Resize Text:

Switch to:

Gwneud cwyn

Cwynion am y Prif Gwnstabl

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru.

Os ydych o’r farn eich bod wedi cael eich trin yn annheg gan y Prif Gwnstabl, neu’n ystyried ei fod wedi ymddwyn mewn modd sydd islaw’r safonau y byddai unigolyn rhesymol yn ei ddisgwyl, mae hawl gennych i gwyno.

Ar ôl cael cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl, bydd y Comisiynydd yn penderfynu a ddylid cofnodi’r cwyn cyn pen deg diwrnod gwaith ac yna rhoi gwybod i chi, yn unol â’r Canllawiau Statudol a luniwyd gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.  Byddwch yn cael gwybod am gynnydd eich cais yn ystod pob cam o’r broses.

Dychwelwch y ffurflen wedi’i chwblhau i:

Ty Morgannwg
Pencadlys Heddlu
Penybont
CF31 3SU

E-bost: commissioner@south-wales.pnn.police.uk

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae tudalen olaf y Ffurflen Gwyno yn cynnwys cwestiynau am gydraddoldeb ac amrywiaeth.  Er bod llenwi’r adran hon yn ddewisol, byddem yn gwerthfawrogi petai modd i chi ei llenwi.  Yn syml mae’n ein galluogi i fonitro proffil yr achwynwyr a nodi tueddiadau a allai fod yn bwysig.

Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac ni fydd yn gysylltiedig â’ch cwyn bersonol nac yn cael ei defnyddio gan unrhyw un sy’n ymdrin â’ch cwyn.

Efallai yr hoffech hefyd gyfeirio at ein polisi cwynion

Y newyddion diweddaraf

Alun Michael yn cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae Alun Michael wedi cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gan gymunedau De Cymru am y trydydd tro.

Datganwyd canlyniad yr etholiad a…

Gweld mwy >

Newidiadau i gyfyngiadau COVID-19 – Datganiad gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throse…

Heddiw, mae Prif Weinidog Cymru wedi nodi tystiolaeth feddygol gymhellol pam na allwn lacio'r rheolau a gadael i bawb wneud fel y mynnant. Mae'r penwy…

Gweld mwy >

Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu

Nhw yw’r wyneb cyfarwydd mewn gwisg du a glas, a phresenoldeb gweledol yr Heddlu sy’n tawelu’r meddwl ar draws Cymru ers 2003. Yr wythnos yma, byddwn …

Gweld mwy >