Resize Text:

Switch to:

Etholiad 2021

Bwriedir i etholiadau nesaf Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gael eu cynnal ar Mai 2021.

Cafodd rolau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu creu gan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, a chynhaliwyd yr etholiadau cyntaf yn 2012. Cynhaliwyd yr ail etholiad ym mis Mai 2016.

Cynhelir etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu mewn 40 ardal heddlu sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr. Mae gan bob ardal blismona ei Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ei hun.

Beth mae'r Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn ei wneud i chi?

Plismona a rôl y Comisiynydd

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn cwmpasu ardal blismona'r saith awdurdod lleol canlynol:

  • Rhondda Cynon Taf
  • Bro Morgannwg
  • Caerdydd
  • Castell-nedd Port Talbot
  • Merthyr Tudful
  • Abertawe
  • Pen-y-bont ar Ogwr

Awdurdod lleol Bro Morgannwg fydd yn cynnal etholiadau'r Comisiynydd ar gyfer De Cymru yn 2021. Debbie Marles o Gyngor Bro Morgannwg fydd Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu ar gyfer Ardal Heddlu De Cymru yn Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ym mis Mai 2021, a hi fydd yn gyfrifol am y broses gyffredinol o gynnal etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn, gan gynnwys dyddiadau allweddol ar gyfer yr etholiad, yma.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am rôl a chyfrifoldebau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar wefan y Swyddfa Gartref.

Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) hefyd wedi creu dogfen briffio ar gyfer y rheini a allai fod â diddordeb mewn ymgeisio am y rôl, a gallwch ddod o hyd iddi yma.

Cafodd y fideo hwn ei greu gan Gymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) ac mae hefyd yn rhoi trosolwg o'r ffordd y gall aelodau'r cyhoedd leisio eu barn o ran pwy yw eu Comisiynydd nhw.

I ddarllen mwy am ganllawiau etholiad ar gyfer ymgeiswyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'u hasiantau, gan gynnwys y cymwysterau sydd eu hangen er mwyn sefyll fel ymgeisydd, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

I gael rhagor o wybodaeth am bwy sy'n gallu pleidleisio, neu i gofrestru i bleidleisio, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

Mae Cymdeithas Annibynnol Ymweld â Phobl yn y Ddalfa hefyd wedi cyhoeddi rhywfaint o ganllawiau ar gyfer ymgeiswyr mewn perthynas â'r Cynllun Annibynnol Ymweld â Phobl yn y Ddalfa.

Os ydych chi'n ystyried dod yn ymgeisydd ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a bod angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os oes gennych ragor o gwestiynau am yr etholiadau hyn neu am swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, cysylltwch â ni ar:

Y newyddion diweddaraf

Brechiadau ar gyfer Swyddogion a Staff Rheng Flaen yr Heddlu: Datganiad ar y Cyd…

Mae Prif Gwnstabliaid a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru wedi gofyn i Lywodraeth Cymru am eglurder ynglŷn â phryd y gall swyddogion a st…

Gweld mwy >

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru yn cefnogi argymhelliad i gynyddu praesept yr …

Mae Panel Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno heddiw i bennu praesept yr heddlu a fydd yn sicrhau y bydd modd i Heddlu De Cymru fynd i'r afael â t…

Gweld mwy >

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau unigolion sy'n mynd i m…

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy B…

Gweld mwy >