Resize Text:

Switch to:

Tîm y Comisiynydd

Caiff Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, ei gefnogi gan dîm bach o staff, sy’n ei gynorthwyo i gyflawni ei ddyletswyddau.

Ym mis Tachwedd 2016 cafodd Emma Wools ei phenodi’n Ddirprwy Gomisiynydd ar secondiad o’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yng Nghymru (NOMS), a gafodd ei gadarnhau gan Banel yr Heddlu a Throseddu De Cymru ar 18 Hydref 2016. Mae’r penodiad hwn yn bodloni’r gofyniad cyfreithiol ar gyfer y rôl hon ac mae’n llenwi’r bwlch sydd wedi’i adael gan y Dirprwy Gomisiynydd blaenorol, Sophie Howe, a ddaeth yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru.


Uwch Staff

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu – Emma Wools
Pennaeth Staff (Dros Dro) – Lee Jones
Prif Swyddog Cyllid – Peter Curran
Comisiynydd Cynorthwyol/Cyfarwyddwr Strategaeth a Rhaglenni – Mark Brace


Staff Eraill

 • Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr x 1
 • Arweinydd Strategol – Cyfiawnder Troseddol x 1
 • Arweinydd Strategol – Comisiynu, Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl x 1
 • Arweinydd Strategol – Craffu, Sicrwydd a Chydraddoldeb x 1
 • Arweinydd Strategol – Safonau a Chydymffurfiaeth x 1
 • Rheolwr Cyllid a Chomisiynu x 1
 • Swyddogion Polisi x 6
 • Swyddog Polisi/Ymchwilydd x 1
 • Swyddogion Cymorth Prosiect a Pholisi x 3
 • Swyddog Comisiynu, Grantiau a Chyllid x 1
 • Rheolwr Busnes x 1
 • Prif Ddadansoddwr x 1
 • Cynghorydd Gweithredol a Swyddog Cymorth x 1
 • Swyddog Ymgysylltu a Sicrwydd x 0.8
 • Swyddog Ansawdd, Safonau a Chydymffurfiaeth x 1
 • Swyddogion Cymorth Llywodraethu x 2
 • Cynorthwyydd Personol y Comisiynydd X 1
 • Swyddogion Cymorth Gweinyddol x 0.8
 • Cynorthwywyr Gweinyddol x 3.6

Demograffeg y Tîm (ym mis Ionawr 2021, ac eithrio Swyddi Gwag)

Cyfanswm Nifer y Staff: 32 (Gan gynnwys secondiadau o'r tu allan ac eithrio secondiadau allanol)
Rhyw: Benyw – 24 Gwryw – 8
Aelodau o staff ag anabledd: 0
Aelodau o staff o gefndir lleiafrifoedd ethnig: 2

 

Staff y prif gwnstabl ar secondiad

 • Mae secondio swyddog yr heddlu i weithio fel swyddog staff i'r Comisiynydd yn cyflawni 3 diben:
  1. Darparu cymorth uniongyrchol gan swyddog yr heddlu sy'n deall gweithrediadau'r heddlu ar y pen blaen ac sy'n aml yn gallu helpu i esbonio'r ffordd yr ymdrinnir â materion yn uniongyrchol yn ystod cyfarfodydd yn hytrach na thrwy ohebiaeth hwyrach.
  2. Mae gwybodaeth weithredol swyddog yn aml yn ein galluogi i gyfeirio pobl at y lle iawn o fewn Heddlu De Cymru ar gyfer delio â materion a chael atebion cyflym i ymholiadau syml nad ydynt yn gofyn am sgwrs rhwng y Comisiynydd a'r Prif Swyddogion.
  3. Mae'n cynnig cyfle datblygu i'r swyddog sydd wedi'i secondio a fydd yn Rhingyll profiadol fel arfer sy'n awyddus i gael ei ddyrchafu yn Arolygydd ac a fydd, felly, yn elwa o natur strategol y cyfarfodydd y mae'n mynd iddynt gyda'r Comisiynydd, ac yn datblygu ymwybyddiaeth o bartneriaid y mae'r Comisiynydd yn gweithio gyda nhw ym maes Llywodraeth Leol, y GIG, Llywodraeth Cymru ac amrywiaeth o gyrff statudol a gwirfoddol.

Y newyddion diweddaraf

Cynnig pecyn cymorth i bobl ifanc sy'n gadael y carchar gyda'r nod o atal digart…

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref, o gae…

Gweld mwy >

Cyllid wedi'i sicrhau i barhau â gwaith atal trais hanfodol ledled Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref y bydd Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael tair blynedd arall o gyllid i barhau â gwaith hanfodol i f…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn nodi'r Diwrnod o Fyfyrdod (23 …

Ddwy flynedd yn ôl gosodwyd cyfyngiadau symud ar Dde Cymru, ynghyd â gweddill y DU, wrth i fesurau brys gael eu cyflwyno i arafu lledaeniad y Coronafe…

Gweld mwy >