Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ymgynghori

 Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn gwahodd y cyhoedd, partneriaid statudol a sefydliadau trydydd sector i roi eu barn ar faterion sy'n ymwneud â phlismona a darparu gwasanaethau. Mae barn y cyhoedd a'i bartneriaid yn bwysig i'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wrth iddo lywio ei benderfyniadau.

 

 Er mwyn sicrhau y rhoddir gwybod i bobl am effaith eu cyfraniad, byddwn yn cyhoeddi canfyddiadau'r ymgynghoriad ar-lein, a fydd hefyd yn dangos y camau a gymerwyd o ganlyniad i'r adborth a gafwyd.

Er mwyn cael dweud eich dweud, cadwch mewn cysylltiad drwy wylio ein gwefan a'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ein hymgyngoriadau a'n cyfleoedd ymgysylltu diweddaraf.

 

Ymgyngoriadau Byw

Nid oes unrhyw ymgynghoriadau byw ar hyn o bryd. Daeth arolwg praesept yr heddlu 2020/21 i ben ar 9 Rhagfyr 2019. Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad hwn yn cael eu rhyddhau yn y flwyddyn newydd.

 

Ein cyfraniad plismona: Praesept yr Heddlu

Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a throsedd De Cymru, sy'n gyfrifol am ymgynghori â thrigolion De Cymru ynghylch praesept yr heddlu. Praesept yr heddlu yw'r swm y mae preswylwyr yn ei gyfrannu tuag at blismona fel rhan o'u treth gyngor ac mae'n rhan hanfodol o blismona.


O ran eich hysbysiad treth gyngor, caiff ei nodi fel taliad ar gyfer ' Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ', sy'n gyfrifol am bennu'r gyllideb ar gyfer yr heddlu. 

I gael gwybod mwy am braesept yr heddlu Darllenwch ein 'Eich cyfraniad tuag at blismona - Yr hyn sydd angen i chi ei wybod'

 

Ymgynghoriadau Blaenorol

Ymgynghori                                                      Crynodeb o'r ymateb i'r ymgynghoriad

Prasept yr Heddlu 2020/21

Fersiwn hawdd ei darllen

 
 Praesept yr Heddlu 2019/20  Ymateb i'r Ymgynghoriad Cyhoedus

 

 

Latest News

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Read More >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Read More >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Read More >