Resize Text:

Switch to: Welsh flag

Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd

Caiff y wefan hon ei gweithredu gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru. Rydym yn awyddus i sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn gallu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu gwneud y canlynol:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo mewn hyd at 300% heb i'r testun fynd oddi ar y sgrin
 • symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio dim ond bysellfwrdd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver)
 • Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor hawdd i'w ddeall â phosibl.
 • Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os oes angen gwybodaeth ar y wefan hon arnoch mewn fformat gwahanol megis PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei deall, recordiad sain neu braille, neu os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn credu nad ydym yn cydymffurfio â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

 • e-bost [Commissioner@south-wales.police.uk]
 • ffoniwch [01656 869366]
 • [Tŷ Morgannwg, Pencadlys yr Heddlu, Pen-y-bont ar Ogwr, CF313SU]

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn [10] diwrnod.

Statws Cydymffurfiaeth

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â Safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1. Rhestrir yr elfennau rydym wedi'u nodi i'w datblygu ymhellach isod:

 • Dogfennau: Mae rhai dogfennau hanesyddol mewn fformat PDF, maent ar gael i'w darllen o hyd ond ni ellir eu darllen gan ddefnyddio meddalwedd darllen sgrin (nid oes angen newid dogfennau cyn 23 Medi 2018) 1.1.1
 • Iaith: Nid ydym yn cynnig y wefan mewn ieithoedd gwahanol (heblaw Cymraeg, yn unol â Safonau'r Gymraeg) gan fod Google translate yn gallu darllen y wybodaeth ar wefan sy'n hygyrch gydymffurfiol. 3.1.1
 • Iaith a Ddefnyddir: Er bod pob ymdrech wedi'i gwneud er mwyn sicrhau nad oes ymadroddion na jargon wedi'u defnyddio, gall fod rhai enghreifftiau bach lle maent i'w cael – rheoliad 3.1.2

Mae gwefan newydd yn cael ei chomisiynu a chaiff ei chwblhau yn yr Haf (2023), felly ni fyddai'n gosteffeithiol diweddaru'r wefan bresennol i gydymffurfio'n llwyr â'r rheoliadau.

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Diweddarwyd y datganiad hwn ym mis Ionawr 2023. Rydym yn comisiynu gwefan newydd y disgwylir iddi gael ei chwblhau yn ystod yr Haf (2023). Mae hygyrchedd yn un o ofynion allweddol y contract a bydd y wefan yn cydymffurfio'n llwyr â'r rheoliadau. 

Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

PCSOs o Dde Cymru yn cael eu cydnabod mewn seremoni wobrwyo genedlaethol

Llongyfarchiadau mawr i ddau PCSO o Dde Cymru a oedd ymhlith yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo genedlaethol yr wythnos diwethaf.

Ar noson lwyddiannus …

Gweld mwy >

Alun Michael yn cyfarfod SPARKS ifanc a disglair mewn Ysgol yng Nghaerdydd

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn ôl i'r ysgol ddydd Llun, 19 Rhagfyr.


Aeth i Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin…

Gweld mwy >

Gweithwyr ieuenctid ledled De Cymru wedi mynychu Seminar Stopio a Chwilio

Cynhaliodd Tîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru seminar ymwybyddiaeth o stopio a chwilio ddydd Iau, 8 Rhagfyr.

Cynhaliwyd y seminar yn Jers…

Gweld mwy >