 1998 fel gweithredoedd sydd wedi achosi neu sy’n debygol o achosi ‘aflonyddwch, braw neu drallod i un neu ragor o unigolion …” (Deddf Trosedd ac An …

Beth yw Ymddygiad Gwrthgymdeithasol?

Diffinnir Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn Neddf Trosedd ac Anrhefn 1998 fel gweithredoedd sydd wedi achosi neu sy’n debygol o achosi ‘aflonyddwch, braw neu drallod i un neu ragor o unigolion …” (Deddf Trosedd ac Anrhefn 1998)

 phwy y dylech gysylltu

Os yw’r ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ymwneud â cherbydau wedi’u gadael, baeddu gan gŵn, tipio anghyfreithlon, sbwriel, cerddoriaeth uchel, parcio gwrthgymdeithasol mynych neu gymdogion swnllyd, cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol neu eich Darparwr Tai.

Yn achos pob math arall o ymddygiad gwrthgymdeithasol, ffoniwch yr Heddlu ar 101.

Yn Swyddfa’r Comisiynydd, mae yna brosiect sydd â’r nod o fynd i’r afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, o dan arweiniad Bonnie Navarra gyda Claire Cunliffe yn ei chynorthwyo.

Dyma ddolenni i brif feysydd gwaith y Prosiect Mynd i’r Afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol:

•    Trothwy a Datrysiad Cymunedol
•    Adolygiad Thematig o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
•    Gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru

MENU