Resize Text:

Switch to:

Aelod Annibynnol o'r Gymuned

CEFNOGI EIN GWAITH

Allwch chi ddarparu cymorth a her annibynnol ac adeiladol er mwyn sicrhau plismona effeithiol?

Hoffech chi helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru drwy fod yn gyfaill beirniadol i Heddlu De Cymru?

Mae'r Comisiynydd bellach yn awyddus i recriwtio aelodau annibynnol o'r gymuned i'r Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu (PALG) er mwyn cael safbwyntiau ehangach.

Mae Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd yr Heddlu (PALG) y Comisiynydd yn gyfaill beirniadol i Heddlu De Cymru, gan helpu'r Comisiynydd â'r rôl o sicrhau bod gwasanaethau plismona effeithiol ac effeithlon yn cael eu darparu i gymunedau De Cymru.

Ar hyn o bryd, daw aelodau PALG o sefydliadau partner yn ardal Heddlu De Cymru ac maent yn rhoi mewnbwn gwerthfawr i arferion a phrosesau plismona yn ogystal â'u herio. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r grŵp, darllenwch y cylch gorchwyl a phroffil y rôl atodedig a llenwch y ffurflen gais a ddarperir. Rydym yn chwilio yn benodol am geisiadau gan aelodau o'r gymuned sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn benodol.

Manyleb y Person

Ffurflen Gais 

Cylch Gorchwyl

 

Y dyddiad cau i wneud cais yw Dydd Mawrth 1 Medi am 5pm.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Hannah Jenkins-Jones (Hannah.jenkins-jones@south-wales.pnn.police.uk  neu 01656 869366).

Y newyddion diweddaraf

Brechiadau ar gyfer Swyddogion a Staff Rheng Flaen yr Heddlu: Datganiad ar y Cyd…

Mae Prif Gwnstabliaid a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am eglurder ynglŷn â phryd y gall swyddogion a st…

Gweld mwy >

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru yn cefnogi argymhelliad i gynyddu praesept yr …

Mae Panel Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno heddiw i bennu praesept yr heddlu a fydd yn sicrhau y bydd modd i Heddlu De Cymru fynd i'r afael â t…

Gweld mwy >

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >