res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd Plismona

Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd Plismona (PALG)

                Eich Llais yn dal eich heddlu lleol i gyfrif

Mae Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd Plismona yn galluogi sefydliadau allanol ac ymgynghorwyr annibynnol i fod yn gyfeillion beirniadol i Heddlu De Cymru, gan helpu'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn ei rôl graffu, a sicrhau bod Heddlu De Cymru yn atebol ac yn dryloyw. 

Mae aelodau PALG, sy'n cynrychioli amrywiaeth o sefydliadau, yn helpu'r Comisiynydd fynd ati i hyrwyddo triniaeth deg ac arferion dilys yn rhagweithiol ym mhob rhan o amgylchedd gwaith Heddlu De Cymru ac wrth ymwneud â chymunedau De Cymru.    Mae'r grŵp annibynnol yn goruchwylio ac yn craffu ar Heddlu De Cymru mewn perthynas â'r canlynol:

 • Defnyddio pwerau plismona (gan gynnwys stopio a chwilio a defnyddio grym)
 • Hygyrchedd a thryloywder system ymddygiad a chwynion yr heddlu
 • Datblygu a gweithredu polisïau, prosiectau ac arferion
 • Ymgysylltu a rhyngweithio â'r cyhoedd
 • Materion tegwch yn y gwaith
 • Annog amrywiaeth yn y gweithle
 • Hynt yr amcanion cydraddoldeb a nodwyd fel rhan o Ddyletswyddau Penodol y Ddeddf Cydraddoldeb

Cynhelir cyfarfodydd bob chwarter ac fe'u cadeirir gan aelod annibynnol o'r gymuned.

Ceir Rhagor o wybodaeth am y pwrpas a'r canlyniadau sy'n deillio o gyfarfodydd PALG yn PALG Pecyn Gwybodaeth a'r PALG Canlyniadau.

Mae eitemau a chofnodion agenda'r cyfarfodydd hyn hefyd ar gael isod:

Cyfarfodydd 2023
Pynciau Trafod Cofnodion 
 •  Ymateb Heddlu De Cymru i Adroddiad Fetio a Misogyni Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tan ac Achub Ei Fawrhydi, a digwyddiadau lleol a chenedlaethol. 
 Ebrill 2023
 •  Cam-drin Domestig: Ymateg Cychwynnol 
 Mehefin 2023
   
   
Cyfarfodydd 2022
Pynciau Trafod Cofnodion 
 • Cydbethnasau Cymunedol ac Atebolrwydd yr Heddlu
 • Stopio a Chwilio 
Mawrth 2022
 • Gwrthderfysgaeth (Rhadlen 'Prevent)
 • Y diweddaraf am waith gyda ffoaduriaid Wcrain
Mehefin 2022
 • Cofnodion y cyfarfod diwethaf
 • Troseddau Casineb
Medi 2022
 •  Trechnoleg Abnabod Wynebau
 • Camfanteisio ar Blant a Bod yn Agored i Niwed
 Rhagfyr 2022
Cyfarfodydd 2021
Pynciau Trafod Cofnodion 
 • Cydberthnasau Cymunedol yn dilyn digwyddiadau diweddar
 • Rheoli Ymddygiad Afresymol gan Achwynwyr
Mawrth 2021
 • Densiynau Cymunedol a Chydlyniant Cymunedol
 • Troseddau Casineb Ar-lein – adroddiad a thrafodaeth
Mehefin 2021
 • Cynigion Gweithredu Cadarnhaol ar gyfer Gweithlu Cynrychioliadol
 • Ymholiad mewn perthynas ag ymateb yr heddlu i gam-fanteisio rhywiol
Medi 2021
   
Cyfarfodydd 2020
Pynciau Trafod Cofnodion 
 • Defnyddio Grym
 • Stopio a Chwilio
Mawrth 2020 
 • Ymateb Heddlu De Cymru i Covid-19
Mehefin 2020
 • Adnabod Wynebau'n Awtomatig (AFR)
 • Anghymesuredd Hiliol
Medi 2020
 • Diweddariad ar y Cynllun Cydraddoldeb ar y Cyd
 • Strategaeth Dioddefwyr
Rhagfyr 2020
Cyfarfodydd 2019
Pynciau Trafod  Minutes
 • Dull Heddlu De Cymru o ymateb i waith rhyw
Mawrth 2019
 • Diweddariad ar yr adolygiad craffu ar droseddau casineb
 • Trosolwg o system gwynion Heddlu De Cymru
Mehefin 2019
 • Diweddariad ar yr adolygiad craffu ar stelcian ac aflonyddu
 • Stopio a chwilio-defnyddio adran 60
Medi 2019
 • Dull Heddlu De Cymru o ddefnyddio grym
Rhagfyr 2019
Cyfarfodydd 2018
Pynciau Trafod  Minutes
 • Adroddiad Cydraddoldeb blynyddol ar y cyd
 • Adolygiad gan gymheiriaid anabledd
Mawrth 2018
 • Fframwaith cymwysterau addysg yr heddlu (PEQF)
 • Adnabod wyneb yn awtomatig (AFR)
 • Stopio a Chwilio
Mehefin 2018
 • Iechyd Meddwl
 • Stopio a Chwilio 
Hydref 2018
 • Llinellau Sirol
 • Cyd-amcanion Cydraddoldeb
Rhagfyr 2018

 

 

 

I gael rhagor o wybodaeth neu i ofyn am gael ymuno â'r grŵp, cysylltwch â hannah.jenkins-jones@south-wales.police.uk .

 

 

Y newyddion diweddaraf

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona…

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a…

Gweld mwy >

Byddwn Yn Eu Cofio

Ymunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael â swyddogion a staff ar gyfer Gwasanaeth Coffa Heddlu De Cymru ddydd Gwener, 10  Tachwedd, 202…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio arolwg praesept yn Ne Cymru

Bydd yr adborth yn helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu faint y bydd y cyhoedd yn ei dalu am wasanaethau plismona drwy'r dreth gyngo…

Gweld mwy >