Resize Text:

Switch to:

£880k ar gyfer Uned Lleihau Trais De Cymru

Wedi'i ddiweddaru: 14/08/2019

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn un o ddeunaw Comisiynydd ledled Cymru a Lloegr y dyfarnwyd rhan o gronfa £35m iddynt er mwyn sefydlu Uned Lleihau Trais arbenigol i fynd i'r afael â throseddau treisgar yn eu hardaloedd.

Ddydd Llun 12 Awst, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref fod cyfanswm o £880k wedi'i ddyfarnu i Dde Cymru, sef yr unig ardal blismona yng Nghymru i gael arian er mwyn helpu i fynd i'r afael â throseddau treisgar.

Bydd yr Uned Lleihau Trais yn dod â Heddlu De Cymru, awdurdodau lleol, iechyd, arweinwyr cymunedol a phartneriaid allweddol eraill ynghyd er mwyn mynd i'r afael â throseddau treisgar drwy ddeall eu hachosion sylfaenol. Bydd yr uned newydd yn gyfrifol am nodi'r hyn sy'n ysgogi troseddau treisgar yn Ne Cymru er mwyn datblygu ymateb cydgysylltiedig. 

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Y Gwir Anrh Alun Michael: 

"Os ydym am leihau trais difrifol, mae'n hanfodol ein bod yn datblygu gwaith partneriaeth ymhellach er mwyn mynd i'r afael â'r achosion sylfaenol, drwy ymyrraeth gynnar a chamau prydlon a chadarnhaol, gan gymryd cyfleoedd i gyfeirio pobl oddi wrth drais difrifol, yn arbennig o ystyried llinellau sirol, sy'n broblem gynyddol.

"Bydd yr £880k yn ein galluogi i ddatblygu Uned Lleihau Trais a fydd yn dod â'r heddlu, Iechyd Cyhoeddus Cymru, timau troseddau ieuenctid, awdurdodau lleol, grwpiau addysg a'r sector gwirfoddol ynghyd, a hefyd yn ein galluogi i adeiladu ar yr ethos cydweithredu pwerus sydd wedi bod yn allweddol i'n dull gweithredu yma yn Ne Cymru. Gyda'n gilydd byddwn yn nodi ac yn cefnogi prosiectau a fydd yn atal pobl, yn arbennig pobl ifanc, rhag dod yn rhan o droseddau yn y lle cyntaf, neu'n cynnig cyfleoedd i'w cyfeirio oddi wrth droseddau os byddant eisoes yn troseddu.

"Fodd bynnag, mae'n amlwg i mi er mwyn i'r Uned Lleihau Trais lwyddo i fod yn gynaliadwy, mae angen ei hariannu heibio i fis Mawrth 2020, a byddwn yn annog y Llywodraeth i sicrhau bod yr arian hwn yn parhau pan gyhoeddir yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant yn yr hydref, ac y tu hwnt i'r cyfnod blwyddyn hwnnw a gynigiwyd gan y Canghellor ar gyfer yr Adolygiad o Wariant hwn.

"Rhaid i ni ganolbwyntio ar ddull gweithredu iechyd y cyhoedd i leihau troseddau. Mae wedi bod yn galonogol gweld y ffordd y mae'r partneriaid yn cydweithio eisoes er mwyn mynd i'r afael â materion sy'n bodoli, yn arbennig troseddau'n ymwneud â chyllyll a chamfanteisio, a gweld eu bod yn gweithio tuag at nod hirdymor a fydd yn sicrhau y gall pobl Cymru fyw bywyd yn rhydd o drais difrifol.

"Drwy barhau i fynd i'r afael â throseddau a'u hachosion sylfaenol, byddwn yn lleihau trais difrifol yn ein cymunedau ac yn creu De Cymru Ddiogelach."

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Marc Jones, Dirprwy Arweinydd Trais Difrifol Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu:

"Rydym yn croesawu'r arian hwn i fynd i'r afael â throseddau treisgar difrifol. 

"Rydym yn gwybod mai'r ffordd orau o leihau trais difrifol yn ein cymunedau yw buddsoddi mewn mesurau atal, gan fabwysiadu dull gweithredu system gyfan at iechyd y cyhoedd, a bod Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn y sefyllfa orau i gyflawni'r gwaith hwn yn lleol.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda'r Swyddfa Gartref a'n partneriaid er mwyn sicrhau buddsoddiad hirdymor ar gyfer pob ardal heddlu er mwyn mynd i'r afael â'r broblem o drais difrifol.

"Mae'r arian yn cael ei ddyfarnu ar ôl i Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn yr 18 ardal yr effeithir arnynt fwyaf gan drais difrifol, gael eu dyraniadau dros dro drwy geisio'n llwyddiannus amdanynt.  

"Bydd yn rhaid i bob uned gyflawni strategaethau byrdymor a hirdymor er mwyn mynd i'r afael â throseddau treisgar, gan gynnwys yr heddlu, gweithwyr gofal iechyd, arweinwyr cymunedol ac eraill."
Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn sicrhau mwy na £500,000 i Ferthyr Tudful

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi llwyddo i sicrhau mwy na hanner miliwn o bunnau i Ferthyr Tudful o Gronfa Strydoedd Mwy Diogel y S…

Gweld mwy >

Cydweithrediad rhwng Heddluoedd Cymru yn cael Canmoliaeth mewn Adroddiad Newydd

Heddiw bydd Adroddiad Sbotolau PEEL yr HMICFRS ‘The Hard Yards’ yn cael ei gyhoeddi.

Dywedodd y Gwir Anrh Alun Michael, Cadeirydd Grŵp Plismona Cymru …

Gweld mwy >

Tîm y Comisiynydd yn nodi Diwrnod Cofio Karma Nirvana (14 Gorffennaf)

Neges gan Paula Hardy, Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

"Heddiw, ar Ddiwrnod Cofio …

Gweld mwy >