Resize Text:

Switch to:

Partneriaethau Alcohol Cymunedol

Nod Partneriaethau Alcohol Cymunedol (CAP) yw mynd i’r afael ag yfed dan oed drwy gydweithio â rhanddeiliaid lleol megis safonau masnach, yr heddlu, trwyddedu, rhwydweithiau iechyd ysgolion a gwerthwyr alcohol. Mae Partneriaethau Alcohol Cymunedol yn helpu cymunedau i ddatblygu eu gallu eu hunain i ddarparu ymateb lleol cydgysylltiedig i gamddefnyddio alcohol dan oed drwy roi cymorth, arweiniad ac adnoddau. Mae Partneriaethau Alcohol Cymunedol yn mynd i’r afael ag yfed dan oed o ran cyflenwad a galw drwy addysg, camau gorfodi a arweinir gan gudd-wybodaeth a chanfyddiad y cyhoedd. Rydym yn gweithio gyda dwy Partneriaeth Alcohol Cymunedol yn Ne Cymru, sef Pontardawe a Phorth.

Sefydlwyd Partneriaeth Alcohol Cymunedol Pontardawe o ganlyniad i gais llwyddiannus a wnaed i Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2016, gan Dîm Diogelwch Cymunedol Uned Reoli Sylfaenol y Gorllewin Heddlu De Cymru. Cafodd y cais ei gefnogi gan Alun Michael (Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu) yr Uwcharolygydd Joe Ruddy (Comander Bwrdeistrefi gyda’r Heddlu), Karen Jones (Pennaeth Strategaeth Gorfforaethol a Gwasanaethau Democrataidd a chadeirydd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot) a Steve Adie (Arweinydd Camddefnyddio Sylweddau).

Mae Timau Diogelwch Cymunedol a Phlismona yn y Gymdogaeth Heddlu De Cymru wedi bod wrthi’n gweithio gyda’r gymuned leol ac wedi cynnal arolygon er mwyn deall canfyddiadau a dymuniadau trigolion lleol. Mae canlyniadau’r arolygon hyn wedi’u defnyddio gan grŵp llywio amlasiantaeth er mwyn llywio ymyriadau a lleihau nifer yr achosion o yfed dan oed ym Mhontardawe drwy ddarparu gweithgareddau gwrthdyniadol cadarnhaol ar gyfer pobl ifanc yn yr ardal.

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >