Resize Text:

Switch to:

Alun Michael yn cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Wedi'i ddiweddaru: 09/05/2021

Mae Alun Michael wedi cael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gan gymunedau De Cymru am y trydydd tro.

Datganwyd canlyniad yr etholiad ar gyfer y rôl yn gynharach heddiw yng Nghanolfan Celfyddydau'r Memo yn y Barri.

Dywedodd Mr Michael:

“Rwy'n falch o fod wedi cael cefnogaeth yr etholwyr ledled De Cymru ac o fod wedi cael fy ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu am y trydydd tro. Mae llawer iawn wedi cael ei gyflawni dros rai blynyddoedd anodd iawn i blismona, ond rwy'n awyddus iawn i ni adeiladu ar y seiliau cadarn rydym wedi'u gosod, a byddaf yn dweud mwy yn fuan am fy nghynlluniau a'm huchelgeisiau ar gyfer y tair blynedd nesaf.

“Er bod y 12 mis diwethaf wedi bod yn anodd tu hwnt i bawb, rydym wedi gweithio gyda phartneriaid yn Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol i gadw pobl De Cymru yn ddiogel, ac mae'r cydweithio agos, yn ogystal â'r cydweithrediad rhwng pob rhan o'r System Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru, wedi arwain at rai datblygiadau cadarnhaol iawn. Felly, hoffwn ddiolch i'r cyhoedd, yr aelodau o'm tîm a'r Prif Gwnstabl Jeremy Vaughan, a swyddogion a staff ym mhob rhan o Heddlu De Cymru. Gyda'n gilydd, mae'n rhaid i ni bellach wynebu'r her o adfer ar ôl pandemig COVID-19 gan weithio'n galed ar yr un pryd i leihau ac atal troseddau yn ein cymunedau a delio â gofynion newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg sy'n cael effaith ar blismona. Rwy'n cael blas ar yr her a nawr bod yr etholiad drosodd byddaf yn gweithio gyda'r Prif Gwnstabl i gyflawni ein huchelgais gyffredin o roi'r gwasanaeth heddlu gorau posibl i gymunedau De Cymru. Byddwn yn cyflawni'r nod hwnnw, ynghyd â'r nod o atal niwed, drwy weithio gyda'n partneriaid, gan gyflawni mwy gyda'n gilydd nag y gallwn ei gyflawni ar ein pen ein hunain.”

Dywedodd y Prif Gwnstabl Jeremy Vaughan:

“Hoffwn longyfarch Alun Michael ar gael ei ailethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer De Cymru. Bu cydberthynas waith gadarnhaol iawn rhyngof i ag Alun ers sawl blwyddyn ac edrychaf ymlaen at barhau â'n gwaith i gadw cymunedau De Cymru'n ddiogel. Arwain yr heddlu i fynd i'r afael â'r heriau yn ein cymunedau yw fy ffocws o hyd, gan gynnwys trais difrifol a throseddau'n ymwneud â chyllyll, cam-drin domestig, delio mewn cyffuriau ac amddiffyn pobl sy'n agored i niwed. Drwy barhau i weithio gyda Thîm y Comisiynydd ac mewn partneriaeth â sefydliadau eraill gallwn barhau i amddiffyn y cyhoedd a gofalu am y rhai sydd ein hangen fwyaf.”
Y newyddion diweddaraf

Cynllun grant ar gael i gefnogi'r rhai sydd wedi dioddef Profiadau Niweidiol yn …

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun grant gwerth £200,000 i unigolion a sefydliadau ledled Cymru sy'n cynnal gweithgareddau gyda phobl y mae P…

Gweld mwy >

Y Rhaglen Fraenaru i Fenywod yn cael clod am drawsnewid bywydau troseddwyr benyw…

Mae menter sy'n helpu troseddwyr benywaidd yn Ne Cymru a Gwent i wyrdroi eu bywydau wedi cael clod gan Gynghrair Howard dros Ddiwygio'r Drefn Gosbi. M…

Gweld mwy >

Cynllun chwaraeon yn dod â buddion enfawr i Gaerdydd

Mae partneriaeth arloesol rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol mewn tr…

Gweld mwy >