Resize Text:

Tîm y Comisiynydd

Caiff Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, ei gefnogi gan dîm bach o staff, sy’n ei gynorthwyo i gyflawni ei ddyletswyddau.

Ym mis Tachwedd 2016 cafodd Emma Wools ei phenodi’n Ddirprwy Gomisiynydd ar secondiad o’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yng Nghymru (NOMS), a gafodd ei gadarnhau gan Banel yr Heddlu a Throseddu De Cymru ar 18 Hydref 2016. Mae’r penodiad hwn yn bodloni’r gofyniad cyfreithiol ar gyfer y rôl hon ac mae’n llenwi’r bwlch sydd wedi’i adael gan y Dirprwy Gomisiynydd blaenorol, Sophie Howe, a ddaeth yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru.


Uwch Staff

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu – Emma Wools
Pennaeth Staff (Dros Dro) – Lee Jones
Prif Swyddog Cyllid – Peter Curran
Comisiynydd Cynorthwyol/Cyfarwyddwr Strategaeth a Rhaglenni – Mark Brace


Staff Eraill

• Arweinydd Strategol – Partneriaethau x 1
• Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr x 1
• Arweinydd Strategol – Cyfiawnder Troseddol x 1
• Arweinydd Strategol – Comisiynu, Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl x 1
• Arweinydd Strategol – Craffu a Sicrwydd x 1
• Arweinydd Strategol – Safonau a Chydymffurfio x 1
• Swyddogion Polisi x 4
• Swyddogion Cymorth Prosiect a Pholisi x 2
• Swyddog Comisiynu, Grantiau a Chyllid x 1
• Rheolwr Busnes x 1
• Prif Ddadansoddwr x 1
• Cynghorydd Gweithredol a Swyddogion Cymorth x 2
• Swyddog Ymgysylltu a Sicrwydd x 0.8
• Swyddog Ansawdd, Safonau a Chydymffurfio x 1
• Swyddogion Cymorth Llywodraethu x 2
• Cynorthwydd Personol y Comisiynydd x 1
• Swyddogion Cymorth Gweinyddol x 1.6
• Cynorthwywyr Gweinyddol x 2.6


Demograffeg Tîm (ym mis Hydref 2019)

Cyfanswm Nifer y Staff: 32 (Gan gynnwys secondiadau o'r tu allan ac eithrio secondiadau allanol)
Rhyw: Benyw – 24 Gwryw – 6
Aelodau o staff ag anabledd: 0
Aelodau o staff o gefndir lleiafrifoedd ethnig: 2

 

Staff y prif gwnstabl ar secondiad

  • Mae secondio swyddog yr heddlu i weithio fel swyddog staff i'r Comisiynydd yn cyflawni 3 diben:
    1. Darparu cymorth uniongyrchol gan swyddog yr heddlu sy'n deall gweithrediadau'r heddlu ar y pen blaen ac sy'n aml yn gallu helpu i esbonio'r ffordd yr ymdrinnir â materion yn uniongyrchol yn ystod cyfarfodydd yn hytrach na thrwy ohebiaeth hwyrach.
    2. Mae gwybodaeth weithredol swyddog yn aml yn ein galluogi i gyfeirio pobl at y lle iawn o fewn Heddlu De Cymru ar gyfer delio â materion a chael atebion cyflym i ymholiadau syml nad ydynt yn gofyn am sgwrs rhwng y Comisiynydd a'r Prif Swyddogion.
    3. Mae'n cynnig cyfle datblygu i'r swyddog sydd wedi'i secondio a fydd yn Rhingyll profiadol fel arfer sy'n awyddus i gael ei ddyrchafu yn Arolygydd ac a fydd, felly, yn elwa o natur strategol y cyfarfodydd y mae'n mynd iddynt gyda'r Comisiynydd, ac yn datblygu ymwybyddiaeth o bartneriaid y mae'r Comisiynydd yn gweithio gyda nhw ym maes Llywodraeth Leol, y GIG, Llywodraeth Cymru ac amrywiaeth o gyrff statudol a gwirfoddol.

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >

Tîm y Comisiynydd yn nodi Diwrnod Cofio Karma Nirvana (14 Gorffennaf)

Neges gan Paula Hardy, Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

"Heddiw, ar Ddiwrnod Cofio …

Gweld mwy >