Resize Text:

Switch to:

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Emma Wools

Dechreuodd Emma Wools yn ei rôl fel Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 14 Tachwedd 2016 ar secondiad o’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS) yng Nghymru.

Cadarnhawyd y penodiad hwn gan Banel Heddlu a Throseddu De Cymru ddydd Mawrth 18 Hydref 2016.

Diben y rôl yw helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ei waith.


Ynglŷn ag Emma Wools - Cyflog: £74,112.00

Ty Morgannwg
Pencadlys yr Heddlu
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

Ffôn: 01656 869366

E-bost: commissioner@south-wales.pnn.police.uk

Mae Emma wedi arwain timau aml-asiantaeth, gan gydweithio ag amrywiaeth eang o asiantaethau mewnol ac allanol, gan nodi cyfleoedd i integreiddio gwasanaethau ym mhob rhan o’r Gwasanaeth Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru a gweithredu yn unol â hynny.

Gan weithio i’r Gwasanaeth Prawf ers 2001, dechreuodd Emma ar ei thaith arweinyddiaeth drwy gydgysylltu’r gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Integredig (IOM) yng Nghaerdydd. Roedd yn allweddol wrth ddatblygu’r esiampl ardderchog hon o arfer da, a gyfrannodd yn sylweddol at y tirlun partneriaeth presennol yng Nghymru ac at strategaethau a pholisïau cenedlaethol. Yn dilyn hynny, ymgymerodd â rolau Datblygu Busnes a Rheoli Rhaglenni IOM Cymru, cyn ei rôl arwain ddiweddaraf fel Pennaeth Integreiddio’r Gwasanaeth Troseddwyr, y rôl arwain gyntaf o fewn y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr gyda chyfrifoldeb dros Garchardai’r Sector Cyhoeddus, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a phartneriaethau.

Mae Emma wedi gweithio yn y maes hwn ers 15 mlynedd ac yn cael ei hystyried gan ei chydweithwyr fel ‘arbenigwr’ ym maes gweithio integredig gan felly ennyn hyder uwch arweinwyr ledled y bartneriaeth. Y tu hwnt i hynny, mae’n dylanwadu ar eraill ac yn ennyn brwdfrydedd tuag at weledigaeth a diben y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr.

O fewn cylch gwaith sy’n seiliedig i raddau helaeth ar fwrdd, mae Emma wedi chwarae rhan arweiniol mewn sawl maes gwaith hanfodol ledled Cymru, gan gynnwys y canlynol:

 • Gweithredu a goruchwylio’r contract camddefnyddio sylweddau yng Nghymru a gyd-gomisiynwyd gan garchardai, y gwasanaeth prawf a’r Heddlu yn Ne Cymru a fydd yn sicrhau y caiff gwasanaethau camddefnyddio sylweddau eu darparu mewn ffordd gydgysylltiedig, fwy effeithlon ac effeithiol i droseddwyr drwy gydol eu  taith drwy’r system o fis Ebrill 2016. Dyma oedd y contract cyntaf o’i fath erioed.
 • Sicrhau bod pob un o’r timau IOM lleol yn cydymffurfio â’r arfer a nodir yn Llawlyfr Cyflwyno IOM Cymru gan sicrhau arfer da cyson wrth flaenoriaethu’r achosion priodol, gwella trefniadau rheoli risg a chymorth a sicrhau y gellir parhau i ddarparu gwasanaethau mewn hinsawdd o adnoddau gostyngol.
 • Rôl arweiniol strategol o ran gweithredu Dull System Gyfan o weithio gyda merched a ddaw i gysylltiad â’r System Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru er mwyn cydnabod eu hanghenion gwahanol a’u harallgyfeirio o’r system hon ac i gymorth yn y gymuned, lle bynnag y bo’n briodol.
 • Rhoi cynllun gweithredu ar waith sy’n seiliedig ar arferion rhannu gwybodaeth ar draws asiantaethau, gan gynnwys mewn perthynas â grwpiau troseddau difrifol a chyfundrefnol (SOCG) erbyn diwedd mis Mawrth 2016.

Gwnaeth gyfraniad allweddol i’r gwaith o ddatblygu a gweithredu Strategaeth Lleihau Aildroseddu Cymru, sydd wedi cyfrannu at leihad mewn lefelau troseddu ac aildroseddu ledled Cymru.

Yn ogystal ag arwain pob rhan o’i sefydliad ei hun, mae Emma hefyd yn chwarae rhan arweiniol yn y tirlun Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru a thu hwnt. Mae buddiannau posibl integreiddio, cydweithio a darparu gwasanaethau mewn ffordd fwy cydgysylltiedig yn enfawr, ond mae’r heriau sy’n gysylltiedig â chyflawni hyn yn sylweddol. Er mwyn dylanwadu ar yr agenda hon, mae angen set benodol iawn o sgiliau; gweledigaeth uchelgeisiol gan edrych i’r dyfodol bob amser; cydnerthedd, y gallu i sicrhau ymrwymiad arweinwyr ar lefel uchaf sefydliadau ac i addasu ei dull o weithio gyda staff ym mhob rhan o’r asiantaethau.

Cydnabuwyd y sgiliau hyn yn ddiweddar gan Wobrau Arwain Cymru 2016, fel Arweinydd y Genhedlaeth Nesaf.


Proffil y Rôl

Comisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throseddu>

Mae Comisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am gynorthwyo Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ym mhob agwedd ar ei rôl tra’n cymryd cyfrifoldeb arwain personol am feysydd gweithgarwch ar gais y Comisiynydd.


Prif Gyfrifoldebau

Prif gyfrifoldebau Comisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throseddu yw:

 • Ymgysylltu â grwpiau cymunedol, cyrff cyhoeddus a sefydliadau perthnasol er mwyn deall anghenion plismona y gymuned yn well ac i ddatblygu strategaethau i leihau troseddau ac anhrefn. Cydweithio â’r Comisiynydd ar y ffordd orau o ddiwallu’r anghenion hyn a’u hymgorffori o fewn Cynllun yr Heddlu a Throseddu.
 • Arwain mentrau cydweithredol ar ostwng troseddu a materion plismona cymunedol a bod yn rhan o dimau sy’n arwain nifer o fentrau penodol mewn arfer arloesol a gostwng troseddu.
 • Helpu i lunio cynigion polisi hirdymor ar ran y Comisiynydd.
 • Cynorthwyo’r Comisiynydd wrth gydweithio â’r Prif Gwnstabl a’i staff a chydweithio â sefydliadau ac unigolion ar lefel ranbarthol a chenedlaethol.
 • Helpu i friffio Aelodau Seneddol, Aelodau’r Cynulliad, Cynghorwyr, swyddogion y llywodraeth a phartneriaid gwirfoddol a chyfiawnder troseddol eraill ar bolisi’r Comisiynydd.
 • Ymgysylltu â Chomisiynwyr eraill yng Nghymru a Lloegr.
 • Cynrychioli safbwyntiau swyddogol y Comisiynydd i’r cyfryngau lle y bo’n briodol.
 • Yn ogystal, bydd yn rhaid i ddeiliaid y swydd fod yn barod i ymgymryd â dyletswyddau ychwanegol sy’n codi yn sgil amgylchiadau sy’n newid, ond nad ydynt yn newid natur gyffredinol na lefel gyfrifoldeb y swydd.
 • Cynrychioli Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ymhlith aelodau o’r cyhoedd, grwpiau cymunedol, sefydliadau partner ac aelodau etholedig, ledled De Cymru ac yn genedlaethol.


Cysylltu â Chomisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throseddu:

Tŷ Morgannwg
Pencadlys yr Heddlu
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU
T: 01656 869366

E-bost: commissioner@south-wales.pnn.police.uk

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >