res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Arolygu a Pherfformiad

Arolygiaeth Cwnstabliaeth  Gwasanaethau Tân Ac Achub Ei Mawrhydi  (HMICFRS)

Arolygiaeth Cwnstabliaeth  Gwasanaethau Tân Ac Achub Ei Mawrhydi  (HMICFRS)

HMICFRS yw'r corff sy'n asesu'n annibynnol effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd heddluoedd   a gwasanaethau tân ac achub. Mae'n ddyletswydd ar y Comisiynydd i ymateb i adroddiadau HMICFRS sy'n ymwneud â Heddlu De Cymru ac adroddiadau cenedlaethol, lle y bo'n berthnasol.

 

Gweler adroddiadau diweddar ac ymatebion cysylltiedig y Comisiynydd isod: 

DYDDIAD ADRODDIAD  YMATEB Y COMISIYNYDD
Tachwedd 2023

Report on an inspection visit to police custody suites in South Wales Police

YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I AROLYGIAD AR Y CYD AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: 'YR YMATEB AMLASIANTAETH I ACHOSION O GAM-DRIN AC ESGEULUSO PLANT YM MHEN-Y-BONT AR OGWR'

Hydref 2023

Report of joint inspection review of child arrangements. 

YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I AROLYGIAD AR Y CYD AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: 'YR YMATEB AMLASIANTAETH I ACHOSION O GAM-DRIN AC ESGEULUSO PLANT YM MHEN-Y-BONT AR OGWR'

Hydref 2023

Peel Spotlight Report: "Police performance: Getting a grip."

 YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD SBOTOLAU PEEL: ‘POLICE PERFORMANCE: GETTING A GRIP’.

Awst 2023

Race and policing: An inspection of race disparity in police criminal justice decision-making. 

YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘AROLYGIAD O WAHANIAETHAU HILIOL YM MHENDERFYNIADAU CYFIAWNDER TROSEDDOL YR HEDDLU.’

Awst 2023

Race and policing: A review of the police service's leadership and governance arrangements for race-related matters.

YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADOLYGIAD AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘ADOLYGIAD O ARWEINYDDIAETH A THREFNIADAU LLYWODRAETHU'R GWASANAETH HEDDLU AR GYFER MATERION YN YMWNEUD Â HIL’

Awst 2023

An inspection of the police contribution to the prevention of homicide.

YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘HOMICIDE PREVENTION: AN INSPECTION OF THE POLICE CONTRIBUTION TO THE PREVENTION OF HOMICIDE’.

Gorffenaf 2023

An inspection of how effective police forces are in the deployment of firearms.

YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘AN INSPECTION OF HOW EFFECTIVE POLICE FORCES ARE IN THE DEPLOYMENT OF FIREARMS.’

Mai 2023

AROLYGIAD O BA MOR DDA Y MAE'R HEDDLU A'R ASIANTAETH TROSEDDU CENEDLAETHOL YN MYND I'R AFAEL Â CHAM DRIN PLANT YN RHYWIOL A CHAMFANTEISIO AR BLANT YN RHYWIOL AR-LEIN.

YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘AROLYGIAD O BA MOR DDA Y MAE'R HEDDLU A'R ASIANTAETH TROSEDDU CENEDLAETHOL YN MYND I'R AFAEL Â CHAM DRIN PLANT YN RHYWIOL A CHAMFANTEISIO AR BLANT YN RHYWIOL AR-LEIN’.

Tachwedd 2022

An inspection of vetting, misconduct, and misogyny in the Police service.  

YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: ‘AN INSPECTION OF VETTING, MISCONDUCT, AND MISOGYNY IN THE POLICE SERVICE’
Awst 2022

PEEL 2021/22: EFFEITHIOLRWYDD, EFFEITHLONRWYDD A CHYFREITHLONDEB YR HEDDLU – AROLYGIAD O HEDDLU DE CYMRU

YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD AROLYGU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: PEEL 2021/22: EFFEITHIOLRWYDD, EFFEITHLONRWYDD A CHYFREITHLONDEB YR HEDDLU – AROLYGIAD O HEDDLU DE CYMRU
Awst 2022

YMATEB YR HEDDLU I FYRGLERIAETH, LLADRAD A THROSEDDAU MEDDIANGAR ERAILL: DOD O HYD I AMSER AM DROSEDDAU

YMATEB COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU I ADRODDIAD SBOTOLAU AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI FAWRHYDI: YMATEB YR HEDDLU I FYRGLERIAETH, LLADRAD A THROSEDDAU MEDDIANGAR ERAILL: DOD O HYD I AMSER AM DROSEDDAU
Chwefror 2022

ADRODDIAD AROLYGU AR Y CYD AROLYGIAETH CWNSTABLIAETH A GWASANAETHAU TÂN AC ACHUB EI MAWRHYDI: ‘ADRODDIAD AROLYGU THEMATIG AR Y CYD AR YMATEB YR HEDDLU A GWASANAETH ERLYN Y GORON I DREISIO – CAM 2: AR ÔL Y CYHUDDIAD’

Ymateb i ADRODDIAD AROLYGU THEMATIG AR Y CYD AR YMATEB YR HEDDLU A GWASANAETH ERLYN Y GORON I DREISIO – CAM 2: AR ÔL Y CYHUDDIAD’
Medi 2021

Plismona i Drais yn erbyn Menywod a Merched

Ymateb i Plismona i Drais yn erbyn Menywod a Merched
Gorffenaf 2021

State of Policing: The Annual assessment of Policing in England and Wales 2020

Ymateb i State of Policing: The Annual assessment of Policing in England and Wales 2020
Gorffenaf 2021

Adroddiad arolygu ar y cyd o Gyfiawnder Troseddol: Niwroamrywiaeth yn y system Cyfiawnder Troseddol – Adolygiad o'r dystiolaeth

Ymateb i Adroddiad arolygu ar y cyd o Gyfiawnder Troseddol: Niwroamrywiaeth yn y system Cyfiawnder Troseddol – Adolygiad o'r dystiolaeth
Gorffenaf 2021

Interim report - Inspection into how effectively the police engage with women and girls

Ymateb i Interim report - Inspection into how effectively the police engage with women and girls
Mefehin 2021

Review of Policing Domestic Abuse during the pandemic

Ymateb i Review of Policing Domestic Abuse during the pandemic
Ebrill 2021

Policing in the pandemic: The Police response to the Coronavirus Pandemic during 2020

Ymateb i Policing in the pandemic: The Police response to the Coronavirus Pandemic during 2020
Ebrill 2021

Custody Services in a Covid-19 Environment

Ymateb i Custody Services in a Covid-19 Environment 
Mawrth 2021

Getting the Balance right? An Inspection of how effectively the police deal with protests

Ymateb i Getting the Balance right? An Inspection of how effectively the police deal with protests
Chwefror 2021

Disproportionate Use of Police Powers

Ymateb i Disproportionate Use of Police Powers
Rhagfyr 2020

"Liberty and Southall Black Sisters’ super-complaint on policing and immigration status"

Ymateb i "Liberty and Southall Black Sisters’ super-complaint on policing and immigration status"
Rhagyr 2020

Mechniaeth cyn cyhuddo a Rhyddhawyd dan ymchwiliad: Taro Cydbwysedd

Ymateb i Mechniaeth cyn cyhuddo a Rhyddhawyd dan ymchwiliad: Taro Cydbwysedd
Chwefror 2020 

 Amddiffyn Plant Cenedlaethol: Adroddiad Thematig 2019

 Ymateb i Amdiffyn Plan Cenedlaethol
Chwefror 2020 

 Arolygiad Thematig ar y Cyd o Reoli Integredig Troseddwyr 

 Ymateb i Arolygiad Thematig 
 Ionawr 2020 

Erlyniadau cam-drin domestig ar sail tystiolaeth 

Ymateb i erlyniadau cam-drin domestig ar sail tystiolaeth 
Medi 2019

PEEL: Effeithiolrwydd, Effeithlonrwydd a Chyfreithlondeb yr Heddlu

 Ymateb i PEEL
Medi 2019 

Taflu Goleuni ar Frad: Camddefnyddio swydd at ddibenion rhywiol

Ymateb i taflu goleuni at frad 
Gorffenaf 2019

Ymateb yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron i droseddau yn erbyn pobl hŷn

Ymateb I droseddau yn erbyn pobl hŷn
Ebrill 2019 

Amser I ddewis: Archwilio ymateb yr Heddlu I dwyll

Ymateb i amser i ddewis
Chwefror 2019 Arolygiaeth Cwnstabliaeth ei mawrhydi: Ymateb yr heddlu i gam-drin domestig Ymateb i Arolygiaeth Cwnstabliaeth ei mawrhydi
Tachwedd 2018

Iechyd meddwl a Phlismona

Ymateb I meddwl a Phlismona 
Mawrth 2018

PEEL: Police Effectiveness 2017

Ymateb i PEEL Effectiveness 

 

Y newyddion diweddaraf

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona…

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a…

Gweld mwy >

Byddwn Yn Eu Cofio

Ymunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael â swyddogion a staff ar gyfer Gwasanaeth Coffa Heddlu De Cymru ddydd Gwener, 10  Tachwedd, 202…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio arolwg praesept yn Ne Cymru

Bydd yr adborth yn helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu faint y bydd y cyhoedd yn ei dalu am wasanaethau plismona drwy'r dreth gyngo…

Gweld mwy >