Resize Text:

Switch to:

Trais yn Erbyn Menywod Genethod

Mae mynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn flaenoriaeth i Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, a'r Prif Gwnstabl

Ni ellir goddef edrych y ffordd arall pan fydd menywod yn dioddef trais. Gall yr effaith fod yn ddinistriol, yn hirhoedlog ac yn angheuol ar gyfer menywod, eu plant, eu teuluoedd a’u cyfeillion.

Mae trais yn erbyn menywod yn cynnwys ystod eang o feysydd, gan gynnwys cam-drin domestig, trais rhywiol, stelcian, anffurfio organau cenhedlu benywod, masnachu pobl, a throseddau yr honnir eu cyflawni ar sail “anrhydedd”.

Mae ystod mor eang o feysydd yn gofyn dull gweithredu sydd wedi’i gydgysylltu, ei gynllunio a’i gyflwyno’n effeithiol. Mae’r Prif Gwnstabl a’r Comisiynydd wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a genethod ar draws ardal Heddlu De Cymru a dylem oll fod yn falch iawn o’r cynnydd a wnaed hyd yma.

Mae’r ymrwymiad hwnnw’n cynnwys cynyddu hyder dioddefwyr i adrodd ynghylch trais yn eu herbyn, lleihau achosion o droseddu parhaus a chynyddu ymwybyddiaeth o’r angen am weithredu cadarn wrth ymateb i’r drosedd hon.

Mae adolygiad gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi wedi cydnabod y cyswllt rhwng blaenoriaethau strategol y Comisiynydd a dymuniad y Prif Gwnstabl i fuddsoddi mewn datblygu mentrau gweithredol.

Mae ein graddfa arestio o 96 y cant ar gyfer troseddau cam-drin domestig yr adroddir amdanynt yn llawer uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol ond mae mwy o waith eto i’w wneud ac nid oes unrhyw le i fod yn hunanfodlon.

Y gwir plaen yw bod menywod yn fwy tebygol o ddioddef oherwydd cam-drin domestig na dynion, sy’n wahanol i’r sefyllfa yn achos pob math arall o droseddu treisgar, pan fydd dynion yn fwy tebygol o fod yn ddioddefwyr.

Ni allwn fyth anghofio bod deg o bobl wedi cael eu llofruddio o ganlyniad i gam-drin domestig ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot dros y chwe blynedd diwethaf. Pob mis, ystyrir bod 180 o ddioddefwyr cam-drin domestig mewn perygl o gael eu llofruddio neu o ddioddef niwed difrifol ar draws y rhanbarth.

Ardal Heddlu De Cymru oedd â’r raddfa drydedd uchaf o ddigwyddiadau wedi’u cofnodi o gam-drin ymhlith y 43 ardal heddlu yng Nghymru a Lloegr yn ystod 2012/2013 ac mae digwyddiadau felly’n cyfrif am chwech y cant o’r holl alwadau i’r heddlu am gymorth ac wyth y cant o’r troseddau a gofnodwyd.

Credwn mai’r rheswm am hynny yw’r camau cadarnhaol a gymerwyd hyd yma i gynyddu hyder y cyhoedd i adrodd ynghylch cam-drin domestig. Ac mae’n angenrheidiol bod yr hyder hwnnw’n parhau.

Mynd i’r afael â Thrais yn Erbyn y Cynllun Gweithredu Menywod a Merched yn amlinellu’r cynllun ar gyfer 2014 -17 ac yn nodi sut y gallwn, drwy weithio mewn partneriaeth, wella’r canlyniadau ar gyfer holl ddioddefwyr trais yn erbyn menywod a genethod.

Rhoir y flaenoriaeth i gyfleoedd i ddatblygu dulliau arloesol a chreadigol o gydweithio rhwng asiantaethau, gan greu newid meddylfryd ac ehangu dealltwriaeth pawb o drais yn erbyn menywod a genethod a’i effeithiau.

Bydd y cyllid a sicrhawyd oddi wrth Gronfa Arloesi’r Swyddfa Gartref yn sicrhau symud ymlaen i weithredu ar y dyheadau a’r camau a nodir yn y cynllun ac yn cynorthwyo i sicrhau mai Heddlu De Cymru fydd yn arwain yn y gwaith o fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a genethod.

Mynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a Merched: Strategaeth ar y Cyd 2019 – 2024 Wedi’i datblygu ar y cyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl gyda Phartneriaid

Y newyddion diweddaraf

Y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl gyda'r Heddlu Metropolitanaidd

Ym mis Tachwedd 2020, bydd y Prif Gwnstabl Matt Jukes yn ymgymryd â rôl Comisiynydd Cynorthwyol i'r Heddlu Metropolitanaidd, gyda chyfrifoldeb i ddech…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >