res
Newid maint testun:

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru i ateb cwestiynau gan Aelodau Seneddol y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig

Wedi'i ddiweddaru: 07/11/2023

Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Heddlu De Cymru, Alun Michael, yn ymddangos gerbron Y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig ddydd Mercher, 8 Tachwedd.

Bydd y tri Chomisiynydd Heddlu a Throseddu arall yng Nghymru yn ymuno ag ef ar gyfer y sesiwn dystiolaeth untro a fydd yn dechrau am 10am.

Bydd Aelodau Seneddol yn defnyddio'r sesiwn i ystyried sut y bydd pob Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cyflawni ei ddyletswyddau fel cynrychiolydd etholedig sy'n gyfrifol am lywodraethu'r heddlu, goruchwylio'r heddlu a chomisiynu gwasanaethau cyfiawnder troseddol ar gyfer ei ardal heddlu. Mae Aelodau Seneddol yn debygol o ofyn pa mor dda y mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Bydd y Comisiynwyr yn trafod sut mae eu heddluoedd yn mynd i'r afael â materion troseddu allweddol, pa gamau y mae eu heddluoedd yn eu cymryd i wella ymddygiad swyddogion, a pha mor ddigonol yw'r trefniadau cyllido cyfredol ar gyfer heddluoedd yng Nghymru.

Bydd y gwrandawiad hwn yn adeiladu ar dystiolaeth a gyflwynwyd gan Brif Gwnstabliaid yr Heddlu i'r Pwyllgor ym mis Gorffennaf. Gwnaethant drafod amrywiaeth o faterion, gan gynnwys perfformiad yr heddlu, y gydberthynas rhwng yr heddlu a'r cyhoedd, a heriau gweithredol. 

Bydd y sesiwn yn dechrau am 10am.

Gallwch ei Gwylio'n fyw ar parliamentlive.t


Delwedd o Logo Pwyllgor Dethol Materion Cymreig


Y newyddion diweddaraf

Cafodd Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru le canolog yn yr Uwchgynhadledd Plismona…

Cafodd y Comisiynydd Alun Michael a'i ddirprwy, Emma Wools le canolog yn Uwchgynhadledd Plismona Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) a…

Gweld mwy >

Byddwn Yn Eu Cofio

Ymunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael â swyddogion a staff ar gyfer Gwasanaeth Coffa Heddlu De Cymru ddydd Gwener, 10  Tachwedd, 202…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn lansio arolwg praesept yn Ne Cymru

Bydd yr adborth yn helpu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu faint y bydd y cyhoedd yn ei dalu am wasanaethau plismona drwy'r dreth gyngo…

Gweld mwy >