res
Newid maint testun:

Alun Michael yn ymateb i alwad pryfoclyd i wynebu her Taith Gerdded Gŵyr

Wedi'i ddiweddaru: 06/09/2023

Mae galwad wedi mynd allan i drigolion Cymru gymryd rhan yn Nhaith Gerdded Gŵyr i gefnogi pobl ifanc sy'n cymryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin (DofE)

Atebodd Alun Michael yr alwad a bydd yn camu ymlaen i gymryd rhan yn y daith 22 milltir ar 9 Medi.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi ymrwymo i'r her wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd yn 80, gan egluro pam fod yr achos mor agos at ei galon.

"Mae cynllun Dug Caeredin wastad wedi bod yn rhan o fy mywyd, mae wedi cael effaith fawr arnaf fi am imi gwblhau'r wobr pan yn 17 oed," dywedodd Alun, a oedd yn un o'r cyntaf o Gymru i gwblhau'r Wobr Aur.

"Roedd yn rhywbeth a newidiodd fy mywyd pan reddwn yn fy arddegau ac rwyf wedi parhau i barchu'r DofE drwy gydol fy mywyd. Pan roeddwn yn weithiwr ieuenctid yng Nghaerdydd, roedd Gwobr Dug Caeredin yn rhywbeth roeddwn yn ei hyrwyddo ar bob cyfle. Rwyf wedi gweld o brofiad sut y mae wedi ysbrydoli a newid pobl, gan ddatblygu eu sgiliau bywyd a'u hyder."

Roedd ei ymrwymiad i'r cynllun gymaint yn ôl yn 1999, pan ofynnwyd iddo gyflwyno'r brif araith i gynulleidfa Cynhadledd DofE ym Melfast, gyda Dug Caeredin yno ei hun. Yn ei rôl bresennol fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, mae'n ariannu partneriaeth rhwng Heddlu De Cymru a Chyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru, a fydd yn gwella ansawdd cynllun Gwirfoddolwyr Ieuenctid yr heddlu. Gobeithio y gall Gwobr Dug Caeredin fod yn rhan o'r cynnig i'r bobl ifanc sy'n ymuno â Gwirfoddolwyr Ieuenctid Heddlu De Cymru.

Ar gyfer yr her sydd o'i flaen, dywedodd Alun: "Mae cerdded erioed wedi bod yn rhywbeth rwy'n angerddol amdano ac ar hyd y blynyddoedd, mae'n siwr fy mod wedi cerdded gannoedd o filltiroedd o amgylch bryniau ac arfordir Cymru. Felly mae'r her hon yn berffaith i mi - mae'n cyfuno popeth yn daclus ddigon ac yn ffordd hyfryd o dreulio fy mhen-blwydd yn 80."

Ym mis Mai, cwblhaodd Alun – ynghyd ag aelodau o'i deulu – daith gerdded 20 milltir drwy fryniau'r Bala yng Ngogledd Cymru, sef ei ardal enedigol. Ychwanegodd: "Er efallai na all fy nghoesau fynd â mi yr un mor bell ag yr arferant wneud, a mynnu ar gerddediad ychydig arafach, credaf fy mod yn barod am yr her a byddaf yn gwneud fy ngorau ar gyfer yr achos hwn sydd mor agos at fy nghalon."

Mae'r DofE yn anelu at gyrraedd miliwn o bobl ifanc erbyn 2026. Yn 2022/23, dechreuodd dros 11,000 o bobl ifanc yng Nghymru eu DofE – a rhoddodd pobl ifanc yng Nghymru, yn anhygoel, 90,103 o oriau i'w cymunedau ar gyfer eu hadran Wirfoddoli, sydd gyfwerth â chyfanswm amcangyfrifedig o £433,000.

I wneud eu DofE, rhaid i bobl ifanc rhwng 14-24 oed ddewis eu gweithgareddau eu hunain i gwblhau adrannau Corfforol, Sgiliau a Gwirfoddoli, Ymgyrch, a chyfnod Phreswyl ar gyfer y lefel Aur. Maent y cael hwyl, yn darganfod diddordebau newydd, yn rhoi yn ôl i'w cymunedau, yn magu gwydnwch a hunangred, ac yn datblygu sgiliau hanfodol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi -  gan weithio tuag at Wobr hynod gydnabyddedig a gaiff ei pharchu ar yr un pryd.


Llun o Alun Michael yn gwisgo ei esgidiau cerdded yn barod ar gyfer yr her.


Upcoming EventsDigwyddiadau i ddod

Yn ddiweddar Tweets

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn Ymuno â Dathliadau 20 Mlynedd Kaleidoscope

Ddydd Iau 14 Medi, aeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru, i ddigwyddiad Kaleidoscope i ddynodi'r ffaith bod y gwasanaet…

Gweld mwy >

Teyrnged i'r swyddogion a fu farw cyn Diwrnod Coffa Cenedlaethol yr Heddlu (dydd…

Ddydd Sul, 24 Medi, bydd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ymuno â chynulleidfa o 1,000 o bobl yn y New Theatre, Caerdydd ar…

Gweld mwy >

Alun yn cerdded 22 milltir i gefnogi Gwobr Dug Caeredin

Mae Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu wedi cwblhau Taith Gerdded 22 milltir Gŵyr i godi arian fel bod mwy o bobl ifanc yn gallu cymryd r…

Gweld mwy >