Resize Text:

Switch to:

Dadansoddi Data Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rydym wedi meithrin partneriaethau â’r tri Bwrdd Iechyd Prifysgol sy’n cwmpasu ardal Heddlu De Cymru ac mae hyn wedi sicrhau bod gwybodaeth bellach yn cael ei rhannu o ran ymosodiadau sy’n cael eu cyflwyno i’r Adrannau Achosion Brys. Caiff y wybodaeth bersonol hon ei chroesgyfeirio â data gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r Heddlu er mwyn darparu llinell sylfaen ar gyfer trais ledled De Cymru, gan nodi mannau sy’n peri pryder a ffactorau sy’n cyfrannu at drais nad yw’r heddlu yn cael eu hysbysu amdanynt bob tro.

Caiff yr adroddiadau hyn eu trafod gan grwpiau Atal Trais lleol er mwyn llywio gweithgarwch ymyrryd ac atal a sicrhau y gellir mesur llwyddiant y gwaith a wneir drwy ddata amlasiantaethol.

Ym mis Ionawr 2016, roedd pob cytundeb rhannu data personol yn weithredol rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu De Cymru, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Drwy rannu data personol, bydd modd eu mireinio ymhellach a sicrhau nad oes unrhyw achos o gyfrif dwbl.

Mae arwyddion cynnar yn dangos nad yw tua 69% o’r achosion o drais sy’n digwydd ledled De Cymru yn hysbys i’r heddlu.

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >