Resize Text:

Switch to:

Tîm y Comisiynydd

Caiff Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, ei gefnogi gan dîm bach o staff, sy’n ei gynorthwyo i gyflawni ei ddyletswyddau.

Ym mis Tachwedd 2016 cafodd Emma Wools ei phenodi’n Ddirprwy Gomisiynydd ar secondiad o’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yng Nghymru (NOMS), a gafodd ei gadarnhau gan Banel yr Heddlu a Throseddu De Cymru ar 18 Hydref 2016. Mae’r penodiad hwn yn bodloni’r gofyniad cyfreithiol ar gyfer y rôl hon ac mae’n llenwi’r bwlch sydd wedi’i adael gan y Dirprwy Gomisiynydd blaenorol, Sophie Howe, a ddaeth yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru.


Uwch Staff

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu – Emma Wools
Pennaeth Staff – Lee Jones
Prif Swyddog Cyllid – Peter Curran
Cyfarwyddwr Partneriaethau – Mark Brace
Pennaeth Diogelwch Cymunedol ac Atal Trais – Dan Jones

Staff

 • Arweinydd Strategol, Cynllunio Perfformiad ac Ymgysylltu – x 1
 • Arweinydd Strategol, Safonau a Chydymffurfiaeth – x 1
 • Arweinydd Strategol, Sicrwydd Ansawdd a Chydraddoldeb – x 1
 • Rheolwr Cyllid a Chomisiynu – x 1
 • Arweinydd Strategol, Cyfiawnder Troseddol – x 1
 • Arweinydd Strategol, Comisiynu, Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl – x 1
 • Arweinydd Strategol, Dioddefwyr a Bregusrwydd – x 1
 • Arweinydd Strategol, Diogelwch Trais a Chymunedol – x 1

 

 • Rheolwr Busnes – x 1
 • Rheolwr Ymgysylltu – x 1
 • Prif Ddadansoddwr – x 1
 • Swyddog Polisi – x 8 (1 swydd wag)
 • Cynorthwyydd Personol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu – x 1
 • Cymorth Gweithredol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu – x 1
 • Cymorth Gweithredol i Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu – x 1

 

 • Swyddog Cymorth Dadansoddi – x 1 (Swydd wag)
 • Swyddog Cymorth Gweinyddol – x 1
 • Swyddog Cymorth Gweinyddol AD – x 1
 • Swyddog Cymorth Ymgysylltu – x 1
 • Cynorthwyydd Gweinyddol – x 3.5
 • Cynorthwyydd Gweinyddol Iau – x 0.5 (Cynllun Kickstart)
 • Cynorthwyydd Gweinyddol Dros Dro – x 1 (Cyfnod Mamolaeth)
 • Rhingyll Prosiectau – x 1
 • Swyddog Cymorth Llywodraethu – x 3
 • Swyddog Safonau Ansawdd a Chydymffurfiaeth x 1
 • Swyddog Comisiynu Grantiau a Chyllid x 1
 • Swyddog Cymorth Cyllid a Grantiau – x 1.5
 • Swyddog Cymorth Polisi a Prosiect – x 3 (1 swydd wag)

 

 • Swyddi a Ariennir yn Allanol / Ar y Cyd (Contractau Dros Dro)
 • Dadansoddwr IOM – x 1
 • Uwch-swyddog Polisi – x 1
 • Swyddog Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaethau Prosiect ADDER – x 1
 • Cydlynydd Strategol Prosiect ADDER – x 1
 • Swyddog Cymorth Polisi a Prosiect – x 1
 • Swyddog Polisi – x 1

Strwythur Tîm (.docx)

Demograffeg y Tîm (ym mis Gorffenaf 2022, ac eithrio Swyddi Gwag)

Cyfanswm Nifer y Staff: 52 (Gan gynnwys secondiadau o'r tu allan ac eithrio secondiadau allanol)
Rhyw: Benyw – 40, Gwryw – 12
Aelodau o staff ag anabledd: 5
Aelodau o staff o gefndir lleiafrifoedd ethnig: 3

Staff y prif gwnstabl ar secondiad

Mae secondio swyddog yr heddlu i weithio fel swyddog staff i'r Comisiynydd yn cyflawni 3 diben:

  1. Darparu cymorth uniongyrchol gan swyddog yr heddlu sy'n deall gweithrediadau'r heddlu ar y pen blaen ac sy'n aml yn gallu helpu i esbonio'r ffordd yr ymdrinnir â materion yn uniongyrchol yn ystod cyfarfodydd yn hytrach na thrwy ohebiaeth hwyrach.
  2. Mae gwybodaeth weithredol swyddog yn aml yn ein galluogi i gyfeirio pobl at y lle iawn o fewn Heddlu De Cymru ar gyfer delio â materion a chael atebion cyflym i ymholiadau syml nad ydynt yn gofyn am sgwrs rhwng y Comisiynydd a'r Prif Swyddogion.
  3. Mae'n cynnig cyfle datblygu i'r swyddog sydd wedi'i secondio a fydd yn Rhingyll profiadol fel arfer sy'n awyddus i gael ei ddyrchafu yn Arolygydd ac a fydd, felly, yn elwa o natur strategol y cyfarfodydd y mae'n mynd iddynt gyda'r Comisiynydd, ac yn datblygu ymwybyddiaeth o bartneriaid y mae'r Comisiynydd yn gweithio gyda nhw ym maes Llywodraeth Leol, y GIG, Llywodraeth Cymru ac amrywiaeth o gyrff statudol a gwirfoddol.

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd a phartneriaid lleol yn sicrhau bron £1.5m ar gyfer Strydoedd Mwy …

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru Alun Michael a'i dîm wedi llwyddo yn eu cais am gyllid gwerth bron £1.5 miliwn i gyflwyno cyfres o fent…

Gweld mwy >

Datgelu lleoliad y Ganolfan Breswyl gyntaf arloesol i Fenywod

 • Bydd y safle yn Abertawe yn treialu ffordd newydd arloesol o fynd i'r afael ag aildroseddu ymhlith menywo
 • Bydd menywod lleol yn cael eu dargyfeirio…
Gweld mwy >

Cynnig pecyn cymorth i bobl ifanc sy'n gadael y carchar gyda'r nod o atal digart…

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref, o gae…

Gweld mwy >