Resize Text:

Switch to:

Brif Swyddog

Mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ddyletswydd gyfreithiol i benodi dau Brif Swyddog: Pennaeth Staff a Phrif Swyddog Ariannol.


Pennaeth Staff (Dros Dro) – Lee Jones - Cyflog: £79,3660.00

Rôl:

 • Cefnogi datblygiad parhaus a chyflawni blaenoriaethau ac addewidion y Comisiynydd.
 • Ymgymryd â dyletswyddau a chyfrifoldebau statudol Pennaeth y gwasanaeth taladwy a’r Swyddog Monitro.
 • Goruchwylio agweddau cynllunio ariannol, cyllidebol, adnoddau a rheoli asedau swyddfa’r Comisiynydd.
 • Gyrru strategaethau craidd y Comisiynydd yn eu blaen a sicrhau fod trefniadau llywodraethu effeithiol yn eu lle.
 • Sicrhau ymgysylltu effeithiol ac effeithlon â phartneriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
 • Sicrhau ymgysylltu effeithiol â’r Prif Gwnstabl a holl staff perthnasol y llu a chynllunio a rheoli materion y Comisiynydd.
 • Cynrychioli’r Comisiynydd ar gyfarfodydd lefel uchel
 • Cyfrannu at gyflwyno’r Cynllun Heddlu a Throseddu yn effeithiol ac effeithlon.

 

Prif Swyddog Ariannol – Peter Curran - Cyflog: £90,171.00

Rôl:

 • Rhoi cyngor ariannol i’r Comisiynydd ar holl agweddau gweithgareddau Heddlu De Cymru, yn cynnwys tîm y Comisiynydd ei hun, ac agweddau ariannol y cynllunio strategol a’r broses gwneud polisi
 • Sicrhau fod materion ariannol y Comisiynydd yn cael eu gweinyddu’n briodol a bod y Rheoliadau Ariannol yn cael eu dilyn a’u diweddaru a chyflawni swyddogaeth rheoli’r trysorlys;
 • Sicrhau rheoleidd-dra, priodoldeb a Gwerth am Arian yn y defnydd o arian cyhoeddus
 • Cynghori Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gadernid y gyllideb a digonolrwydd yr arian wrth gefn, ac am unrhyw oblygiadau dilynol yn y tymor hir a chanolig a ddaw yn sgil materion cyllidebol;
 • Sicrhau fod datganiadau cyfrifon y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cael eu cynhyrchu;
 • Cynghori, mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth Staff, ar ddiogelu asedau, yn cynnwys rheoli risg ac yswiriant
 • Trefnu gosod a chyhoeddi’r praesept.

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >