res
Newid maint testun:

Switch to: Welsh flag

Newyddion

13/04/2022

Cynnig pecyn cymorth i bobl ifanc sy'n gadael y carchar gyda'r nod o atal digart…

Bydd yr elusen digartrefedd, Llamau, yn arwain prosiect newydd arloesol i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref, o gael anhawster setlo'n …

Gweld mwy >
01/04/2022

Cyllid wedi'i sicrhau i barhau â gwaith atal trais hanfodol ledled Cymru

Heddiw, cyhoeddodd y Swyddfa Gartref y bydd Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn cael tair blynedd arall o gyllid i barhau â gwaith hanfodol i fynd i'r afael â thra…

Gweld mwy >
23/03/2022

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn nodi'r Diwrnod o Fyfyrdod (23 …

Ddwy flynedd yn ôl gosodwyd cyfyngiadau symud ar Dde Cymru, ynghyd â gweddill y DU, wrth i fesurau brys gael eu cyflwyno i arafu lledaeniad y Coronafeirws.

Gan nad oedd …

Gweld mwy >
15/03/2022

Mesurau atal troseddu yn cael effaith yng nghymunedau’r ddinas

Mae rhaglen Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd i wella goleuadau stryd, camerâu teledu cylch cyfyng a mesurau eraill eisoes yn cael effaith gadarnhaol ar droseddu.…

Gweld mwy >
09/03/2022

Cyllid wedi i sicrhau ar gyfer parc sglefrio newydd yn y Cnap (Barri)

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch i allu cadarnhau bod cyllid o fwy na £300,000 ar gyfer cyfleuster sglefrfyrddio newydd yn y Cnap yn y Barri wedi i sicrhau.

Mewn partne…

Gweld mwy >
03/02/2022

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru yn cefnogi cynnydd ym mhraesept yr heddlu ar g…

Heddiw, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, wedi nodi'r angen i gynyddu'r praesept a fydd yn galluogi Heddlu De Cymru i gynnal y gwasanaeth y mae'n ei dd…

Gweld mwy >
24/01/2022

Mae'r Adolygiad Dysgu Annibynnol i'r digwyddiadau ym Mayhill yn cyhoeddi ei ganf…

Mae’r panel a gynhaliodd Adolygiad Dysgu Annibynnol o’r digwyddiadau yn Mayhill a Waun Wen ym mis Mai 2021 wedi cyhoeddi ei ganfyddiadau heddiw.

Rydym yn croesawu’r adro…

Gweld mwy >
30/11/2021

Tasglu'n cymryd camau i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

Mae tasglu newydd, sy'n dod ag asiantaethau allweddol at ei gilydd, wedi cael ei sefydlu ar gyfer Cymru gyfan. Mae’n gweithio i herio agweddau ac ymddygiad ledled Cymru a…

Gweld mwy >
11/11/2021

Heddlu De Cymru yn distewi i gofio'r rhai a aberthodd eu bywydau

Heddiw, cynhaliwyd gwasanaeth coffa – wedi'i arwain gan Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael, a'i weinyddu gan g…

Gweld mwy >
10/11/2021

Y Comisiynydd yn sicrhau cyllid i wella diogelwch ar strydoedd Rhondda Cynon Taf…

Caiff cyfres o fesurau eu cyflwyno er mwyn gwneud strydoedd Rhondda Cynon Taf yn fwy diogel i fenywod a merched, diolch i gais llwyddiannus am gyllid gan Gomisiynydd yr H…

Gweld mwy >
28/10/2021

Dathlu gwaith diogelu Rhaglen Ysgolion Heddluoedd Cymru

Dangoswyd rȏl yr heddlu mewn diogelu plant a phobl ifainc yn Ysgol Uwchradd Fitzalan, Caerdydd mewn digwyddiad i ddathlu gwaith Rhaglen Ysgolion Heddluoedd Cymru, sydd ne…

Gweld mwy >
25/10/2021

Cynllun grant ar gael i gefnogi'r rhai sydd wedi dioddef Profiadau Niweidiol yn …

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun grant gwerth £200,000 i unigolion a sefydliadau ledled Cymru sy'n cynnal gweithgareddau gyda phobl y mae Profiadau Niweidiol y…

Gweld mwy >


Y newyddion diweddaraf

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona…

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a…

Gweld mwy >

Byddwn Yn Eu Cofio

Ymunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael â swyddogion a staff ar gyfer Gwasanaeth Coffa Heddlu De Cymru ddydd Gwener, 10  Tachwedd, 202…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio arolwg praesept yn Ne Cymru

Bydd yr adborth yn helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu faint y bydd y cyhoedd yn ei dalu am wasanaethau plismona drwy'r dreth gyngo…

Gweld mwy >