Resize Text:

Switch to: Welsh flag

Datganiad Caethwasiaeth Fodern 2022-2023

 

Yn unol ag Adran 54 Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru a'r Prif Gwnstabl yn cydnabod eu cyfrifoldeb fel cyflogwr i fod yn ymwybodol o'r posibilrwydd o achosion o gaethwasiaeth fodern ac i roi gwybod i'r cyrff perthnasol am achosion neu bryderon o'r fath. Ategir y datganiad hwn gan gynllun gweithredu lleol.

Mae'r datganiad hwn yn amlinellu'r gwaith a wnaed yn ystod y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31ain Mawrth 2022 i ganfod, atal a rhoi sylw i gaethwasiaeth fodern ar draws yr heddlu a'i gadwyni cyflenwi.

Beth yw Caethwasiaeth Fodern?

Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ac yn groes i hawliau dynol sylfaenol. Mae’n dod ar sawl ffurf, megis caethwasiaeth, caethwasanaeth, cam-fanteisio rhywiol, llafur gorfodol a masnachu pobl, a'r hyn sy'n gyffredin rhwng y rhain i gyd yw bod rhywun yn amddifadu rhyddid unigolyn er mwyn cam-fanteisio arno er budd personol neu fasnachol.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru a'r Prif Gwnstabl yn ymroddedig i sicrhau nad oes unrhyw gaethwasiaeth fodern na masnachu pobl yn rhan o gadwyni cyflenwi'r heddlu neu'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd ag unrhyw weithgareddau y mae Heddlu De Cymru yn ymwneud â nhw. Mae polisïau, gweithdrefnau a'n gwaith i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern trwy weithgor yn dangos ein hymrwymiad i weithredu'n foesegol, gydag uniondeb ac i ganfod risgiau y gallwn weithio i'w lliniaru.

Yn 2017, ymrwymodd comisiynwyr yr heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid y pedwar heddlu yng Nghymru i God Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru. Mae Heddlu De Cymru yn gwbl ymroddedig i frwydro yn erbyn arferion cyflogaeth anfoesegol neu anghyfreithlon mewn cadwyni cyflenwi. Mae cynllun gweithredu i gyflawni'r ymrwymiadau yn y Cod yn ategu’r ymroddiad hwn.

Gellir rhannu ein dull o ganfod a mynd i'r afael â'r materion hyn yn bedwar prif faes:

Gorfodaeth – bydd Heddlu De Cymru'n sicrhau gorfodaeth ac yn defnyddio ein swyddogaethau cyflogi a phrynu nwyddau a gwasanaethau i wella'r gwaith o gasglu cudd-wybodaeth a sicrhau cydymffurfiaeth lawn â'r Cod Ymarfer, yn ogystal â gweithredu'n brydlon ar ôl derbyn gwybodaeth.

Caffael moesegol – hybu datblygu cadwyni cyflenwi moesegol wrth gyflenwi contractau ar gyfer y gwasanaeth heddlu yng Nghymru yn gyffredinol ac yn benodol yn Heddlu De Cymru.

Cyflogaeth - dilyn arfer gorau a dangos ymrwymiad llwyr i welliant parhaus o fewn systemau a strwythurau Heddlu De Cymru, yn ogystal â gweithio gyda'r heddluoedd eraill yng Nghymru i ganfod a dileu unrhyw ffurf ar gam-fanteisio.

Amgylchedd - byddwn yn annog y cyhoedd i hysbysu am unrhyw arwyddion o gam-fanteisio yn ei holl ffurfiau a gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys llywodraeth leol, y GIG a grwpiau gwirfoddol a chymunedol i godi ymwybyddiaeth o arwyddion cam-fanteisio a hysbysu amdanynt. Byddwn yn sicrhau bod ein holl staff - yn arbennig swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu a staff yn ein Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus - yn gwbl ymwybodol o'r hyn y dylid edrych amdano a'r hyn y dylid ei wneud pan fyddant yn cael eu hysbysu am bryderon.

Rydym yn cydnabod bod caethwasiaeth fodern yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'n ffiniau cenedlaethol a bod risgiau'n cynyddu gyda chadwyni cyflenwi cymhleth. Er bod mynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern yn flaenoriaeth plismona gan bob heddlu, mae'n gydnabyddedig y gall caethwasiaeth fodern ymestyn trwy unrhyw gadwyni cyflenwi a bod cyfrifoldeb arnom i roi sylw i hyn.

Mae adolygiad dechreuol o'n cadwyni cyflenwi wedi dangos risg posibl o gaethwasiaeth fodern mewn amryw o gategorïau gan gynnwys y canlynol:

 • gwybodaeth, cyfathrebu a thechnoleg
 • adeiladu
 • gwasanaethau glanhau a gwaredu gwastraff
 • cynhyrchu iwnifformau

Rydym yn sylweddoli y gall caethwasiaeth fodern ddigwydd, ai'i fod yn digwydd, mewn nifer o gategorïau eraill ac rydym yn mapio ein cadwyni cyflenwi yn defnyddio dull asesu risg i ganfod y meysydd y dylem fod yn eu blaenoriaethu yn rhan o'n hymateb ymarferol i risgiau caethwasiaeth fodern.

Mae ymchwilio'n drwyadl i gadwyni cyflenwi'n waith cymhleth ond rydym eisoes wedi cyhoeddi holiaduron asesu cyflenwyr i 60 o gyflenwyr ac wedi adolygu 50 contract y nodwyd eu bod yn rhai risg uwch oherwydd y math o ddiwydiant, natur y gweithlu, lleoliad y cyflenwr, y math o nwyddau neu lefel ein gwariant. 

Rydym wedi ymroi i rannu gwybodaeth er mwyn manteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau. Trwy weithio gyda heddluoedd eraill a sefydliadau partner yng Nghymru ac yn lleol gallwn ymchwilio'n fwy trwyadl i gadwyni cyflenwi yn seiliedig ar y risg mwyaf o gam-fanteisio ar bobl.

Byddwn yn parhau i weithio i godi ymwybyddiaeth o faterion caethwasiaeth fodern ledled ein cadwyn gyflenwi.  Mae ein cynllun gweithredu'n cynnwys targed i asesu'r 100 uchaf o gyflenwyr ar draws Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent erbyn 2025 ac rydym ar y trywydd cywir i gyflawni hyn.

Polisïau

 

Nod polisi Caethwasiaeth Fodern yr Heddlu, a bennwyd gan y tîm Prif Swyddogion ac a gymeradwywyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd, yw lleihau'r risg o niwed difrifol i ddioddefwyr a gwella eu diogelwch, iechyd a lles.

Mae'r polisi'n amlinellu sut y bydd troseddau caethwasiaeth fodern yn cael eu trin a sut y bydd troseddwyr yn cael eu dwyn gerbron y llysoedd. Ar y cyd â Gwasanaeth Erlyn y Goron neu gorff arall, byddwn yn ymdrechu i erlyn troseddwyr yn llwyddiannus, gyda'r nod o wella ymddiriedaeth a hyder dioddefwyr.

Mae swyddogion rheng flaen yn derbyn hyfforddiant cadarn ac mae Arolygwyr yn gyfrifol am gyd-gysylltu'r ymateb i hysbysiadau a phresenoldeb mewn digwyddiadau, gan leihau'r risg uniongyrchol a diogelu tystiolaeth sydd ar gael.

Mae'r Strategaeth Masnach a Chaffael Cydweithredol ar y Cyd 2020-2025 yn corffori polisi caffael cyfrifol. Mae'r polisi'n cynnwys ein hymroddiad a gweithgareddau i roi Cod Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru ar waith, ac egwyddorion prynu moesegol.

Ymysg y polisïau perthnasol eraill mae Cod Moeseg y Coleg Plismona a'n polisi Chwythu'r Chwiban. Mae gwaith yn mynd rhagddo i orffen Polisi Chwythu'r Chwiban ar gyfer Cymru Gyfan i gefnogi Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru a grymuso staff i godi llais os ydynt yn amau unrhyw arfer cyflogaeth anghyfreithlon ac anfoesol.

Diwydrwydd Dyladwy ac Asesu Risg

Gwnaed cynnydd sylweddol yn ystod y cyfnod blaenorol o ran rhoi sylw i arferion cyflogaeth anfoesegol ac anghyfreithlon yn ein cadwyni cyflenwi.  Ymysg y ffactorau a ddefnyddiwyd i asesu risg cadwyni cyflenwi roedd y math o ddiwydiant, nodweddion risg uchel cysylltiedig â natur y gweithlu megis dibyniaeth ar weithlu heb fawr o sgiliau neu sy'n derbyn cyflog isel, gweithwyr tymhorol, gwaith peryglus, lleoliad y gwaith cynhyrchu a phresenoldeb cadwyni cyflenwi cymhleth neu haenog. Ceir crynodeb o'r gwaith a wnaed yn ystod cyfnod 2021-22 isod:

Polisi

 • mae caffael moesegol yn cael ei adlewyrchu yng Nghynllun Cyflawni'r Heddlu, sy’n adnabod caffael moesegol fel dull o greu amgylchedd mwy gwrthwynebus ar gyfer caethwasiaeth fodern.
 • mae polisi recriwtio newydd yn cael ei ddatblygu i gynnwys cyfeiriad at God Ymarfer Llywodraeth Cymru a chyfeiriad penodol at gyflogaeth foesegol.
 • mae ein Polisi Buddiannau Busnes wedi cael ei ddiwygio i adlewyrchu Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru. Rhaid i swyddogion a staff fod yn ymwybodol o'r Cod wrth gyflwyno cais am gymeradwyaeth i fuddiant busnes.
 • mae Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru yn eitem safonol ar agenda ein hundebau llafur yn awr.

 

Gweithdrefnau caffael

 • lle y bo'n briodol, drwy ein prosesau tendro, byddwn yn gofyn i gyflenwyr a darpar gyflenwyr sicrhau nad ydynt yn ymwybodol o unrhyw un o'r ffurfiau o gaethwasiaeth fodern yn eu sefydliadau neu gadwyni cyflenwi. Byddwn yn disgwyl i'n cyflenwyr gymryd cyfrifoldeb dros geisio sicrwydd tebyg gan eu cadwyni cyflenwi eu hunain.
 • cynnwys cwestiwn arferion gwaith teg lle y bo'n briodol ac yn gymesur
 • ychwanegu hawl i ymchwilio a sefydlu atebolrwydd at delerau ac amodau contract ac ymrwymiad gan y cynigydd llwyddiannus y bydd yn cwblhau holiadur asesu i sefydlu llinell sylfaen lle y bo gofyn.
 • rhannu arfer gorau gyda heddluoedd Cymru a chyhoeddi holiaduron cadwyni cyflenwi moesegol ar ran nifer o gyflenwyr Heddlu Dyfed Powys yn rhan o'n gwaith cydweithredol.

 

Ystadegau Perfformiad o ran Taliadau

 • mae ystadegau perfformiad o ran talu anfonebau yn cael eu cyhoeddi'n flynyddol ar wefan Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn unol â'r gofyniad statudol.

 

Asesu cyflenwyr a chadwyni cyflenwi presennol

 • datblygu'r holiadur ar gyfer asesu cyflenwyr ymhellach
 • dadansoddiad rheolaidd o wariant i ganfod cyflenwyr risg uwch a defnyddio'r dull asesu risg
 • mapio ein cadwyni cyflenwi - rydym wedi cysylltu â 60 o'n cyflenwyr risg uwch ac mae 50 o gyflenwyr wedi cwblhau holiaduron asesu cyflenwyr hyd yn hyn ac wedi cael sgôr cadwyni cyflenwi moesegol. Defnyddir y sgôr hon fel llinell sylfaen i fonitro gwelliannau gan y cyflenwr yn rhan o weithgarwch rheolaidd i reoli contractau.
 • gweithio gyda Police Digital Service i ddeall y gefnogaeth y gall ei chynnig gyda gwaith ymchwilio i gadwyni cyflenwi sy'n cyflenwi ar gyfer yr heddlu. Bydd hyn o fudd i bob heddlu yng Nghymru a Lloegr.
 • siarad gyda Bluelight Commercial a'r Heddlu Metropolitan i ystyried sut y gellir rhannu gwaith cysylltiedig ag ymchwilio i gadwyni cyflenwi moesegol gyda chyflenwyr cyffredin

 

Hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth

 • darperir hyfforddiant diweddaru blynyddol Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS) gan staff caffael strategol
 • Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru oedd yr heddluoedd peilot ar gyfer hyfforddiant rheoli contractau a ddarperir gan Bluelight Commercial. Cafodd yr hyfforddiant dderbyniad da ac mae ar gael i heddluoedd eraill. Y bwriad yw y bydd mwy o swyddogion a staff Heddlu De Cymru yn mynychu sesiynau yn y dyfodol fel rhan o fusnes arferol.
 • hyfforddiant ‘Datblygu Sgiliau Caffael’ wedi ei ddarparu'n fewnol i ddeiliaid cyllidebau a rheolwyr, gan gynnwys pwysigrwydd caffael moesegol a chyfrifol
 • fideo byr gan Lywodraeth Cymru ac e-ddysgu mwy manwl gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol am y Cod Ymarfer ar gael i bob aelod o staff.
 • senarios cyfyng-gyngor moesegol i gael eu rhannu ledled heddluoedd Cymru i wella ymwybyddiaeth o faterion moesegol ar draws yr heddluoedd.
 • mae'r proffil adrodd wedi cael ei godi i lefel strategol wrth i'r Grŵp Gweithredu a Gorffen adrodd ar gynnydd i Grŵp Sicrwydd Cyllid ar y Cyd Heddluoedd Cymru a Bwrdd Cydweithredu Cymru Gyfan.
 • mae recriwtio, hyrwyddo, cyfweld a phrosesau mewnol perthnasol eraill yn ystyried rhagfarn ddiarwybod ac yn annog arfer da o ran Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.
 • datblygwyd cynllun cyfathrebu i sicrhau bod staff yn ymwybodol o'r llwybrau atgyfeirio mewnol ar gyfer tynnu sylw at bryderon ynghylch caethwasiaeth fodern ac mae staff wedi cael hyfforddiant ynglŷn â hyn.

 

Cyflog Byw

 Enillodd Heddlu De Cymru achrediad Cyflogwr Cyflog Byw ym mis Mawrth 2022.

Mae'r Cyflog Byw yn gyfradd gwirfoddol fesul awr a bennir gan y Living Wage Foundation yn seiliedig ar gostau byw yn y DU. Mae'r Living Wage Foundation yn annog sefydliadau i ddod yn gyflogwyr Cyflog Byw achrededig.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru a'r Prif Gwnstabl yn defnyddio'r gyfradd hon ar gyfer pob swyddog a staff. Anogir cyflenwyr i fabwysiadu'r Cyflog Byw a gallant ddangos tystiolaeth o hyn wrth ymateb i'r cwestiwn arfer gweithio teg mewn unrhyw wahoddiad i dendro perthnasol.

Cynllun Cyflawni

Er mwyn bwrw ymlaen ymhellach â'r gwaith o gyflawni ein hymrwymiadau i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern, mae gan gynrychiolwyr o amrywiaeth eang o feysydd ar draws yr heddlu ein hamcanion cytûn ar gyfer 2022-2023 sy'n rhan o’r cynllun gweithredu  sy'n sail i'r datganiad hwn.

 Caiff cynnydd yn erbyn y Cynllun Gweithredu ei fonitro trwy Grŵp Gorchwyl a Gorffen, dan gadeiryddiaeth y Prif Swyddog â chyfrifoldeb dros y Portffolio Gwasanaethau Cyllid a Busnes a'r Hyrwyddwr Gwrth-gaethwasiaeth a Moesegol ar gyfer Heddlu De Cymru. 

Mae gan y cyhoedd a staff yr un cyfrifoldeb i fod yn ymwybodol o achosion posibl o gaethwasiaeth fodern neu fusnes sy'n defnyddio llafur gorfodol.  Os bydd gennych unrhyw bryderon o'r fath, cysylltwch ag un o'r cyrff canlynol

Heddlu De Cymru: Ffôn 101 (neu 999 mewn argyfwng)

Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern: Ffôn 0800 0121700

Crimestoppers: Ffôn 0800 555 111

Llinell Gyfrinachol ar gyfer Pryderon (o fewn Heddlu De Cymru yn unig)

Lawrlwythwch yr Ap 'Unseen' am ddim

Mae'r Datganiad hwn wedi'i gymeradwyo gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd De Cymru a'r Prif Gwnstabl. Caiff ei adolygu a'i ddiweddaru’n flynyddol

 

Adroddiadau

Bydd adroddiadau diweddaru rheolaidd yn cael eu cynhyrchu ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a'r Prif Gwnstabl er mwyn iddynt weld y cynnydd a wnaed yn erbyn y cynllun gweithredu.

 

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymateb i raddau ACEF ‘da’ Cyhoedd…

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael, wedi croesawu'r dyfarniad “Da” am effeithiolrwydd Heddlu De Cymru wrth fynd i'r afael â …

Gweld mwy >

Cynllun grant Llywodraeth Cymru er mwyn helpu plant sy'n agored i niwed yng Nghy…

Cynllun grant Llywodraeth Cymru er mwyn helpu plant sy'n agored i niwed yng Nghymru

Unwaith eto mae tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru we…

Gweld mwy >

Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd ar gyfer Cyfiawnder Troseddol yn…

Heddiw, mae Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru wedi lansio ei Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd, sy’n amlinellu penderfynoldeb partneriaid i wneu…

Gweld mwy >