res
Newid maint testun:

Alun Michael yn cyfarfod SPARKS ifanc a disglair mewn Ysgol yng Nghaerdydd

Wedi'i ddiweddaru: 04/01/2023

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru Alun Michael yn ôl i'r ysgol ddydd Llun, 19 Rhagfyr.


Aeth i Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd ynghyd â Phrif Gwnstabl Jeremy Vaughan i gyflwyno tystysgrifau i'r disgyblion a fu'n rhan o brosiect SPARK.


Mae prosiect SPARK yn fenter a arweinir ac a ddatblygwyd gan Gymdeithas Heddlu Du De Cymru (BPA).

Mae'n rhaglen bum wythnos o hyd sy'n ymgysylltu â disgyblion o bob rhan o'r gymuned ac yn eu hannog i ddysgu am eu gwasanaeth heddlu lleol. Mae'r prosiect yn rhoi cyfle i ddisgyblion wella eu sgiliau cyfathrebu, trefnu ac arwain. Yn ystod y cwrs caiff y disgyblion gyfle unigryw i gyfarfod wyneb yn wyneb â swyddogion a staff sy'n gweithio mewn amrywiaeth o rolau diddorol, megis gweithredwyr canolfan gwasanaethau cyhoeddus sy'n cymryd galwadau 999. Wedi iddynt barhau â chwrs SPARK, anogir y disgyblion i barhau i ddatblygu drwy ymuno â rhaglenni Gwirfoddolwyr Ieuenctid Heddlu De Cymru, The Prince's Trust neu Ambiwlans Sant Ioan.


Dywedodd Marcia Gittens, Cyd-gadeirydd BPA Heddlu De Cymru: “Mae prosiect SPARK yn annog deialog ac yn helpu i feithrin cydberthnasau cadarnhaol rhwng pobl ifanc a'r heddlu a fydd, gobeithio, yn aros gyda nhw drwy euu harddegau hyd at pan fyddant yn oedolion.


“Gall hyn helpu i feithrin ymddiriedaeth a hyder ymysg unigolion o'n cymunedau amrywiol, a all hefyd gynyddu'r tebygolrwydd y bydd rhai disgyblion yn ystyried gyrfa yng ngwasanaeth yr heddlu yn ddiweddarach yn eu bywydau. Dros amser, bydd hyn yn helpu'r heddluoedd i gynrychioli'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.”


Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael: “Roedd yn bleser gallu mynd i'r ysgol a chyfarfod y disgyblion a oedd yn amlwg wedi mwynhau eu profiad.


“Hoffwn longyfarch Sunita a Marcia a Chymdeithas Heddlu Du De Cymru, yr ydym yn gweithio'n agos gyda nhw ar nifer o brosiectau, ar fenter lwyddiannus iawn sy'n helpu i feithrin cydberthynas gryfach gyda grwpiau cymunedol.”


Llun: Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (rhes gefn: y trydydd o'r chwith) gyda Phrif Gwnstabl Heddlu De Cymru Jeremy Vaughan, gyda disgwylion o Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd.


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Praesept wedi'i gymeradwyo gan Bannel yr Heddlu a Throseddu

Cafodd cynnydd o 8.69% ym mhraesept yr Heddlu ei gymeradwyo gan Banel yr Heddlu a Throseddu ym Merthyr Tudful ddydd Mawrth, 6 Chwefror, gan olygu y by…

Gweld mwy >

Comisiynydd yn ymweld â Phen-y-bont ar Ogwr i weld sut mae 'rygbi trefol' yn my…

Aeth Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael i'r Pîl yn ddiweddar i weld sut mae prosiectau a ariennir gan y Comisiynydd yn helpu i leihau ymdd…

Gweld mwy >

Dirprwy Gomisiynydd yn cefnogi'r ap yn rrbyn graffiti casineb

Mae Emma Wools, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi canmol y gwaith y tu ôl i fenter arloesol sy'n helpu i fynd i'r afael â graffiti …

Gweld mwy >