Resize Text:

Switch to:

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol

Beth yw Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol?

Mae hyrwyddo a pharchu cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol yn hanfodol i waith yr heddlu.  Mae cydraddoldeb yn golygu sicrhau trin pawb yn deg, heb gamwahaniaethu a chan gydnabod anghenion unigol.  Mae’n bwysig bod y gwasanaeth mae’r heddlu’n ei gynnig yn deall amrywiaeth y bobl sy’n rhan o’n cymuned ac yn trin pawb â thegwch, waeth beth sy’n wahanol amdanynt.

Y Ddeddf Cydraddoldeb

Mae’r Comisiynydd yn ddarostyngedig i Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010, sy’n dweud bod rhaid i bob awdurdod cyhoeddus (sy’n cynnwys Heddlu De Cymru), wrth gyflawni ei swyddogaethau, dalu sylw priodol i’r angen i wneud y canlynol:

1)    Dileu camwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall mae’r Ddeddf yn ei wahardd neu sy’n waharddedig dani;

2)    Hyrwyddo cydraddoldeb cyfle rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn rhannu’r nodwedd honno;

3)    Hybu perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn rhannu’r nodwedd honno.

Mae’r Ddyletswydd Gyffredinol yn gymwys ar gyfer pob nodwedd warchodedig heblaw priodas a phartneriaeth sifil.  Fodd bynnag, erys dyletswydd i ddileu camwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth ar gyfer y nodwedd honno.

Bydd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu’n gwneud ymdrech i sicrhau bod y rhai sy’n gweithio â ni neu’n ymwneud â ni’n cael eu trin yn deg a chyda parch ac nad ydynt yn dioddef camwahaniaethu ar sail unrhyw un o’r nodweddion gwarchodedig a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010:

•    Oedran
•    Anabledd (gan gynnwys anableddau corfforol a meddyliol, nam ar y synhwyrau ac anableddau dysgu)
•    Ailbennu Rhywedd
•    Priodas neu Bartneriaeth Sifil
•    Beichiogrwydd a Mamolaeth
•    Hil (yn cynnwys hil, lliw, cenedligrwydd a tharddiad ethnig)
•    Crefydd a chred
•    Rhyw
•    Cyfeiriadedd Rhywiol

Yng  Nghymru, rydym hefyd yn cydnabod yr Iaith Gymraeg fel maes cydraddoldeb.

Mae’r Cynllun Heddlu a Gostwng Troseddu hefyd yn cynnwys nifer o amcanion cydraddoldeb. I ganfod mwy am flaenoriaethau’r Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2017-2021.

Mae gennym hefyd Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb ar y Cyd 2015 –2018. I ddarganfod mwy amdan sut rydym yn cynnyd yn erbyn ein chwe amca, darllen y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Ar Y Cyd 2017

Arweinir y prosiect hwn gan Hannah Jenkins sy’n cael ei gefnogi gan Sarah Mahon, Ff: 01656 869366.

Latest News

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Read More >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Read More >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Read More >