Resize Text:

Switch to:

Newyddion

01/05/2020

Plismona’r Coronafeirws – Mae torri’r cyfyngiadau yn “gwbl annerbyniol”

Mae pum wythnos wedi mynd heibio ers i’r llywodraeth gyflwyno cyfyngiadau, ond mae Heddlu De Cymru yn parhau i weld lleiafrif bach o bobl yn eu hanwybyddu.

Mae Llywodraet…

Gweld mwy >
23/04/2020

Pob dymuniad da a chyngor i Fwslimiaid sy’n arsylwi Ramadan yn ystod cyfyngiadau…

Mae Ramadan yn gyfnod o adnewyddu ysbrydol hollbwysig ar gyfer Mwslimiaid ym mhob man, ac mae wedi bod yn adeg cymunedol yn Ne Cymru ers sawl blwyddyn, pan fyddwn ni i gy…

Gweld mwy >
17/04/2020

Y Comisiynydd yn parhau i graffu’n effeithiol ar Heddlu De Cymru yn ystod COVID-…

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'i dîm, wedi symud yn gyflym i gyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol i graffu ar Heddlu De Cymru a'i ddwyn i gyfrif …

Gweld mwy >
15/04/2020

Canmol cymunedau De Cymru am aros gartref, achub bywydau a diogelu’r GIG

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r Comander sy'n arwain ymateb Heddlu De Cymru i'r argyfwng coronafeirws wedi canmol y rhan fwyaf o'r cyhoedd a wrandawodd ar y lly…

Gweld mwy >
14/04/2020

Plismona'r pandemig: Y Comisiynydd yn ateb cwestiynau gan yr AS Stephen Doughty

Dros benwythnos y Pasg, cafodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, ei gyfweld ar Facebook gan Stephen Doughty, AS dros Dde Caerdydd a Phenarth, am y…

Gweld mwy >
02/04/2020

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisiynydd yr Heddlu a Th…
Gweld mwy >
25/03/2020

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyh…

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd po…

Gweld mwy >
24/03/2020

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Al…

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r hyn ddigwyddodd yng…
Gweld mwy >
23/03/2020

Y Comisiynydd Alun Michael yn ymateb i bandemig Coronafeirws

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, y Gwir Anrh Alun Michael wedi canmol staff y GIG, yr heddlu, gwasanaethau brys eraill a llywodraeth leol am “ddangos ymrwymia…

Gweld mwy >
12/03/2020

Ymgyrch ar draws Cymru yn mynd i'r afael â masnachu

Heddiw, lansiwyd ymgyrch newydd a gynlluniwyd er mwyn mynd i'r afael â masnachu a chamfanteisio yng Nghymru.

Mae elusen Crimestoppers yn gofyn i bobl gadw golwg am weith…

Gweld mwy >
10/03/2020

Tîm y Comisiynydd yn cyflawni llwyddiant Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae Tîm Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cael cadarnhad bod ei gais i ailgyflawni achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP) wedi bod yn llwyddiannus.

Mae Buddsod…

Gweld mwy >
04/03/2020

Heddlu De Cymru i gael cyllid ar gyfer 331 o ynau Taser

Wrth groesawu cyhoeddiad y Swyddfa Gartref y bydd Heddlu De Cymru yn cael dros £273,000 i ariannu 331 o ynnau Taser – un o'r grantiau mwyaf i Luoedd yng Nghymru a Lloegr …

Gweld mwy >


Y newyddion diweddaraf

Cynllun grant ar gael i gefnogi'r rhai sydd wedi dioddef Profiadau Niweidiol yn …

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun grant gwerth £200,000 i unigolion a sefydliadau ledled Cymru sy'n cynnal gweithgareddau gyda phobl y mae P…

Gweld mwy >

Y Rhaglen Fraenaru i Fenywod yn cael clod am drawsnewid bywydau troseddwyr benyw…

Mae menter sy'n helpu troseddwyr benywaidd yn Ne Cymru a Gwent i wyrdroi eu bywydau wedi cael clod gan Gynghrair Howard dros Ddiwygio'r Drefn Gosbi. M…

Gweld mwy >

Cynllun chwaraeon yn dod â buddion enfawr i Gaerdydd

Mae partneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol mewn tr…

Gweld mwy >