res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Gwneud cwyn

Gwneud cwyn

Mae'n bwysig nodi bod y Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ond yn gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn:

  • Y Prif Gwnstabl
  • Aelodau o’i staff ei hun (Tîm y Comisiynydd)

Am rhagor o wybodaeth am sut i wneud cwyn, dewiswch yr opsiwn priodol:

Gwneud cwyn yn erbyn Heddlu De Cymru – Gwasanaeth yr Heddlu, Swyddog, Staff ac ati.

Yng nghyd-destun system gwyno'r heddlu, mae'r gyfraith yn disgrifio cwyn fel anfodlonrwydd â'r heddlu a fynegwyd gan aelod o'r cyhoedd, neu ar ei ran.

 

Er enghraifft, gall cwynion fod am y gwasanaeth a ddarperir, neu hyd yn oed benderfyniad neu bolisi plismona. Fodd bynnag, gellir hefyd wneud cwyn am ymddygiad unrhyw berson sy'n gwasanaethu gyda'r heddlu, h.y. swyddog yr heddlu, aelod o staff yr heddlu, cwnstabl gwirfoddol, gwirfoddolwr dynodedig neu unigolyn sy'n gweithio dan gontract i ddarparu gwasanaethau i brif swyddog.

 

Er mwyn gwneud cwyn yn erbyn Heddlu De Cymru, gallwch wneud y canlynol:

  • Cliciwch yma i gwblhau ffurflen gwyno Heddlu De Cymru
  • Mynd i orsaf heddlu
  • Ffonio 101

Pan fydd y swyddfa hon yn cael cwyn neu fynegiant o anfodlonrwydd am Heddlu De Cymru, ei swyddogion neu ei staff, byddwn yn cyfeirio'r mater i Heddlu De Cymru i'w ystyried.

 

Os bydd gennych bryder am y ffordd y mae Heddlu De Cymru wedi ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol neu os byddwch yn cael problem yn cael gwybodaeth ganddo, gallwch roi gwybod am hyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth Information Commissioner’s Office.

Gwneud cwyn yn erbyn Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy'n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru.

Os ydych o'r farn bod y Prif Gwnstabl wedi ymddwyn mewn ffordd nad yw'n cyrraedd y safonau y byddai unigolyn rhesymol yn eu disgwyl, mae gennych yr hawl i wneud cwyn.

 

Gallwch wneud cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl drwy gwblhau'r Ffurflen Gwneud Cwyn yn Erbyn y Prif Gwnstabl.

 

Ar ôl cael cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl, bydd Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, yn unol â'r Canllawiau Statudol a luniwyd gan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu, yn penderfynu a ddylid ei chofnodi o fewn 10 diwrnod gwaith ac yn eich hysbysu yn unol â hynny. Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn cymryd pob cwyn o ddifrif, a bydd yn ymdrechu i sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am hynt eich cwyn ar bob cam o'r broses gwyno.

 

Dychwelwch y ffurflen wedi'i chwblhau i:

Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru Pencadlys yr Heddlu Heol y Bont-faen Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SU

 

E-bost: commissioner@south-wales.police.uk

 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 

Mae adran derfynol y Ffurflen Gwyno yn cynnwys cwestiynau yn ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Er nad yw cwblhau'r adran hon o'r ffurflen yn orfodol, gofynnwn i chi ddarparu'r wybodaeth ofynnol gan ei bod yn ein galluogi i fonitro'r proffil o achwynwyr a nodi tueddiadau a all fod yn bwysig.

 

Caiff y wybodaeth ei thrin yn gyfrinachol, ac ni fydd yn gysylltiedig â'ch cwyn bersonol nac yn cael ei defnyddio gan neb sy'n ymdrin â'r gwyn.

 

Efallai yr hoffech gyfeirio at ein Polisi Cwynion.

Gwneud cwyn yn erbyn Comisiynydd neu Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Panel yr Heddlu a Throseddu sy'n gyfrifol am ystyried cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (a'r Dirprwy Gomisiynydd). Bydd y Panel yn ymdrin ag unrhyw gwynion lefel isel yn erbyn y Comisiynydd neu ei Ddirprwy,  a chaiff unrhyw broblemau difrifol eu hatgyfeirio at Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu.

 

Os bydd gennych gŵyn yn ymwneud ag ymddygiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru neu Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, dylech gyflwyno eich cwyn yn ysgrifenedig i:

 

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru

d/o Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Yr Adran Gwasanaethau Democrataidd,

Y Ganolfan Ddinesig,

Stryd y Castell,

Merthyr Tudful,

CF47 8AN

 

E-bost – swpcp@merthyr.gov.uk

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma neu ffoniwch - 01685 725000

 

Mae dyletswydd ar y Comisiynydd i nodi nifer y cwynion neu faterion ymddygiad y tynnodd Panel yr Heddlu a Throseddu ei sylw atynt.

Gwneud cwyn yn erbyn Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy'n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn aelodau o'i dîm.

Os byddwch yn teimlo eich bod wedi cael eich trin yn annheg gan aelod o'r tîm neu os byddwch o'r farn bod aelod o'r tîm wedi ymddwyn mewn ffordd nad yw'n cyrraedd y safonau y byddai unigolyn rhesymol yn eu disgwyl, mae gennych yr hawl i wneud cwyn.

 

Cwblhewch y Ffurflen Gwneud Cwyn yn Erbyn Tîm y Comisiynydd a'i dychwelyd drwy'r post neu e-bost:

Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru Pencadlys yr Heddlu Heol y Bont-faen Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SU

 

E-bost: commissioner@south-wales.police.uk

 

Bydd y Comisiynydd yn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am hynt eich cwyn ar bob cam o'r broses gwyno.

 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 

Mae adran derfynol y Ffurflen Gwyno yn cynnwys cwestiynau yn ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Er nad yw cwblhau'r adran hon o'r ffurflen yn orfodol, gofynnwn i chi ddarparu'r wybodaeth ofynnol gan ei bod yn ein galluogi i fonitro'r proffil o achwynwyr a nodi tueddiadau a all fod yn bwysig.

 

Caiff y wybodaeth ei thrin yn gyfrinachol, ac ni fydd yn gysylltiedig â'ch cwyn bersonol nac yn cael ei defnyddio gan neb sy'n ymdrin â'r gwyn.

 

Efallai yr hoffech gyfeirio at ein Polisi Cwynion.

Gwneud cwyn yn erbyn Panel yr Heddlu a Throseddu

I gael manylion am sut i wneud cwyn yn erbyn Panel yr Heddlu a Throseddu, cliciwch yma.

Gwneud cwyn am broblem gymunedol megis parcio neu ymddygiad gwrthgymdeithasol

Os hoffech gwyno am broblem gymunedol megis parcio neu ymddygiad gwrthgymdeithasol, ffoniwch 101.

Diolch am wasanaeth da

Os hoffech ddiolch am wasanaeth da gan dîm y Comisiynydd, cliciwch yma.

 

Os hoffech ddiolch am wasanaeth da gan Heddlu De Cymru, cliciwch yma.

 

HYGYRCHEDD

Os yw'n anodd i chi ddefnyddio'r gwasanaeth hwn – er enghraifft, os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf neu os oes gennych anabledd – cysylltwch â ni:

Rhif ffôn: 01656 869366 

E-bost: commissioner@south-wales.police.uk

Os oes angen unrhyw addasiadau arnoch i'ch helpu i ddefnyddio'r system gwyno, nodwch y rhain isod. Er enghraifft, os oes gennych nam ar y golwg, efallai y bydd angen i ni ddarparu ymatebion ysgrifenedig mewn testun mwy o faint. Gallwn hefyd ddarparu dogfennau ar ffurf EasyRead. Ein Ffurfleni ar gael yn Gymraeg, ac os hoffech chi gyfathrebu drwy'r Gymraeg, rhowch wybod i ni.

Mae dolen i ganllaw Hawdd ei Ddeall ar y system gwynion yma ar wefan Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu. 

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn cael ei chydnabod am e…

Bob dwy flynedd, mae'r Gymdeithas Cydnabod Llwyddiant Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnigyn cynnal seremoni wobrwyo i anrhydeddu'r menywod ethnig gor…

Gweld mwy >

Recriwtiwyd dros 850 o swyddogion newydd i Tim HDC yn ystod y tair blynedd diwet…

Dechreuodd Rhaglen Recriwtio'r Heddlu yn 2019, gyda Llywodraeth y DU yn anelu at recriwtio 20,000 o swyddogion ychwanegol ledled heddluoedd Cymru a Ll…

Gweld mwy >

Mae Emma Wools yn esbonio sut yn union y mae'r Glasbrint ar gyfer Menywod yn ‘hy…

#HyrwyddoTegwch #DRhM2023

Dyma Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a'r Uwch-swyddog sy'n Gyfrifol am y Glasbrint ar gyfer C…

Gweld mwy >