Resize Text:

Switch to:

Datganiad Caethwasiaeth Fodern 2019–2020

Yn unol â Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a’r Prif Gwnstabl yn cydnabod eu cyfrifoldeb fel cyflogwyr i fod yn ymwybodol o’r potensial ar gyfer achosion o gaethwasiaeth fodern ac i roi gwybod am achosion neu bryderon o’r fath i’r cyrff perthnasol.

Beth yw Caethwasiaeth Fodern?

Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ac yn ymyrryd â hawliau dynol sylfaenol. Mae’n cynnwys amrywiaeth o ddulliau, megis caethwasiaeth, caethwasanaeth, camfanteisio rhywiol, llafur gorfodol a masnachu mewn pobl, a’r hyn sy’n gyffredin rhyngddynt yw bod rhywun yn amddifadu unigolyn o’i ryddid er mwyn camfanteisio arno er budd personol neu fasnachol.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a’r Prif Gwnstabl yn ymrwymedig i sicrhau nad oes unrhyw weithgarwch caethwasiaeth fodern na masnachu mewn pobl yng nghadwyni cyflenwi’r heddlu neu mewn unrhyw ran o’r busnes. Mae polisïau a gweithdrefnau’r heddlu yn dangos ein hymrwymiad i weithredu’n foesegol a gydag uniondeb ym mhob un o’i gydberthnasau busnes.

Yn 2017, ymrwymodd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid y pedwar heddlu yng Nghymru i God Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. Mae Heddlu De Cymru yn gwbl ymrwymedig i fynd i’r afael ag arferion anfoesegol ac anghyfreithlon mewn cadwyni cyflenwi ac mae wedi llunio Cynllun Gweithredu mewn perthynas â’r ymrwymiadau yn y Cod.

Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a’r Prif Gwnstabl yn rhoi’r Cod ar waith ym mhob rhan o’r busnes gan ganolbwyntio ar bedwar maes:

  • Gorfodi – gwella’r gwaith o gasglu cudd-wybodaeth drwy gydymffurfio â’r Cod Ymarfer
  • Caffael Moesegol – hyrwyddo’r gwaith o ddatblygu cadwyni cyflenwi moesegol wrth gyflenwi contractau ar gyfer gwasanaeth yr heddlu yng Nghymru.
  • Cyflogaeth – Cymru gyfan yn gweithio tuag at bolisi cyffredin gyda chefnogaeth pob un o’r sefydliadau gan effeithio ar fusnes prif ffrwd a busnes o ddydd i ddydd.
  • Amgylchedd – Sicrhau nad yw’r cyhoedd yng Nghymru yn wylwyr a’u bod yn rhoi gwybod am gamfanteisio o bob math.

Mae’r Strategaeth Caffael ar y Cyd 2015-2020 yn cynnwys ffocws cynyddol ar ddarparu llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol drwy’r ffordd y mae’r heddlu yn rheoli ei weithgarwch caffael.

Lle y bo’n briodol, bydd yr Heddlu, drwy ei brosesau tendro, yn gofyn i gyflenwyr a darpar gyflenwyr sicrhau nad ydynt yn ymwybodol o unrhyw un o’r dulliau caethwasiaeth fodern uchod yn eu sefydliadau neu gadwyni cyflenwi. Bydd yr Heddlu yn disgwyl i’r cyflenwyr hynny gymryd cyfrifoldeb i geisio sicrwydd tebyg o’u cadwyni cyflenwi eu hunain.

Mae Gweithrediaeth Gaffael Genedlaethol yr Heddlu wedi cytuno i sefydlu grŵp cenedlaethol, wedi’i gadeirio gan Arweinydd Caffael Strategol heddluoedd De Cymru, er mwyn rhannu arfer da ar draws sector yr heddlu a llunio cynllun cenedlaethol i archwilio cadwyni cyflenwi ym mhob rhan o wasanaeth yr heddlu.

Hyfforddiant

Mae staff Caffael Strategol wedi cwblhau hyfforddiant ‘Caffael a Chyflenwi Moesegol’ ar-lein y Sefydliad Siartredig ar gyfer Prynu a Chyflenwi a chaiff hwn ei loywi bob blwyddyn. Yn ogystal â hyn, bydd gofyn i bob aelod o staff wylio fideo Llywodraeth Cymru am y Cod. Bydd staff sy’n ymwneud â chaffael a/neu recriwtio yn ymgymryd â hyfforddiant perthnasol drwy fodiwl e-ddysgu Llywodraeth Cymru/y GIG.

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a’r Prif Gwnstabl yn cymhwyso cyfraddau cyflog byw y Living Wage Foundation ac mae heddluoedd Cymru wedi cytuno i ddatblygu Polisi Chwythu’r Chwiban Cymru Gyfan gan gyfeirio’n benodol at y Cod Ymarfer.

Mae ein Hamcanion ar gyfer 2019-2020 wedi’u nodi yn y Cynllun Gweithredu

Mae gan y cyhoedd a’r staff yr un cyfrifoldeb i fod yn ymwybodol o achosion posibl o gaethwasiaeth fodern neu fusnes sy’n defnyddio llafur gorfodol. Os bydd gennych unrhyw bryderon o’r fath, cysylltwch ag un o’r cyrff canlynol:-

  • Heddlu De Cymru: Ffôn 101 (neu 999 os yw’n Argyfwng)
  • Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern: Ffôn 0800 0121700
  • Crimestoppers: Ffôn 0800 555 111
  • Llinell Pryderon Cyfrinachol (Heddlu De Cymru, mewnol yn unig)
  • Lawrlwythwch yr Ap ‘Unseen’ am ddim

Mae’r Datganiad hwn wedi’i gymeradwyo gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a’r Prif Gwnstabl. Caiff ei adolygu a’i ddiweddaru’n flynyddol.

Y newyddion diweddaraf

Adolygiad annibynnol i helpu i gefnogi cymunedau clos

Mae adolygiad ar y cyd annibynnol yn cael ei sefydlu fel rhan o fesurau i gefnogi cymuned yn Abertawe.

Caiff yr adolygiad ei arwain gan banel tri aelo…

Gweld mwy >

Hwb ariannol mawr i strydoedd mwy diogel Caerdydd

Mae cais ar y cyd i sicrhau cyllid ar gyfer mesurau a fydd yn helpu i wneud strydoedd Caerdydd yn lleoedd mwy diogel wedi bod yn llwyddiannus.

Dyfarn…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, yn ymateb i adroddiad …

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, yn ymateb i adroddiad Arolygiaeth Heddlu a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi ar blismona…

Gweld mwy >