Resize Text:

Switch to:

Ymuno Ein Tim

Rydym wrth ein bodd bod gennych ddiddordeb mewn rôl sy'n gweithio i Gomisiynydd Heddlu a throsedd De Cymru.

 

Swyddi gwag cyfredol

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw swyddi gwag o fewn y tîm ar hyn o bryd. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y swyddi diweddaraf, dilynwch ni drwy:

  • Penodiad Cadeiryddion sydd wedi ymgymhwyso yn y Gyfraith i wasanaethu ar Baneli Camymddygiad yr Heddlu (Gweler isod)

Cyfradd ddyddiol o £366.00, £52.50 bob awr gwaith paratoi ac ysgrifennu adroddiadau a treuliau

Mae’r pedwar Comisynydd Heddlu a Throsedd yng Nhgymru yn dymuno recriwtio hyd at 10 cadeirydd sydd wedi ymgymhwyso yn y Gyfraith I lywyddu gwrandawiadau ar gyfer yr Heddlu yng Nghymru. Mae’r gwrandawiadau yma yn achosion camymddygiad ddifrifol honedig ac yn rhan pwysig a broses disgyblaeth sydd yn rheoli’r heddlu.

Gwahoddir ceisiadau gan gyfreithwyr cymwys sy’n gallu arddangos unplygrwydd ac annibyniaeth barn, ymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad, barn gadarn ac  gwedd wrthrychol tuag at y materion a gyflwynir.

Rhaid i ymgeiswyr fodloni’r amod cymhwysedd am benodiad cyfreithiol ar sail 5 mlynedd, fel y nodir yn adran 50, Deddf Llysoedd a Gorfodaeth 2007.

Cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd am fwy o wybodaeth drwy ffonio 01492 805486, drwy e-bost OPCCvacancy@nthwales.pnn.police.uk neu ewch i www.northwales-pcc.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, Dydd Gwener 7 Chwefror 2020.

 

Latest News

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Read More >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Read More >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Read More >