Resize Text:

Cynllun ar gyfer Lles Anifeiliaid

Beth mae'r ymwelwyr yn ei wneud?

Mae parau o wirfoddolwyr yn ymweld â chyndai, stablau, faniau cŵn a wageni ceffylau'r heddlu yn yr Adran Cŵn a Cheffylau yn ddirybudd bob wythnos er mwyn arsylwi ar les cŵn a cheffylau'r heddlu ar y safle, ac adrodd arno. Mae'r ymwelwyr yn cyflwyno adroddiadau ysgrifenedig i dîm y Comisiynydd ac mae unrhyw faterion a phryderon yn cael eu trafod â'r Panel Lles Anifeiliaid, sy'n cwrdd deirgwaith y flwyddyn.  Mae aelodau'r panel yn cynnwys milfeddyg lleol, yr RSPCA a'r Arolygydd sy'n gyfrifol am yr adran.

 

Pam mae hyn yn bwysig?

Er nad yw'r cynllun yn ofynnol yn gyfreithiol, mae'r Comisiynydd a Heddlu De Cymru yn falch bod De Cymru yn un o'r nifer gynyddol o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr sy'n cynnal cynllun ymweliadau lles anifeiliaid.

 

Sefydlwyd y cynllun yn Ne Cymru yn 2001, yn dilyn marwolaeth ci mewn heddlu gwahanol. Fel rhan o'r gwersi a ddysgwyd tynnwyd sylw at yr angen am gynllun tryloyw ac atebol er mwyn ennyn hyder y cyhoedd yn y gofal a roddir i anifeiliaid yr heddlu a'r ffordd y cânt eu hyfforddi. Cefnogir y cynllun gan yr RSPCA ac elusen Dogs Trust, ac mae hefyd yn golygu bod ein heddlu'n gallu cael cŵn rhodd gan Dogs Trust os ydynt yn addas i gael eu hyfforddi fel cŵn yr heddlu.

 

Mae'r canllawiau ar ymweld yn cynnwys pam angen lles yr RSPCA ar gyfer anifeiliaid.

 

Pwy yw ein gwirfoddolwyr?

Ar hyn o bryd caiff gwirfoddolwyr eu dethol o blith aelodau'r Paneli Ymweld â Dalfeydd, a benodir yn dilyn proses gwneud cais.

 

Dolenni Defnyddiol:

Y newyddion diweddaraf

Brechiadau ar gyfer Swyddogion a Staff Rheng Flaen yr Heddlu: Datganiad ar y Cyd…

Mae Prif Gwnstabliaid a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am eglurder ynglŷn â phryd y gall swyddogion a st…

Gweld mwy >

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru yn cefnogi argymhelliad i gynyddu praesept yr …

Mae Panel Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno heddiw i bennu praesept yr heddlu a fydd yn sicrhau y bydd modd i Heddlu De Cymru fynd i'r afael â t…

Gweld mwy >

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >