Resize Text:

Switch to:

Datganiad Caethwasiaeth Fodern 2021-2022

DATGANIAD CAETHWASIAETH FODERN 2021-2022

Yn unol ag Adran 54 Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru a'r Prif Gwnstabl yn cydnabod eu cyfrifoldeb fel cyflogwr i fod yn ymwybodol o'r posibilrwydd o achosion o gaethwasiaeth fodern ac i roi gwybod i'r cyrff perthnasol am achosion neu bryderon o'r fath. Ategir y datganiad hwn gan gynllun gweithredu lleol.

Mae'r datganiad hwn yn amlinellu'r gwaith a wnaed yn ystod y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31ain Mawrth 2021 i ganfod, atal a rhoi sylw i gaethwasiaeth fodern ar draws y llu a'i gadwyni cyflenwi.

Beth yw Caethwasiaeth Fodern?

Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ac yn groes i hawliau dynol sylfaenol. Mae’n dod ar sawl ffurf, megis caethwasiaeth, caethwasanaeth, cam-fanteisio rhywiol, llafur gorfodol a masnachu pobl, a'r hyn sy'n gyffredin rhwng y rhain i gyd yw bod rhywun yn amddifadu rhyddid unigolyn er mwyn cam-fanteisio arno er budd personol neu fasnachol.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru a'r Prif Gwnstabl yn ymroddedig i sicrhau nad oes unrhyw gaethwasiaeth fodern na masnachu pobl yn rhan o gadwyni cyflenwi'r llu neu'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd ag unrhyw weithgareddau y mae Heddlu De Cymru yn ymwneud â nhw. Mae polisïau, gweithdrefnau a'n gwaith i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern trwy weithgor yn dangos ein hymrwymiad i weithredu'n foesegol, gydag uniondeb ac i ganfod risgiau y gallwn weithio i'w lliniaru.

Yn 2017, ymrwymodd comisiynwyr yr heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid y pedwar heddlu yng Nghymru i God Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru. Mae Heddlu De Cymru yn gwbl ymroddedig i frwydro yn erbyn arferion cyflogaeth anfoesegol neu anghyfreithlon mewn cadwyni cyflenwi. Mae cynllun gweithredu i gyflawni'r ymrwymiadau yn y Cod yn ategu’r ymroddiad hwn.

Gellir rhannu ein dull o ganfod a mynd i'r afael â'r materion hyn yn bedwar prif faes:

 • gorfodaeth – bydd Heddlu De Cymru'n sicrhau gorfodaeth ac yn defnyddio ein swyddogaethau cyflogi a phrynu nwyddau a gwasanaethau i wella'r gwaith o gasglu cudd-wybodaeth a sicrhau cydymffurfiaeth lawn â'r Cod Ymarfer, yn ogystal â gweithredu'n brydlon ar ôl derbyn gwybodaeth.
 • caffael moesegol – hybu datblygu cadwyni cyflenwi moesegol wrth gyflenwi contractau ar gyfer y gwasanaeth heddlu yng Nghymru yn gyffredinol ac yn benodol yn Heddlu De Cymru.
 • cyflogaeth - dilyn arfer gorau a dangos ymrwymiad llwyr i welliant parhaus o fewn systemau a strwythurau Heddlu De Cymru, yn ogystal â gweithio gyda'r lluoedd eraill yng Nghymru i ganfod a dileu unrhyw ffurf ar gam-fanteisio.
 • amgylchedd - byddwn yn annog y cyhoedd i hysbysu am unrhyw arwyddion o gam-fanteisio yn ei holl ffurfiau a gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys llywodraeth leol, y GIG a grwpiau gwirfoddol a chymunedol i godi ymwybyddiaeth o arwyddion cam-fanteisio a hysbysu amdanynt. Byddwn yn sicrhau bod ein holl staff - yn arbennig swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu a staff yn ein Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus - yn gwbl ymwybodol o'r hyn y dylid edrych amdano a'r hyn y dylid ei wneud pan fyddant yn cael eu hysbysu am bryderon.

Rydym yn cydnabod bod caethwasiaeth fodern yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'n ffiniau cenedlaethol a bod risgiau'n cynyddu gyda chadwyni cyflenwi cymhleth. Er bod mynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern yn flaenoriaeth plismona gan bob llu, mae'n gydnabyddedig y gall caethwasiaeth fodern ymestyn trwy unrhyw gadwyni cyflenwi a bod gennym gyfrifoldeb i roi sylw i hyn.

Mae adolygiad dechreuol o'n cadwyni cyflenwi wedi dangos risg posibl o gaethwasiaeth fodern mewn amryw o gategorïau gan gynnwys y canlynol:

 • gwybodaeth, cyfathrebu a thechnoleg
 • adeiladu
 • gwasanaethau glanhau a gwaredu gwastraff
 • cynhyrchu iwnifformau

Rydym yn sylweddoli y gall caethwasiaeth fodern ddigwydd, ai'i fod yn digwydd, mewn nifer o gategorïau eraill, ond mae'r rhain yn fannau cychwyn priodol i ddechrau yn rhan o'n hymateb ymarferol i risgiau caethwasiaeth fodern.

Mae ymchwilio'n drwyadl i gadwyni cyflenwi'n waith cymhleth ond rydym eisoes wedi adolygu 18 contract a gafodd eu nodi i fod yn rhai risg uwch oherwydd y math o ddiwydiant, natur y gweithlu, lleoliad y cyflenwr, y math o nwyddau neu lefel ein gwariant.

Rydym wedi ymroi i rannu gwybodaeth er mwyn manteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau. Trwy weithio gyda lluoedd eraill a sefydliadau partner yng Nghymru ac yn lleol gallwn ymchwilio'n fwy trwyadl i gadwyni cyflenwi yn seiliedig ar y risg mwyaf o gam-fanteisio ar bobl.

Byddwn yn parhau i weithio i godi ymwybyddiaeth o faterion caethwasiaeth fodern ledled ein cadwyn gyflenwi. Mae ein cynllun gweithredu'n cynnwys targed i asesu'r 100 uchaf o gyflenwyr ar draws Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent erbyn 2025.

Polisïau

Nod polisi Caethwasiaeth Fodern y llu, a bennwyd gan y tîm Prif Swyddogion ac a gymeradwywyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, yw lleihau'r risg o niwed difrifol i ddioddefwyr a gwella eu diogelwch, iechyd a lles.

Mae'r polisi'n amlinellu sut y bydd troseddau caethwasiaeth fodern yn cael eu trin a sut y bydd troseddwyr yn cael eu dwyn gerbron y llysoedd. Ar y cyd â Gwasanaeth Erlyn y Goron neu gorff arall, byddwn yn ymdrechu i erlyn troseddwyr yn llwyddiannus, gyda'r nod o wella ymddiriedaeth a hyder dioddefwyr.

Mae swyddogion rheng flaen yn derbyn hyfforddiant cadarn ac mae Arolygwyr yn gyfrifol am gyd-gysylltu'r ymateb i hysbysiadau a phresenoldeb mewn digwyddiadau, gan leihau'r risg uniongyrchol a diogelu tystiolaeth sydd ar gael.

Mae'r Strategaeth Masnach a Chaffael Cydweithredol ar y Cyd 2020-2025 yn corffori polisi caffael cyfrifol. Mae'r polisi'n cynnwys ein hymroddiad a gweithgareddau i roi Cod Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru ar waith, ac egwyddorion prynu moesegol.

Ymysg y polisïau perthnasol eraill mae Cod Moeseg y Coleg Plismona a'n polisi Chwythu'r Chwiban.

Diwydrwydd Dyladwy ac Asesu Risg

Gwnaed cynnydd sylweddol yn ystod y cyfnod blaenorol o ran rhoi sylw i arferion cyflogaeth anfoesegol ac anghyfreithlon yn ein cadwyni cyflenwi. Ymysg y ffactorau a ddefnyddiwyd i asesu risg cadwyni cyflenwi roedd y math o ddiwydiant, nodweddion risg uchel cysylltiedig â natur y gweithlu megis dibyniaeth ar weithlu heb fawr o sgiliau neu sy'n derbyn cyflog isel, gweithwyr tymhorol, gwaith peryglus, lleoliad y gwaith cynhyrchu a phresenoldeb cadwyni cyflenwi cymhleth neu haenog. Ceir crynodeb o'r gwaith isod:

Polisi

 • penodi 'hyrwyddwr gwrthgaethwasiaeth a moesegol'
 • sefydlu proses glir ar gyfer ymdrin â thoriadau
 • datblygu llawlyfr canllaw yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern mewn cadwyni cyflenwi

Gweithdrefnau caffael

 • datblygu cwestiynau caethwasiaeth fodern i'w cynnwys mewn cynigion i dendro priodol
 • lle y bo'n briodol, bydd y llu, drwy ein prosesau tendro, yn gofyn i gyflenwyr a darpar gyflenwyr sicrhau nad ydynt yn ymwybodol o unrhyw un o'r ffurfiau o gaethwasiaeth fodern yn eu sefydliadau neu gadwyni cyflenwi. Byddwn yn disgwyl i'n cyflenwyr gymryd cyfrifoldeb dros geisio sicrwydd tebyg gan eu cadwyni cyflenwi eu hunain.
 • ystyried cynnwys cwestiwn arferion gwaith teg lle y bo'n briodol ac yn gymesur
 • ychwanegu hawl i ymchwilio a sefydlu atebolrwydd at delerau ac amodau contract
 • cyhoeddi ein perfformiad o ran cyflogau
 • rhannu arfer gorau gyda lluoedd Cymru

Asesu cyflenwyr a chadwyni cyflenwi presennol

 • creu holiadur ar gyfer asesu cyflenwyr
 • prosiect diwydrwydd dyladwy i asesu risg ein 18 cyflenwr risg uchaf ar y cyd ag arbenigwr caethwasiaeth fodern
 • dadansoddiad o wariant i ganfod cyflenwyr risg uwch a defnyddio'r dull asesu risg
 • dechrau gweithio gyda Bluelight Commercial i ystyried sut y gellir rhannu gwaith cysylltiedig ag ymchwilio i gadwyni cyflenwi moesegol gyda chyflenwyr cyffredin

Hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth

 • hyfforddiant diweddaru blynyddol Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS) yn cael ei ddarparu gan staff caffael strategol
 • hyfforddiant rheoli contractau allanol yn cael ei groesawu ac ar gael yn rhyngweithiol
 • fideo byr gan Lywodraeth Cymru ac e-ddysgu mwy manwl gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ynghylch y Cod Ymarfer ar gael i bob aelod o staff.

Cyflog Byw

Mae'r Cyflog Byw yn gyfradd gwirfoddol fesul awr a bennir gan y Living Wage Foundation yn seiliedig ar gostau byw yn y DU. Mae'r Living Wage Foundation yn annog sefydliadau i ddod yn gyflogwyr Cyflog Byw achrededig. Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru a'r Prif Gwnstabl yn defnyddio'r gyfradd hon ar gyfer pob swyddog a staff. Anogir cyflenwyr i fabwysiadu'r Cyflog Byw a gallant ddangos tystiolaeth o hyn wrth ymateb i'r cwestiwn arfer gweithio teg mewn unrhyw wahoddiad i dendro perthnasol.

Cynllun Cyflawni

Er mwyn datblygu ein hymroddiad i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern ymhellach, mae gan gynrychiolwyr o amrywiaeth eang o feysydd ar draws y llu ein hamcanion cytûn ar gyfer 2021-2022 sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun gweithredu sy'n ategu’r datganiad hwn.

Bydd cynnydd mewn perthynas â'r cynllun gweithredu'n cael ei fonitro gan weithgor, dan gadeiryddiaeth y Prif Swyddog sy'n gyfrifol am y Portffolio Gwasanaethau Cyllid a Busnes sydd hefyd yn Hyrwyddwr Gwrthgaethwasiaeth a Moesegol Heddlu De Cymru.

Mae gan y cyhoedd a staff yr un cyfrifoldeb i fod yn ymwybodol o achosion posibl o gaethwasiaeth fodern neu fusnes sy'n defnyddio llafur gorfodol. Os bydd gennych unrhyw bryderon o'r fath, cysylltwch ag un o'r cyrff canlynol

Heddlu De Cymru: Ffôn 101 (neu 999 mewn argyfwng)

Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern: Ffôn 0800 0121700

Crimestoppers: Ffôn 0800 555 111

Llinell Gyfrinachol ar gyfer Pryderon (o fewn Heddlu De Cymru yn unig)

Lawrlwythwch yr Ap 'Unseen' am ddim

Mae'r Datganiad hwn wedi'i gymeradwyo gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru a'r Prif Gwnstabl. Caiff ei adolygu a'i ddiweddaru’n flynyddol

Adroddiadau

Bydd adroddiadau diweddaru rheolaidd yn cael eu cynhyrchu ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl er mwyn iddynt weld y cynnydd a wnaed yn erbyn y cynllun gweithredu.

Y newyddion diweddaraf

Cynnig pecyn cymorth i bobl ifanc sy'n gadael y carchar gyda'r nod o atal digart…

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref, o gae…

Gweld mwy >

Cyllid wedi'i sicrhau i barhau â gwaith atal trais hanfodol ledled Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref y bydd Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael tair blynedd arall o gyllid i barhau â gwaith hanfodol i f…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn nodi'r Diwrnod o Fyfyrdod (23 …

Ddwy flynedd yn ôl gosodwyd cyfyngiadau symud ar Dde Cymru, ynghyd â gweddill y DU, wrth i fesurau brys gael eu cyflwyno i arafu lledaeniad y Coronafe…

Gweld mwy >