Resize Text:

Switch to:

Cynllun Mynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a Merched

Heddlu De Cymru yn cymryd camau er mwyn mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a’r Prif Gwnstabl, Peter Vaughan, wedi ailddatgan eu hymrwymiad i leihau trais yn erbyn menywod a merched yn sylweddol, gyda chynllun gweithredu ar y cyd.

Nod y cynllun yw adeiladu ar waith presennol gyda phartneriaid er mwyn cyflawni’r canlynol:

  • Gwella’r gwaith o nodi ac ymyrryd yn gynnar
  • Cynyddu nifer y troseddau y rhoddir gwybod amdanynt drwy wella hyder dioddefwyr
  • Annog atal

Mae mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn flaenoriaeth plismona yng Nghynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2014 y Comisiynydd. Mae’r Cynllun i Fynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a Merched yn dilyn adolygiad thematig a’i nod yw helpu’r rheini sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig, trais rhywiol, stelcio, anffurfio organau cenhedlu benywod, masnachu a throseddau ar sail “anrhydedd”, fel y’i gelwir.

Mae trais sy’n seiliedig ar rywedd yn flaenoriaeth ar hyn o bryd oherwydd nifer y menywod a’r merched sydd mewn perygl ohono ond mae’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl yn benderfynol o sicrhau bod y sawl sy’n cael eu cam-drin yn teimlo y gallant roi gwybod am unrhyw droseddau a’u bod yn derbyn cefnogaeth gan y gwasanaeth gorau posibl.

Mae’r gwaith hwn yn gyfle i wella diogelwch menywod a merched ledled De Cymru drwy gyfuno gweithrediadau’r heddlu gyda chynigion Llywodraeth Cymru yn y ddeddfwriaeth sydd i ddod ar Roi Terfyn ar Drais yn erbyn Menywod a Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Helpwch ni i gefnogi ein hymgyrch drwy ddilyn @commissionersw a @HeddluDeCymru ac ymunwch â’r sgwrs #agoreinllygaid.

Edrychwch ar Gynllun Heddlu De Cymru ar gyfer Mynd i’r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched 2014 – 17

Beth yw trais yn erbyn menywod a merched?

Mae’r Cenhedloedd Unedig yn diffinio trais yn erbyn menywod fel unrhyw weithred o drais ar sail rhyw sy’n arwain at niwed corfforol, rhywiol neu seicolegol neu ddioddefaint i fenywod, neu sy’n debygol o arwain atynt. Mae hyn yn cynnwys bygwth trais o’r fath, gorfodaeth neu golli rhyddid, p’un a yw’n digwydd yn gyhoeddus neu’n breifat.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Cam-drin domestig
  • Trais rhywiol, gan gynnwys ymosodiad rhywiol ac aflonyddwch rhywiol
  • Arferion niweidiol (gan gynnwys priodas dan orfod, anffurfio organau cenhedlu, babanladdiad benywaidd a throseddau ar sail “anrhydedd” fel y’i gelwir)
  • Masnachu
  • Caethwasiaeth rhywiol

Beth am drais yn erbyn dynion?

Gwyddom y gall y math hwn o gam-drin effeithio hefyd ar ddynion a bechgyn a’u bod nhw hefyd yn ddioddefwyr trais. Byddwn yn sicrhau bod yr heddlu yn parhau i gynnig y gwasanaeth a’r cymorth gorau posibl i ddioddefwyr sy’n ddynion a bechgyn. Fodd bynnag, mae’n hysbys yr effeithir ar fenywod yn anghymesur o ran nifer a difrifoldeb y digwyddiadau a dyna pam rydym yn canolbwyntio ar drais yn erbyn menywod a merched.

Mae Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr yn dangos y bydd bron un o bob tair menyw yn cael profiad o gam-drin domestig rywbryd neu’i gilydd yn ystod eu bywydau ac y bydd bron un o bob pum menyw yn cael profiad o drais rhywiol o ryw fath.

Y newyddion diweddaraf

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymdd…

Gweld mwy >

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid …

Gweld mwy >