Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2020

Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2020

Bwriedir i etholiadau nesaf Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gael eu cynnal ar 7 Mai 2020.

Cafodd rolau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu creu gan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, a chynhaliwyd yr etholiadau cyntaf yn 2012.  Cynhaliwyd yr ail etholiad ym mis Mai 2016.

Cynhelir etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu mewn 40 ardal heddlu sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr. Mae gan bob ardal blismona ei Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ei hun.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn cwmpasu ardal blismona'r saith awdurdod lleol canlynol:

  • Rhondda Cynon Taf
  • Bro Morgannwg
  • Caerdydd
  • Castell-nedd Port Talbot
  • Merthyr Tudful
  • Abertawe
  • Pen-y-bont ar Ogwr

Awdurdod lleol Bro Morgannwg fydd yn cynnal etholiadau'r Comisiynydd ar gyfer De Cymru yn 2020. Debbie Marles o Gyngor Bro Morgannwg fydd Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu ar gyfer Ardal Heddlu De Cymru yn Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ym mis Mai 2020, a hi fydd yn gyfrifol am y broses gyffredinol o gynnal etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn, gan gynnwys dyddiadau allweddol ar gyfer yr etholiad, yma.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am rôl a chyfrifoldebau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar wefan y Swyddfa Gartref.

Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) hefyd wedi creu dogfen briffio ar gyfer y rheini a allai fod â diddordeb mewn ymgeisio am y rôl, a gallwch ddod o hyd iddi yma.

Cafodd y fideo hwn ei greu gan Gymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) ac mae hefyd yn rhoi trosolwg o'r ffordd y gall aelodau'r cyhoedd leisio eu barn o ran pwy yw eu Comisiynydd nhw.

I ddarllen mwy am ganllawiau etholiad ar gyfer ymgeiswyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'u hasiantau, gan gynnwys y cymwysterau sydd eu hangen er mwyn sefyll fel ymgeisydd, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

I gael rhagor o wybodaeth am bwy sy'n gallu pleidleisio, neu i gofrestru i bleidleisio, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

Mae Cymdeithas Annibynnol Ymweld â Phobl yn y Ddalfa hefyd wedi cyhoeddi rhywfaint o ganllawiau ar gyfer ymgeiswyr mewn perthynas â'r Cynllun Annibynnol Ymweld â Phobl yn y Ddalfa.

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal sesiwn friffio ar gyfer Ymgeiswyr ac Asiantau ar y dyddiad a'r amser canlynol:

Dyddiad: Dydd Iau 27 Chwefror am 18:00

Lleoliad: Yr Ystafell Gorfforaethol, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 4RU.

Os ydych chi'n ystyried dod yn ymgeisydd ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a bod angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os oes gennych ragor o gwestiynau am yr etholiadau hyn neu am swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, cysylltwch â ni ar:- COMMELECT@south-wales.pnn.police.uk

Fel arall, ffoniwch ein swyddfa ar 01656 869366. Bydd y Prif Weithredwr, Lee Jones neu'r Arweinydd Strategol, Jacqueline Trow, yn gallu eich helpu gydag unrhyw gwestiynau.

Latest News

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Read More >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Read More >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Read More >