res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Dioddefwyr Troseddau

logo ffocws dioddefwyr De Cymru

O 1 Ebrill 2015, mae’r Comisiynydd yn atebol am gyflwyno gwasanaethau i Dioddefwyr Troseddau yn Ne Cymru. Ar hyn o bryd mae’n gweithio gyda phartneriaid drwy’r heddlu i sicrhau bod Dioddefwyr yn Ne Cymru yn derbyn y cymorth priodol.

Y Cod Ymarfer ar gyfer Dioddefwyr Troseddau yng Nghymru a Lloegr a deunyddiau ategol gyda gwybodaeth i’r cyhoedd - GOV.UK (www.gov.uk)

Graffeg yn esbonio cod dioddefwyr lle mae gan bob dioddefwr trosedd yng Nghymru a Lloegr hawliau

Pwy sy'n ‘ddioddefwr’ o dan y cod hwn?

Ystyr dioddefwr yw unrhyw un sydd wedi dioddef niwed corfforol, meddyliol neu emosiynol, neu golled economaidd o ganlyniad uniongyrchol i'r drosedd. Mae hyn yn cynnwys busnesau, perthnasau agos rhywun a gafodd ei ladd o ganlyniad i drosedd, rhieni/gwarcheidwaid dioddefwyr o dan 18 oed ac eiriolwyr teulu enwebedig sy'n gweithredu ar ran dioddefwyr â nam meddyliol.

Pan na chaiff eich hawliau eu parchu

Os byddwch o'r farn nad ydych wedi cael gwasanaeth o safon dderbyniol, neu os byddwch yn teimlo nad yw Heddlu De Cymru wedi parchu eich hawliau o dan y Cod Ymarfer i Ddioddefwyr Troseddau, gallwch wneud cwyn ar-lein drwy wefan Heddlu De Cymru, drwy ffonio 101, neu drwy fynd i unrhyw un o'n gorsafoedd heddlu sydd ar agor i'r cyhoedd yn bersonol.

CYFEIRIO

HEDDLU DE CYMRU

Gallwch roi gwybod am drosedd nad yw'n achos brys drwy ei wefan: www.south-wales.police.uk

AR GYFER ACHOSION NAD YDYNT YN RHAI BRYS: Ffoniwch 101

AR GYFER ACHOSION BRYS: Dylech bob amser ffonio 999

Os na allwch siarad pan fyddwch yn gallu 999, pwyswch 55 a bydd swyddog yn eich helpu ar unwaith

Er mwyn cael ymateb ar unwaith gan yr heddlu: Anfonwch neges destun at 999 (os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw â'r gwasanaeth SMS brys)

Os ydych yn drwm eich clyw ac nad yw'n achos brys, anfonwch neges destun at Heddlu De Cymru ar: 18000

 

 

GWASANAETHAU LLEOL

BAWSO

Gwasanaethau arbenigol ar gyfer pobl  ddu neu leiafrifol sy'n ddioddefwyr cam-drin, trais a chamfanteisio yng Nghymru.

0800 731 8147 (Llinell Gymorth: 24 awr)

Gwefan: www.bawso.org.uk

Gwasanaethau Trais Domestig Calan 

Elusen cam-drin domestig sy'n gwasanaethu yng Nghastell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr

01639 633580

Gwefan: www.calanDVS.org.uk

Cymorth i Fenywod Caerdydd

Helpu menywod yn y brifddinas sy'n dioddef cam-drin.

02920 460566 (Llinell Gymorth: 24 awr)

Gwefan: www.cardiffwomensaid.org.uk

Dyn Safer Cymru

Gweithio ledled Cymru i helpu dynion sy'n cael profiad o gam-drin domestig.

0808 801 0321

Gwefan: www.dynwales.org

Henna Foundation

Elusen gofrestredig genedlaethol sy'n ymrwymo i gryfhau teuluoedd mewn cymunedau Mwslimaidd

029 2049 6920

Gwefan: Henna Foundation (cavamh.org.uk)

 

Gwasanaethau Cam-drin Domestig RhCT

Cymorth cam-drin domestig i'r rhai yn ardal Rhondda Cynon Taf

01443 400791

Gwefan: www.wa-rct.org.uk

Merthyr Tudful Mwy Diogel

Cefnogi'r rhai yn ardal Merthyr Tudful

01685 353999 (Dydd Llun-Dydd Gwener 9am-5pm)

Gwefan: www.smt.org.uk

 

Llwybrau Newydd

Gwasanaeth cymorth arbenigol i oedolion a phlant yr effeithiwyd arnynt gan achosion o dreisio, cam-drin rhywiol a thrais rhywiol

01685 379 310

Gwefan: www.newpathways.org.uk

Cymru Ddiogelach

Elusen annibynnol sydd â'r nod o gefnogi, diogelu a grymuso grwpiau o bobl sydd yn aml yn anweladwy mewn cymdeithas

029 2022 0033

Gwefan: www.saferwales.com

 

Cymorth i Fenywod Abertawe

Sefydliad i fenywod un unig sy'n cefnogi menywod, gyda phlant neu heb blant, yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig

01792 644683 (24 awr)

Gwefan: www.swanseawomensaid.org

 

Ffocws Dioddefwyr De Cymru

gwasanaeth lleol sy'n cael ei redeg gan yr elusen genedlaethol a lleol, Cymorth i Ddioddefwyr. Rydym yn rhoi help a chefnogaeth i unrhyw un yn Ne Cymru y mae troseddu wedi effeithio arnynt

0300 30 30 161

Gwefan: https: www.ffocwsdioddefwyrdecymru.org.uk

 

Ffynnu Cymorth i Fenywod

Cymorth i fenywod, plant a phobl ifanc yn Nghastell-nedd Port Talbot

01639 894864

Gwefan: www.thrivewomensaid.org.uk

 

Cymorth i Ferched Cymru

Gwasanaeth cymorth i fenywod a phlant sy'n profi cam-drin domestig a phob math o drais

02920 541 551

Gwefan: https://www.welshwomensaid.org.uk/cy/

Gwasanaethau Cam-drin Domestig y Fro

Helpu dioddefwyr ym Mro Morgannwg

01446 744755 (Dydd Llun-Dydd Gwener 9am-5pm)

Gwefan: www.valedas.org

   

 

Llinellau Cymorth Cenedlaethol

 

Galop

Llinell Gymorth Trais Domestig Genedlaethol i bobl LHDT

0800 999 5428 (Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Gwener 10am-5pm, Dydd Mercher a Dydd Iau 10am-8pm)

Gwefan: www.galop.org.uk

Karma Nirvana

Llinell Gymorth Cam-drin ar sail Anrhydedd yn y DU

0800 5999 247 (Dydd Llun-Dydd Gwener 9am-5pm)

Gwefan: www.karmanirvana.org.uk

Byw Heb Ofn

Llinell gymorth ar gyfer trais rhywiol a cham-drin domestig yng Nghymru.

0808 8010 800 (24 awr)

Llinell Gymorth

Mae'n darparu llinell gymorth gyfrinachol sy'n cynnig cymorth emosiynol

01708 765200

Gwefan: www.supportline.org.uk

Ymddiriedolaeth Goroeswyr

Asiantaeth ambarél ar gyfer gwasanaethau treisio a cham-drin rhywiol arbenigol yn y DU

08088 010818

Gwefan: www.thesurvivorstrust.org

 

Survivor UK

Llinell gymorth gyfrinachol dros y ffôn ac am ddim ar gyfer dynion a bechgyn sy'n delio ag effeithiau trais rhywiol

02035983898

Gwefan: www.survivorsuk.org

Cymorth i Ddioddefwyr

Elusen annibynnol sy'n cefnogi dioddefwyr troseddau a digwyddiadau trawmatig yng Nghymru a Lloegr.

0808 16 89 111

Gwefan: www.victimsupport.org.uk

 

 

O fewn tîm y Comisiynydd, Paula Hardy yw Arweinydd y Prosiect, Ff: 01656 869366

 

Y newyddion diweddaraf

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona…

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a…

Gweld mwy >

Byddwn Yn Eu Cofio

Ymunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael â swyddogion a staff ar gyfer Gwasanaeth Coffa Heddlu De Cymru ddydd Gwener, 10  Tachwedd, 202…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio arolwg praesept yn Ne Cymru

Bydd yr adborth yn helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu faint y bydd y cyhoedd yn ei dalu am wasanaethau plismona drwy'r dreth gyngo…

Gweld mwy >