Resize Text:

Switch to:

Adolygiad Thematig Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Mae ‘Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Tegwch a Thlodi’ yn flaenoriaeth yng Nghynllun Heddlu a Gostwng Troseddu’r Comisiynydd ac un o’r prif amcanion o fewn y flaenoriaeth honno yw cynyddu’r nifer o heddweision ac aelodau staff o blith Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig o fewn Heddlu De Cymru. Mae’r Prif Gwnstabl yn gwbl ymroddedig i gyflawni’r Cynllun Heddlu a Throseddu ar y cyd ac i fynd i’r afael â thangynrychioli Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.  Dewiswyd pwnc recriwtio a chadw Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a hyrwyddo’u datblygiad gyrfaol ar gyfer Adolygiad Thematig gan y gwelwyd, er mwyn mynd i’r afael o ddifrif â’r her barhaus hon, ei bod yn bwysig ystyried cymaint o ddata ag y gellid ac edrych ar y cyd-destun ehangach o safbwynt y gymuned a’r cyflogeion.  Mae Heddlu De Cymru wedi gweithio i wella mrywiaeth ymhlith eu cyflogeion ers sawl blwyddyn ond credid ei bod yn bwysig adolygu sefyllfa Heddlu De Cymru ar hyn bryd ac yn y gorffennol ynghyd â’r hyn sydd ei angen ar gyfer y dyfodol er mwyn gwella.

Defnyddiwyd y dulliau canfod ffeithiau canlynol yn ystod yr adolygiad:

  • Casglu data o fewn Heddlu De Cymru ac ar draws heddluoedd eraill.
  • Grwpiau ffocws cyflogeion yn cynnwys heddweision ac aelodau staff o blith Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig ac aelodau o Gymdeithas Heddweision Duon Heddlu De Cymru.
  • Comisiynu grwpiau ffocws cymunedol o Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.
  • Digwyddiad ymgysylltu â Phobl Ifanc Duon a Lleiafrifoedd Ethnig.
  • Comisiynu adolygiad llenyddiaeth ynghylch y ffyrdd yr aed i’r afael â thangynrychioli lleiafrifoedd ethnig mewn lleoedd eraill a’r hyn sy’n effeithio ar gynnydd mewn recriwtio, cadw a hyrwyddo datblygiad gyrfaol.
  • Ystyried enghreifftiau o arfer da parthed gweithredu cadarnhaol mewn heddluoedd eraill.
  • Cyfarfod â ‘chyfeillion beirniadol’ o asiantaethau partner i drafod ein sefyllfa bresennol a’r heriau rydym yn eu hwynebu.

Mae’r broses adolygu thematig wedi cynnwys nifer o asiantaethau partner allweddol ym maes ymgysylltu â Phobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a derbyniodd gefnogaeth lawn adrannau a Phrif Swyddogion Heddlu De Cymru.

Mae’r canfyddiadau cyffredinol yn nodi’r prif faterion y dylai Heddlu De Cymru eu hystyried ar gyfer y dyfodol er mwyn cyflawni blaenoriaeth Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2017-2021 Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl o gynyddu cynrychiolaeth Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.

Yn ystod 2015, fe gynhwysir y canfyddiadau o fewn strategaeth ar gyfer recriwtio, cadw a hyrwyddo datblygiad gyrfa Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >