Resize Text:

Switch to:

Tîm y Comisiynydd

Caiff Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, ei gefnogi gan dîm bach o staff, sy’n ei gynorthwyo i gyflawni ei ddyletswyddau.

Ym mis Tachwedd 2016 cafodd Emma Wools ei phenodi’n Ddirprwy Gomisiynydd ar secondiad o’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yng Nghymru (NOMS), a gafodd ei gadarnhau gan Banel yr Heddlu a Throseddu De Cymru ar 18 Hydref 2016. Mae’r penodiad hwn yn bodloni’r gofyniad cyfreithiol ar gyfer y rôl hon ac mae’n llenwi’r bwlch sydd wedi’i adael gan y Dirprwy Gomisiynydd blaenorol, Sophie Howe, a ddaeth yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru.


Uwch Staff

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu – Emma Wools
Pennaeth Staff (Dros Dro) – Lee Jones
Prif Swyddog Cyllid – Peter Curran
Comisiynydd Cynorthwyol/Cyfarwyddwr Strategaeth a Rhaglenni – Mark Brace


Staff Eraill


• Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr x 1
• Arweinydd Strategol – Cyfiawnder Troseddol x 1
• Arweinydd Strategol – Comisiynu, Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl x 1
• Arweinydd Strategol – Craffu a Sicrwydd x 1
• Arweinydd Strategol – Safonau a Chydymffurfio x 1
• Rheolwr Cyllid a Chomisiynu x 1
• Swyddogion Polisi x 4
• Swyddogion Polisi/Ymchwilydd x 1
• Swyddogion Cymorth Prosiect a Pholisi x 3 
• Swyddog Comisiynu, Grantiau a Chyllid x 1
• Rheolwr Busnes x 1
• Prif Ddadansoddwr x 1 (yn wag)
• Cynghorydd Gweithredol a Swyddogion Cymorth x 2
• Swyddog Ymgysylltu a Sicrwydd x 0.8
• Swyddog Ansawdd, Safonau a Chydymffurfio x 1
• Swyddogion Cymorth Llywodraethu x 2
• Cynorthwydd Personol y Comisiynydd x 1
• Swyddogion Cymorth Gweinyddol x 0.8
• Cynorthwywyr Gweinyddol x 3.6


Demograffeg Tîm (ym mis Medi 2020)

Cyfanswm Nifer y Staff: 32 (Gan gynnwys secondiadau o'r tu allan ac eithrio secondiadau allanol)
Rhyw: Benyw – 24 Gwryw – 8
Aelodau o staff ag anabledd: 0
Aelodau o staff o gefndir lleiafrifoedd ethnig: 2

 

Staff y prif gwnstabl ar secondiad

  • Mae secondio swyddog yr heddlu i weithio fel swyddog staff i'r Comisiynydd yn cyflawni 3 diben:
    1. Darparu cymorth uniongyrchol gan swyddog yr heddlu sy'n deall gweithrediadau'r heddlu ar y pen blaen ac sy'n aml yn gallu helpu i esbonio'r ffordd yr ymdrinnir â materion yn uniongyrchol yn ystod cyfarfodydd yn hytrach na thrwy ohebiaeth hwyrach.
    2. Mae gwybodaeth weithredol swyddog yn aml yn ein galluogi i gyfeirio pobl at y lle iawn o fewn Heddlu De Cymru ar gyfer delio â materion a chael atebion cyflym i ymholiadau syml nad ydynt yn gofyn am sgwrs rhwng y Comisiynydd a'r Prif Swyddogion.
    3. Mae'n cynnig cyfle datblygu i'r swyddog sydd wedi'i secondio a fydd yn Rhingyll profiadol fel arfer sy'n awyddus i gael ei ddyrchafu yn Arolygydd ac a fydd, felly, yn elwa o natur strategol y cyfarfodydd y mae'n mynd iddynt gyda'r Comisiynydd, ac yn datblygu ymwybyddiaeth o bartneriaid y mae'r Comisiynydd yn gweithio gyda nhw ym maes Llywodraeth Leol, y GIG, Llywodraeth Cymru ac amrywiaeth o gyrff statudol a gwirfoddol.

Digwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >

Datganiad y Comisiynydd yn dilyn marwolaeth Mohamud Mohammed Hassan

“Ers y penwythnos rwyf wedi dod i ddeall yr amgylchiadau fu'n gysylltiedig â marwolaeth Mohamud Hassan yng Nghaerdydd, a phryderon ei deulu sydd wedi …

Gweld mwy >

Un plentyn yn mynd ar goll bob awr yng Nghymru, wrth i Gomisiynydd yr Heddlu alw…

Mae ymchwil newydd gan NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol) a Chymdeithas y Plant yn datgelu bod plentyn yn mynd ar goll yng Nghy…

Gweld mwy >