Resize Text:

Switch to:

Man Cymorth

Swansea Help Point

Fel rhan o thema “dealltwriaeth” y Prosiect Troseddau Treisgar, cynhaliwyd ymchwil ar economi liw nos Abertawe. Gyda chynnydd yn nifer yr achosion o ymosodiadau y rhoddir gwybod i’r heddlu amdanynt, nodwyd bod pwysau ychwanegol ar y Gwasanaeth Ambiwlans a’r Adran Achosion Brys lleol.

Gan fynd ar drywydd y thema “mynd i’r afael â throseddau treisgar” yng Nghynllun Gostwng Troseddu’r Comisiynydd, gwnaed cais llwyddiannus i Gronfa Arloesedd yr Heddlu y Swyddfa Gartref, a oedd yn cynnwys cynllun i ddatblygu Man Cymorth mwy cyson ac uchelgeisiol yn Abertawe. Sicrhawyd arian cyfatebol gan Gronfa Bartneriaeth y Comisiynydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a arweiniodd at ddarpariaeth o £105,000 y flwyddyn i gyflwyno Man Cymorth parhaol.

Amcanion y prosiect Man Cymorth oedd:

  • Cyfrannu at y gwaith o atal troseddau treisgar yn yr economi liw nos, gan gynnwys trais rhywiol.
  • Darparu man diogel a gofalgar yng Nghanol Dinas Abertawe er mwyn trin pobl y mae angen cymorth arnynt ar ôl yfed llawer o alcohol
  • Sicrhau diogelwch unigolion sy’n agored i niwed
  • Lleihau’r galw ar y gwasanaethau brys, gan gynnwys yr Uned Achosion Brys

Mae Caban y Man Cymorth wedi’i leoli yn y maes parcio y tu ôl i Wind Street ac mae’r staff yn cynnwys y partneriaid amlasiantaeth canlynol: Parafeddyg Ambiwlans Sant Ioan, uwch swyddog cymorth cyntaf ac ymarferydd nyrsio ar gyfer ymyriadau meddygol, myfyrwyr gwirfoddol o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar gyfer gofal bugeiliol a Swyddog Heddlu De Cymru ar gyfer diogelwch ac i weithredu fel yr asiantaeth arweiniol.

Man Cymorth Abertawe

Canfu gwerthusiad economaidd fod y Man Cymorth yn enghraifft o lawer o egwyddorion gofal iechyd darbodus ar waith. Canfu fod y cynllun yn lleihau’r galw diangen am ofal iechyd, yn darparu model gofal amgen a gyflwynir yn y fan a’r lle, a’i fod wedi arwain at ddatblygu partneriaethau cryf ledled y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol sy’n darparu’r gofal cywir, yn y lle cywir, ar yr adeg gywir.


Canfu’r gwerthusiad hefyd fod y Man Cymorth wedi trin 1560 o bobl dros gyfnod o 12 mis;  roedd 61% o’r atgyfeiriadau hynny yn unigolion sy’n ‘agored i niwed’; damweiniau, trais a salwch aciwt oherwydd alcohol oedd y prif resymau dros atgyfeirio unigolion; a dargyfeiriwyd 80% o’r unigolion rhag cael eu derbyn i adran Damweiniau ac Achosion Brys, gan ryddhau £420 fesul claf.

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru: “Rwyf yn falch bod y Man Cymorth eisoes o fantais sylweddol i’r Heddlu, gwasanaethau ambiwlans ac iechyd, yn ogystal â’r cyngor a’r cyhoedd.

“Mae’r Man Cymorth newydd yn gam pwysig arall tuag at sicrhau bod yr asiantaethau amrywiol yn cydweithio i wneud Abertawe’n lle mwy diogel.

“Rwyf wedi darparu’r cyllid ar gyfer y fenter hon oherwydd gallaf weld y manteision mawr a ddaw i’r economi nos. Mae rhoi cymorth meddygol, cyngor a chefnogaeth ar y stryd yn gwella diogelwch.

Mae lleddfu’r pwysau ar y gwasanaethau brys gyda llai o dderbyniadau i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys, gan adael mwy o welyau ar gael i drin eraill sydd angen help y tu allan i’r economi nos, o fudd mawr i bawb dan sylw.”

Dywedodd Becky Gammon, Uwch Nyrs yn Adran Achosion Brys Ysbyty Treforys: “Manteision y Man Cymorth yw’r gweithio mewn partneriaeth rhwng gwasanaethau iechyd, yr heddlu ac asiantaethau gwirfoddol. Mae hyn wedi creu hafan ddiogel i bobl sy’n agored i niwed fynd ati wrth ymweld ag Abertawe gyda’r nos. Mae’r fenter ardderchog hon ar gyfer Abertawe yn galluogi pob asiantaeth i gael ei chynrychioli o dan un to yn hytrach na’u taenu’n denau mewn ysbytai ac ar y strydoedd.”

Dywedodd Mark Child, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Les a Dinas Iach: “Mae ehangu a pharhau â’r Man Cymorth yng nghanol ein dinas yn newyddion da iawn i’r rhai sy’n ymweld â’r ddinas gyda’r nos.

“Mae’r Man Cymorth mewn lleoliad delfrydol wrth y Man Casglu a Gollwng gan ei fod yn dwyn ynghyd ddwy fenter bwysig sy’n gwneud amgylchedd nos canol y ddinas yn fwy diogel at ei gilydd.

“Bydd staff yn y Man Cymorth wrth law i roi cymorth i’r rhai sydd ei angen. Ond y ffordd orau o gael noson allan wych yw sicrhau na fydd angen y Man Cymorth arnoch o gwbl. Dyna pam rwyf yn annog pobl i wybod beth yw eu terfyn alcohol, gan fod aros oddi mewn iddo yn arwain at noson fwy pleserus, cofiadwy a diogel.”

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >