Resize Text:

Switch to:

Gweithio gyda Phartneriaid i Fynd i’r Afael â Throseddau Treisgar

Deall

Er mwyn ymyrryd yn effeithiol ac atal trais rhag digwydd, mae’n bwysig yn y lle cyntaf i ddeall yn llawn pa fath o drais sy’n cael ei gyflawni, ymhle a phryd. O ganlyniad, yn 2015, mabwysiadodd y Comisiynydd ddull partneriaeth o weithredu er mwyn dadansoddi trais ledled ardal De Cymru. Er bod y gwaith hwn wedi bod yn mynd rhagddo ers sawl blwyddyn yn ardal Caerdydd, nid oedd ardaloedd eraill o Dde Cymru wedi ystyried defnyddio data trais o wahanol ffynonellau fel mater o drefn. Er bog rhywfaint o waith wedi’i wneud mewn ardaloedd eraill i ystyried trais o safbwynt amlasiantaethol, gwaith untro ad hoc oedd hwn yn gyffredinol.

Lluniwyd cytundebau rhannu data ar gyfer rhannu gwybodaeth amhersonol yn gyntaf er mwyn sicrhau bod gwybodaeth yn llifo’n dda rhwng yr Heddlu, y gwasanaeth Ambiwlans a’r tri Bwrdd Iechyd sy’n cwmpasu ardal Heddlu De Cymru. Gan ddefnyddio’r data hyn, sefydlwyd amserlen adroddiadau rheolaidd, gydag adroddiadau misol yn cwmpasu pob un o Unedau Rheoli Sylfaenol yr heddlu ac adroddiadau bob chwarter gan fyrddau iechyd.

Ar ddiwedd 2016, gwnaed penderfyniad i newid i lunio adroddiadau bob chwarter ar sail daearyddiaeth Unedau Rheoli Sylfaenol. Lluniwyd a chwblhawyd protocolau rhannu data personol, gan symud o ddata amhersonol i rannu gwybodaeth bersonol.

Ymyrryd

Drwy ddefnyddio elfen ddealltwriaeth y rhaglen, nodwyd nifer o ymyriadau. Y nod yw parhau i ddefnyddio’r data, gan sicrhau bod ymyriadau yn effeithiol, a defnyddio elfen ddealltwriaeth y rhaglen i fesur rhinweddau pob ymyriad.

Atal

#YfwchLaiMwynhewchFwy

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >